Uploaded by p.olejnik76

Prezentacja programu terapii grupowej w ośrodku terapeutycznym

advertisement
PROGRAM TERAPEUTYCZNY, WDROŻONY W PLACÓWCE UZALEŻNIEŃ
Rozpoznawanie, nazywanie, wyrażanie, kontrolowanie uczuć
PRACA ZALICZENIOWA
Student: Przemysław
RiS
ROZPOZNAWANIE, NAZYWANIE, WYRAŻANIE, KONTROLOWANIE UCZUĆ
Każdy z nas żyje wśród innych ludzi. Kontakty z nami mają duże znaczenie dla
naszego życia, w tym także dla Twojej trzeźwości. Wśród otaczających nas ludzi,
których spotykamy rzadko oraz tych, z którymi mamy bezpośrednie i częste kontakty
, stanowią integralną część mojego, twojego, naszego otoczenia, Ci ludzie są dla nas
ważni. Może być z nimi dobrze, przyjemnie, bezpiecznie. Jest ,,ważność pozytywna” a
kontakty z nimi dostarczają Tobie, mi , nam wsparcia, umacniają Twoją, moją i nasza
trzeźwość.
Wśród ważnych osób mogą znaleźć się także takie osoby, które wzbudzają w Tobie, we
mnie, w nas złość, lęk, obawy. Są ważni, ponieważ mobilizują Twoją energii ,
poruszają uczucia, wzbudzają emocje, przyciągają uwagę, konfrontują z ważnymi dla
Ciebie wartościami, popychają do ważnych działań, ponieważ może być tak, że chcesz
się od nich odciąć, czy też uwolnić. O tych ludziach powiesz, że są dla Ciebie ważni, ale
w sposób ,,negatywny”. Kontakty z tymi osobami są źródłem częstego stresu,
niezadowolenia, frustracji, przez co mogą zagrażać Twojej trzeźwości.
PROGRAM TERAPII GRUPOWEJ
1. Nie będziesz zmuszany do wyznawania swoich win, Grupy rozwijają się w swoim tempie i ty
decydujesz, o czym chcesz mówić.
2. Im bardziej będziesz zaangażowany, tym więcej na tych spotkaniach skorzystasz.
3. Grupa może być żywym laboratorium, w którym masz okazję wypróbować nowe zachowania,
radzenie sobie z napięciem, podejmowanie ryzyka.
4. Doświadczenia zdobyte w grupie mogą być ważnym elementem uczenia się.
5. Można u warto rozmawiać o tym, co dzieje się między uczestnikami grupy, a także między nimi a
prowadzącym grupę.
6. Rolą prowadzącego nie jest dostarczenie gotowych rozwiązań, konkretnych problemów, ale
pomaganie uczestnikom w przeanalizowaniu trudności, wspólne poszukiwania ich przyczyn.
7. Zasady obowiązujące na grupie:






Zachowanie tajemnicy, żadne informacje o uczestnikach grupy nie mogą wyjść poza omawianą
grupę.
Regularne uczestniczenie na sesje i punktualność są bardzo ważne.
Grupa nie jest ta samą grupą, jeśli brakuje choć jednej osoby.
Wstępne zobowiązanie się do udziału w sesja jest pomocne. Adaptacja do grupy wymaga
pewnego czasu i rezygnowanie z udziału w grupie ze względu na pierwsze wrażenie nie jest
korzystne.
Nie przychodź na sesję pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Nie będziesz w stanie korzystać z
terapii, może to także zniechęcić inne osoby z grupy.
W czasie trwania grupy unikaj spotykania się z jej uczestnikami poza sesjami. Zapobiega to
tworzeniu się koalicji, które utrudniają pracę grupy w terapii.
KATEGORIE W GRUPIE DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE TERAPEUTYCZNYM
Kategoria pierwsza



Przestrzeganie podstawowych reguł porządkowo – organizacyjnych ośrodka.
Przestrzeganie podstawowych norm współżycia społecznego w środku.
współodpowiedzialność.
Podstawowe prawa





Do rozszerzonego weekendu,
Do korzystania z prywatnego sprzętu kulturalno – rekreacyjnego,
Do indywidualnego korzystania z wartościowego sprzętu -II-.
Do organizowania wewnętrznych spotkań towarzyskich.
Do ubiegania się o pozwolenie na zakwaterowania na terenie ośrodka gościa
na czas odwiedzin.
Kategoria indywidualna

Warunki programowe, zasady regulaminowe i prawa: ustalone przez zespół terapeutyczny
Żółta kartka:





Niespełnianie warunków posiadanej kategorii społeczności,
Lekceważenie wymagań programowych posiadanej kategorii społeczności
Wymagania: korekta postawy
Żółta kartka traci ważność po 2 tygodniach, w razie braku korekty postawy po otrzymaniu żółtej kartki
obowiązuje czerwona kartka.
Czerwona kartka:
 Prezentowana postawa: brak korekty postawy, ignorowanie reguł społeczności ośrodka.
 Warunki regulaminowe: przyznanie niższej kaegorii programowej do kategorii czwartej wyłącznie.
,,PRÓBY KONTROLOWANIA ĆPANIA/PICIA” Ćwiczenie 1
W pewnym momencie kontrolowanie ćpania, picia towarzyskiego staje się niemożliwe.
Narkoman/alkoholik nie chce jednak uświadomić sobie faktu, że nie jest w stanie
sprawować kontroli nad ilością, częstością używanego narkotyku, alkoholu. Stara się
jednak udowodnić sobie, że panuje nad tym. Jak ty próbowałeś/aś podejmować
abstynencję, zmniejszać ilość używanego narkotyku/ alkoholu, zmieniać gatunki, pory,
miejsca ćpania/pica ? Może nawet zmieniłeś/aś pracę, miejsce zamieszkania.
Prawdopodobnie nieraz zamykałeś się w domu, aby uniknąć ćpających/pijących
kolegów, może miałeś/aś swoje sposoby, aby wypić więcej bez upicia się.
ZADANIE W GRUPIE
Podaj 10 przykładów takich sytuacji:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
,,PRÓBY KONTROLOWANIA ĆPANIA/PICIA” Ćwiczenie 2
To, co rujnuje poczucie własnej wartości w dzieciństwie i życiu dorosłym, Podaj swoje
przykłady lub zaznacz wydarzenia deprecjonujące
WYDARZENIE DEPRECJONUJĄCE
Zmuszanie dziecka do zajęć, które mu nie odpowiadały
Niekorzystne dla dziecka porównywanie z innymi
Nieliczenie się z poglądami i opisami dziecka, zwłaszcza w
jego sprawach
Odmawianie dziecku racjonalnego uzasadnienia
własnych decyzji
Przypinanie dziecku i dorosłemu etykiety niszczącej jego
indywidualność
Nadopiekuńczość, zwłaszcza, kiedy daje się dziecku do
zrozumienia, że postępujemy tak, ponieważ jest ono słabe i
nieudolne
Zbyt częste i surowe karanie, zwłaszcza, kiedy daje się do
zrozumienia, że jest ono złe
Przekazywanie zbyt małej ilości wskazówek, zwłaszcza,
jeżeli dziecko z tego powodu popełnia błędy, których
mogłoby unikać a następnie karcenie go za ten błąd
Niekonsekwentne postępowanie wobec dziecka
Wykorzystywanie seksualne dziecka, zwłaszcza przez
opiekuna, rodzica…
WŁASNE PRZYKŁADY
ROZPOZNAWANIE, NAZYWANIE, WYRAŻANIE, KONTROLOWANIE UCZUĆ
To, co rujnuje poczucie własnej wartości w dzieciństwie i życiu dorosłym, Podaj
swoje przykłady lub zaznacz wydarzenia deprecjonujące
Zwolnienie z pracy i pozostawanie przez dłuższy czas w domu
w sytuacji bezrobocia
Dyskryminacja z powodów politycznych, rasowych,
religijnych, płci
Gwałt lub molestowanie seksualne
Wyzwiska i obelgi rzucane przez osobę kochaną lub poważną
zwłaszcza przy dzieciach
Oskarżenie o doprowadzenie kochanej osoby do zguby
Dostarczenie dziecku zbyt wielu niedościgłych wzorów np. przez
reklamy….
Kiedy zostaliśmy oszukani lub okadzeni…
Kiedy oblejemy egzamin, zwłaszcza takiego, który wydał się
dziecinnie prosty
Kiedy odmówiono nam przyjęcia do pracy lub na kurs, który
odpowiadał naszym kwalifikacją
Kiedy tkwimy wciąż na tym samym szczeblu kariery zawodowej
np. syndrom kapitana lub sierżanta
Straszenie przemocą fizyczną lub jej stosowanie wobec dorosłych i
dzieci
,,PRÓBY KONTROLOWANIA ĆPANIA/PICIA” Ćwiczenie 3
Zadanie do pracy własnej. W tabelce zamieszczonej poniżej opisz osoby, które są
w jakiś sposób dla Ciebie ważne
Napisz, kto to jest
Wymień 5 zalet i 5 wad tej osoby
Jaka jest ta osoba dla Ciebie… Czy jest osobą i źródłem wsparcia
Oceń w procentach stopień zadowolenie z kontaktów z tą osobą
Jaki jesteś Ty dla tej osoby
Napisz o wsparciu tej osoby dla Ciebie
Czy ta osoba jest ważna dla Ciebie w sensie pozytywnym, czy
negatywnym?
W jaki sposób kontakty z tą osobą sprzyjają lub zagrażają Twojej
trzeźwości
Co mógłbyś zrobić, aby poprawić relacje z tą osobą?
Czy ta osoba daje tobie okazje do zwierzania się?
Czy dostajesz od tej osoby sygnały, że jesteś potrzebny, ceniony?
ROZPOZNAWANIE, NAZYWANIE, WYRAŻANIE, KONTROLOWANIE UCZUĆ
,,PRÓBY KONTROLOWANIA ĆPANIA/PICIA” Ćwiczenie 4
Nawrót choroby nie pojawia się nagle i niespodziewanie, nie jest też dziełem przypadku, Jest to proces,
który trwa wiele tygodniami, miesiącami a nawet lat może skończyć się przerwaniem abstynencji, ale
nie musi. Poprzedza go wiele sygnałów ostrzegawczych. Nawrót choroby wiąże się się z uaktywnieniem
się mechanizmów zaprzeczania. Zaprzeczanie powoduje zmiany w sposobie maślenia, zmiany w
samopoczuciu, zachowaniach, prowadzi do utraty kontroli, aż do załamania się struktury społecznej
życia, ograniczenia liczby wyborów i w konsekwencji do sięgnięcia po narkotyk.
Wpisz się, w miejsce tabeli, które odzwierciedla twoje pozytywne lub negatywne cechy.
1. Zmiany w sposobie myślenia
Myślenie sprzyjające trzeźwości
1.
Jestem narkomanem, straciłem kontrolę nad
narkotykami/alkoholem, utrzymuję abstynencję i realizuję plan
leczenie, który jest dla mnie bardzo ważny
Myślenie sprzyjające nałogowi
Może jestem narkomanem i dlatego mój plan leczenia nie jest taki ważny, Nie muszę
wkładać w niego tyle wysiłku.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Mam problemy, z którymi trudno sobie samemu poradzić, dlatego
powiem o tym innym i poproszę Was o pomoc.
Nie mam żadnych problemów. Wszystko jest w porządku.
...................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
3.Myślę konstruktywnie o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.
Co prawda mam problemy, ale nie warto o nich mówić, ponieważ radzę sobie sam
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Zmiany w samopoczuciu
Samopoczucie sprzyjające trzeźwości
1.
Czuję się normalnie, jestem zadowolony z życia w trzeźwości, mam
satysfakcję z sukcesów, cieszę się, jestem szczęśliwy, smutny, boję
się, złoszczę się, doznaję cierpienia, przyznaję się do tych uczuć
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Samopoczucie sprzyjające nałogowi
Czuję się fatalnie, jestem rozdrażniony, poirytowany napięty, często odczuwam lęk,
jestem przygnębiony, wybucham złością z byle powodu, doznaje huśtawki nastrojów.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Mam świadomość swoich uczuć, wiem, jakie jest ich źródło, potrafię
nimi kierować, potrafię je okazywać i kontrolować
Nie potrafię rozpoznać źródła swoich stanów, nie potrafię na nie wpływać i kierowac
nimi
...................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Mam świadomość, że idę w dobrym kierunku.
Dołuję się, że nie daję sobie rady w codziennym życiu
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Zmiany w zachowaniach
Zacjhowania sprzyjające trzeźwości
Zachowania sprzyjające nałogowi
1. Jestem otwarty, mówię i uczuciach. Realizuję swój plan terapeutyczny i
leczenia.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Nie mówię o sobie, Jestem nastawiony obronnie, nie przyjmuję informacji
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Aktywnie uczestniczę w terapii, jestem zaangażowany w życiie ośrodka,
udzielam informacji innym.
Nie uczestniczę w terapii, nie odzywam się na społecznościach
...................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Unikam miejsc, sytuacji, ludzi, którzy zagrażają mojej trzeźwości
Chodzę w miejsca, gdzie brałem, spotykałem się z dawnymi znajomymi
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
PRÓBY KONTROLOWANIA ĆPANIA/PICIA” Ćwiczenie 5
W fazie ostrzegawczej i zasadniczej choroby często określane emocje wyzwalają uczucie głodu alkoholowego. Przeczyta poniższą listę
emocji wskaż te, które są przyczyną powstawania głodu alkoholowego
Brak miłości
Poczucie obcości
Brak zrozumienia u innych
Presja innych
Brak poczucia bezpieczeństwa
Podekscytowanie
Depresja
Pewność siebie
Emocjonalny ból
Poczucie winy
Frustracja
Poczucie szczęścia
PROGRAM TERAPEUTYCZNY
11
Download