Kontrola * jedna z podstawowych funkcji zarz*dzania zespo*em

advertisement
KONTROLA –PODSTAWOWA
FUNKCJA ZARZĄDZANIA
ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW
Zarządzanie Zespołem
Pracowników
Dr Jolanta Babiak
Semestr letni 2016/2017
Kontrola
• Jedna z czterech podstawowych funkcji kierowania
• Regulowanie działań, aby ułatwić osiąganie celów
• Pozwala na porównanie obecnych wyników
(finansowych, produkcyjnych, i in.) z założonymi
planami
• Kontrola w organizacji pomaga:
• Przystosować się do zmian w otoczeniu
• Ograniczać kumulowanie się błędów
• Radzić sobie ze złożonością organizacji
• Minimalizować koszty
Dostosowanie do zmian w otoczeniu
• Zmiana – jedno z podstawowych, najbardziej
wszechobecnych zjawisk – dotyczy ludzi a tym
samym firm i organizacji
• Między sformułowaniem celu a jego osiągnięciem
następuje wiele zakłóceń utrudniających ruch w
kierunku celu
• Dobrze zaprojektowany system kontroli może pomóc
w przewidywaniu zmian, w ich obserwowaniu i
odpowiednim reagowaniu
Ograniczenie kumulowania się błędów
• Niewielki błąd lub pomyłka – niewielka szkoda dla kondycji
organizacji
• Kumulowanie się drobnych błędów może mieć poważne
następstwa
Radzenie sobie ze złożonością organizacji
• W organizacjach, w których:
istnieje różnorodność produkcji,
 wykorzystującej mnóstwo surowców,
zaopatrujących rozległe rynki,
działających w wysoce konkurencyjnym otoczeniu –
złożone systemy kontroli to podstawa osiągania
zaplanowanych wyników
Minimalizowanie kosztów
• Skuteczna kontrola – pomaga w zmniejszaniu
kosztów i pobudzaniu wzrostu produkcji
• Obniżenie ilości odpadów
• Zmniejszenie kosztów pracy
• Zwiększenie produkcji na jednostkę
• Jednak należy uważać na „anoreksję korporacyjną”
Dziedziny kontroli
• Rzeczowe
• zarządzanie zapasami (właściwa ich wysokość)
• Kontrola jakości (utrzymywanie na odpowiednim poziomie)
• Kontrola sprzętu (zakres wyposażenia w budynki i sprzęt)
• Ludzkie
• Dobór pracowników
• Obsada stanowisk
• Szkolenie i rozwój kadr kierowników
• Ocena wyników
• Wynagrodzenia
Dziedziny kontroli
• Informacyjne
•
•
•
•
•
Analiza otoczenia
Prognozowanie sprzedaży i marketingu
Sporządzanie prognoz ekonomicznych
Public Relations
Układanie harmonogramów produkcji
• Finansowe – kontrolowanie zasobów finansowych wiąże się z
kontrolowaniem wszystkich pozostałych zasobów w organizacji
•
•
•
•
Zarządzanie zadłużeniem organizacji
Gospodarowanie zasobami gotówki, aby można było spłacać zobowiązania
Terminowe ściąganie należności
Terminowe płacenie rachunków
Szczeble kontroli
• Kontrola operacji – koncentruje się na procesach
wykorzystywanych przez organizację do przekształcania
zasobów w produkty lub usługi (np. kontrola jakości)
• Kontrola finansowa – np. śledzenie należności w celu
upewnienia się, że klienci terminowo regulują rachunki
• Kontrola strukturalna – ocena stopnia, w jakim elementy
struktury organizacji służą zamierzonym celom np. śledzenie
proporcji pracowników administracji
• Kontrola strategiczna – koncentruje się na skuteczności
planów w długim okresie czasowym całego przedsiębiorstwa i
jego poszczególnych jednostek
Etapy procesu kontrolowania
Ustalenie
norm
Zmierzenie
wyników
Porównanie
wyników z
normami
Działanie
korygujące
Etapy procesu kontrolowania
• Norma kontroli – kryterium będące podstawą pomiaru i oceny
wyników (np. Taco Bell)
• powinny być formułowane w mierzalnych kategoriach
• Powinny być zgodne z celami organizacji
• Określenie wskaźników wyników działania
• Mierzenie wyników działania
• Czynność stała i powtarzalna
• Ustalenie wiarygodnych mierników wyników
• Np. Dzienna, tygodniowa lub miesięczna wartość sprzedaży
Etapy procesu kontrolowania
• Porównywanie wyników z normami
• Wynik może być równy, wyższy lub niższy od ustalonej normy
• Jeśli wynik jest niższy, jak wielkie odchylenie od normy można
tolerować zanim podejmie się działania korygujące?
• Ustalenie potrzeby działania korygującego
• Opierają się na analitycznych i diagnostycznych
umiejętnościach menedżera
• Rozwiązania: utrzymanie status quo, skorygowanie odchyleń
od normy, zmiana normy
• Zmiana normy – wskaźnik wewnątrzorganizacyjny – wielu
pracowników przekracza ją lub żaden nie jest w stanie jej
wykonać
• Zmiana normy – wskaźnik zewnętrzny – zmiana sytuacji
gospodarczej
Kontrola operacji
• Kontrola wstępna – obserwowanie jakości lub ilości zasobów
finansowych, rzeczowych, ludzkich i informacyjnych, zanim staną
się one faktycznie częścią systemu
• Kontrola bieżąca – koncentruje się na stopniu spełniania norm
jakości lub ilości produktów w toku faktycznego procesu
transformacji
• Kontrola następcza – koncentruje się na produktach organizacji po
zakończeniu procesu przetwarzania nakładów w efekty
Kontrola finansowa
• Kontrola zasobów finansowych w miarę jak dopływają do
organizacji
• Przychody, inwestycje akcjonariuszy
• Są w niej utrzymywane
• Kapitał obrotowy, zyski nierozdzielone
• A następnie z niej wypływają
• Koszty
• Kontrolowanie zasobów finansowych dotyczy tak firm
nastawionych na zysk jak i non-profit
• Kontrola budżetu czyli planu wyrażonego w liczbach – cele:
• Koordynowanie zasobów i projektów
• Dostarczanie wytycznych i oczekiwań organizacji
• Ułatwiają ocenę wyników działania
Typy budżetów
Budżet finansowy
Źródła i wykorzystanie środków pieniężnych
Budżet przepływów pieniężnych
czyli budżet gotówkowy
Wszelkie źródła dochodów pieniężnych i wydatków
w okresach miesięcznych tygodniowych i dziennych
Budżet wydatków kapitałowych
Koszty głównych aktywów np. nowy zakład,
maszyny lub grunt
Bilans
Prognoza aktywów i zobowiązań organizacji, kiedy
wykonane są już wszystkie budżety
Źródło: Griffin, R.W. (2005) Podstawy Zarządzania Organizacjami, Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN
Typy budżetów
Budżet operacyjny
Planowanie operacyjne w wyrażeniu finansowych
Budżet sprzedaży lub przychody
Oczekiwany dochód z normalnych operacji
Budżet kosztów
Spodziewane koszty
Budżet zysków
Spodziewane różnice między przychodami a
kosztami
Budżet niepieniężny
Planowanie operacje w kategoriach
niefinansowych
Budżet pracowników
Godziny pracy bezpośredniej
Budżet powierzchni
Powierzchnia przeznaczona na działalność
Budżet produkcji
Liczba jednostek, które zostaną wytworzone w
danym okresie rozliczeniowym
Źródło: Griffin, R.W. (2005) Podstawy Zarządzania Organizacjami, Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN
Kontrola strukturalna
• Kontrola biurokratyczna – formalne i mechanistyczne układy
strukturalne
• Wymuszanie podporządkowania pracowników
• Sztywna hierarchia, wysmukła struktura
• Wyniki działania muszą spełniać minimalne wymagania
• Ograniczone uczestnictwo pracowników w wynagradzaniu
• Kontrola z udziałem pracowników
• Duża swoboda pracowników, ale ścisłą współpraca w grupie
• Nagradza się ogólny wysiłek zespołu
• Organizacje mało zhierarchizowane
Kontrola Strategiczna
• Struktura – czy struktura organizacji sprzyja osiąganiu celów?
• Przywództwo – czy przywódcy organizacji realizują strategiczne
cele?
• Technologia – poziom zaawansowania technologicznego
organizacji
• Zasoby ludzkie – czy nasi pracownicy są adekwatnie przeszkoleni
do wykonywania swoich zadań? Jaki jest poziom satysfakcji
pracowniczej
• Systemy informacji i kontroli operacyjnej – czy komunikacja w
organizacji wymaga poprawy? Czy kontrolowanie działań
operacyjnych dostarcza niezbędnych informacji do podejmowania
dalszych strategicznych decyzji?
Kontrola pracowników i ocena ich pracy
• Czy uczyłbyś się inaczej danego przedmiotu, gdyby twoim celem
było zdobycie jak największej wiedzy, a nie uzyskanie wysokiej
oceny?
• Jeśli ocena z egzaminu semestralnego to 25% oceny a reszta zależy
od Twojej partycypacji w zajęciach – czy Twoje zachowanie podczas
zajęć różni się od zachowania na zajęciach, z których prowadzący
wystawia ocenę w 100% na podstawie wyników egzaminu?
• Ilustracja tego, jaki wpływ na zachowanie ma praktyka oceniania i
nagradzania
Cele oceny efektywności
• Oceny dostarczają informacji dla istotnych decyzji
personalnych, np. awansów, przeniesienia i wypowiedzenia
• Określają potrzeby szkolenia i doskonalenia pracowników
• Wskazują umiejętności i kompetencje pracowników
• Wykorzystywane jako kryterium trafności programów wyboru
i doskonalenia pracowników
• Ocena skuteczności programów szkoleniowych
• Ocena słabości pracowników
• Dostarczanie informacji zwrotnej samym pracownikom
• Są podstawą przydziału nagród
Ocena efektywności a motywacja
• Pracownicy muszą wiedzieć czego się od nich
oczekuje
• Jak mierzy się ich efektywność
• Pracownicy chcą mieć pewność, że podejmowany
wysiłek przyniesie oczekiwany efekt
• Chcą mieć pewność, że po osiągnięciu oczekiwanych
wyników otrzymają nagrodę
• W przeciwnym wypadku będą pracować poniżej
swoich możliwości
Kryteria oceny efektywności czyli co podlega
ocenie?
• Wyniki zadań indywidualnych – np. poziom produkcji, liczba
usterek, koszty produktów, poziom sprzedaży w regionie,
wzrost wartości sprzedaży, liczba nowych zamówień
• Zachowania – trudno czasem określić wyniki zadań
indywidualnych (np. pracownicy administracyjni: terminowe
dostarczanie sprawozdań finansowych, styl kierowania,
kreowanie atmosfery w zespole, absencji rocznej
• Cechy – najsłabsze kryterium oceny, jednakże wiele firm je
stosuje, np. odpowiednia postawa, pewność siebie,
niezawodność, uspołecznienie, pracowitość, duże
doświadczenie
Kto powinien zajmować się ocenianiem
• Bezpośredni przełożony – 95% wszystkich ocen, choć
niekoniecznie jest on najbardziej rzetelnym oceniającym
• Koledzy – plus: kilka niezależnych ocen; minus: tendencyjność
wynikająca z przyjaźni lub wrogości
• Samoocena – pobudza dyskusję między pracownikiem a
przełożonym
• Bezpośredni podwładni – oceny będą wiarygodne jeśli będą
anonimowe
• Ocena 360 stopni – cykl wszystkich codziennych kontaktów
pracownika włączając w to klientów i kontrahentów; liczba
oceniających może nawet sięgać 25 osób
Metody Oceny efektywności
• Ocena opisowa – pisemne przedstawienie słabych i mocnych stron
pracownika, dotychczasowej efektywności, możliwości i sugestii
dotyczących doskonalenia; ten sam przekaz może być oceną
pozytywną lub negatywną w zależności od umiejętności
stylistycznych autora!
• Przypadki krytyczne – oceniający zwraca uwagę na zachowania,
które decydują o różnicy pomiędzy skutecznym a nieskutecznym
wykonaniem pracy
• Punktowe skale ocen – zestawienie czynników efektywności np.
ilość i jakość pracy, poziom wiedzy, współpraca, lojalność,
systematyczność, uczciwość, inicjatywa które jest oceniane na
wybranej skali; pozwalają na szybkie, niekosztowne, ilościowe
porównanie
• Oceny porównawcze – odniesienie efektywności pracownika do
jednej lub kilku osób
Zafałszowania w ocenie pracownika
• Pojedyncze kryterium – niepełna ocena; pracownik może
lekceważyć zadania, które nie są zazwyczaj oceniane
• Błąd pobłażliwości i surowości – skłanianie się ku ocenom
dodatnim – przecenianie efektywności, oceny negatywne –
niedocenianie efektywności
• Efekt halo – tendencja do sugerowania się jedną cechą w ocenie
pozostałych cech danej osoby
• Błąd projekcji – oceniający zwracają szczególną uwagę na cechy,
które dostrzegają u samych siebie
• Dopasowywanie informacji do kryteriów nie związanych z
efektywnością – np. staż pracy
Systemy wynagrodzeń – rodzaje wynagrodzeń
Wewnętrzne
Zewnętrzne - bp
Zewnętrzne - p
Zewnętrzne - nf
Udział w
podejmowaniu
decyzji
Płaca podstawowa
ubezpieczenia
Lepsze
umeblowanie biura
Większa
odpowiedzialność
Płaca za nadgodziny Płaca za czas
i niewykorzystany
nieprzepracowany
urlop
Przydział miejsca na
parkingu
Możliwość
osobistego rozwoju
Premie za
efektywność
Imponujące tytuły
Większa swoboda i
samodzielność w
pracy
Udział w zyskach
Bardziej
interesująca praca
Prawo do
nabywania akcji
Różnorodność
czynności
Usługi i dodatkowe
świadczenia
Prywatna
sekretarka
Download