Plan pracy kierownika

advertisement
PLAN PRACY KIEROWNIKA DZIAŁU OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNEGO
NA ROK 2014
W celu zaspokojenia potrzeb mieszkanek i optymalnego wykorzystania czasu pracy
personelu opiekuńczo-terapeutycznego zamierzam realizować następujące zadania:
1.W zakresie pracy zespołów opiekuńczo-terapeutycznych:
- zatwierdzanie planów posiedzeń zespołów,
- udział w posiedzeniach zespołów,
- współdziałanie z osobami kierującymi pracą zespołów,
- powoływanie pracowników pierwszego kontaktu oraz zapoznawanie ich z zakresem
obowiązków,
- powoływanie pracowników adaptacyjnych oraz zapoznawanie ich z zakresem czynności,
- kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji,
- kontrolowanie terminów sporządzania planów opieki indywidualnej,
- analiza i ocena realizacji planów,
- kontrolowanie prowadzenia zeszytów obserwacji,
- planowanie i realizacja szkoleń wewnętrznych.
2. W zakresie pracy opiekunów:
- sporządzanie grafików dyżurów,
- kontrolowanie dyscypliny pracy,
- kontrolowanie rzetelności wykonania zadań,
- planowanie i kontrolowanie realizacji zajęć popołudniowych,
- ocena pracy pracowników.
3.W zakresie organizacji pracy terapeutów:
- sporządzanie grafików godzin pracy,
- mobilizowanie do poszukiwań nowych metod pracy,
- zatwierdzanie rocznych i miesięcznych planów pracy,
- kontrolowanie przebiegu zajęć terapeutycznych,
- kontrolowanie dyscypliny pracy,
- koordynacja działań związanych z organizacją imprez kulturalnych, plenerowych.
4. Współdziałanie w zakresie organizacji pracy z Dyrektorem i kierownikami innych działów.
5. Prowadzenie wymaganej dokumentacji.
6. Sporządzanie planów urlopów wypoczynkowych podległym pracownikom.
7. Wnioskowanie o wyróżnienie lub ukaranie pracowników.
Download