Benchmarking jako proces innowacyjny

advertisement
Politechnika Śląska
Wydział Organizacji i Zarządzania
Zarządzanie funkcjonalne i procesowe
przedsiębiorstwem
Opracowanie : Jan Brzóska
MODELE PRZEDSIĘBIORSTWA
Przedsiębiorstwo jest jednostką (podmiotem)
prowadzącą, motywowaną chęcią uzyskania
dochodu, działalność gospodarczą, mającą na celu
zaspokojenie potrzeb klientów przez wytwarzanie
produktów i/lub świadczenie usług, przy czym
działalność ta prowadzona jest samodzielnie na
ryzyko właściciela(i).
Przedsiębiorstwo jest złożonym systemem ekonomicznospołecznym i w związku z tym są różne modele jego opisu.
2
MODELE PRZEDSIĘBIORSTWA
Podstawowy model ekonomiczny – przedsiębiorstwo jest urządzeniem przetwarzającym nakłady
w wyniki i wytwarzającym dochód (zysk). Pojęciami podstawowymi dla wyróżnienia zmiennych
będą: czynniki produkcji, kapitał, przychód, koszt w sensie ekonomicznym (opportunity cost), zysk,
efektywność i jej miary.
Model finansowy – przedsiębiorstwo jako system zasobów (aktywów) mających zawsze określoną
wartość finansową, przekształcanych w strumienie finansowe. Aktywa te tworzą kapitał, przy czym
może to być zarówno kapitał własny jak i obcy. Kapitał przedsiębiorstwa traktowany jest jako
wartość (a nie jako komplet materialnych czynników produkcji).
Model produkcyjny (technologiczny) – przedsiębiorstwo jako układ techniczny, który przetwarza
energię i materię nakładu w dany produkt o założonych parametrach użytkowych, kładzie on nacisk
na fakt, że przedsiębiorstwo nie produkuje wartości dodanej - najpierw musi, żeby sprzedać na
rynku, wyprodukować jakieś dobra czy usługi. Podstawowymi pojęciami dla określenia zmiennych
są: surowce, półfabrykaty, normy techniczne i produkcyjne, wydajność, materiałochłonność,
pracochłonność, energochłonność, techniczne zdolności produkcji, normy techniczne, produkcja
taśmowa, potokowa, wąskie gardła, logistyka itp.
Model organizacyjny – przedsiębiorstwo jako szczególny przypadek organizacji. Jest on
użyteczny wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z dużym przedsiębiorstwem, które wymaga
organizacji złożonej; niezależnie od decyzji stricte ekonomicznych menedżerowie zarządzający taką
strukturą muszą podejmować także liczne decyzje organizacyjne.
Model prawny – przedsiębiorstwem jako szczególnym podmiotem praw i obowiązków, którego
forma i ustrój jest zawsze określona w danym systemie prawnym; nie istnieje bowiem
„przedsiębiorstwo w ogóle”, ale zawsze w danej gospodarce jest konkretną konstrukcją prawną,
3
zgodną z istniejącym ustawodawstwem.
MODELE PRZEDSIĘBIORSTWA
Model socjopsychologiczny (behawioralny) – przedsiębiorstwo jest tu analizowane jako system
społeczny. Głównym aktywem są ludzie - kierownicy i członkowie załogi, bez ich działania zarówno
majątek rzeczowy i produkcja, jak i aktywa finansowe są martwe. Problemem centralnym jest, jak
skłonić, by pracownicy postępowali zgodnie z celami kierownictwa. Zmiennymi głównymi są:
władza i przywództwo (leadership), autorytet, motywacja, bodźce, system kar i nagród, lojalność,
styl zarządzania, partycypacja w podejmowaniu decyzji itp.
Model etyczny (etyczno-kulturowy) – analizuje zachowania ludzi w przedsiębiorstwie, a
zwłaszcza zarządzających i właścicieli ze względu na panujące w danym społeczeństwie normy
moralne i wzorce akceptowanych zachowań. Pojęciami podstawowymi są: misja firmy, wzorce
kariery, staranność dobrego kupca, zwyczaje handlowe itp.
Model strategiczny przedsiębiorstwa jest połączeniem koncepcji przewagi
konkurencyjnej ze zbiorem działań i zasobów niezbędnych do jej realizacji,
umożliwiającej organizacji (przedsiębiorstwu) uzyskanie długoterminowej i
operacyjnej rentowności.
4
ZARZĄDZANIE
 Rozwój przedsiębiorstwa oznacza skoordynowane zmiany systemów
przedsiębiorstwa, dostosowujące je do ciągle zmieniającego się otoczenia.
Dostosowania są skuteczne, jeżeli zapewniają przedsiębiorstwu osiągnięcie i
utrzymanie przewagi konkurencyjnej,
 Warunkiem koniecznym przetrwania przedsiębiorstwa w długim okresie są
skuteczne procesy dostosowujące przedsiębiorstwo do zmieniających się
warunków działania tworzących otoczenie. Należy stwierdzić, że
przedsiębiorstwo nie dostosowuje się biernie do otoczenia, lecz także kształtuje
je zgodnie z własnymi interesami
 Jednym z podstawowych problemów strategicznych przedsiębiorstwa jest
określenie, które działania i zasoby przedsiębiorstwa zmierzają do zmiany
firmy, a które do zmiany otoczenia. Wraz z rozwojem przedsiębiorstw
występuje coraz większy ich wpływ na własne otoczenie.
5
FUNKCJE ZARZĄDZANIA
Funkcje zarządzania w szerokim znaczeniu, które H. Fayol określił jako wszystkie
czynności związane z życiem przedsiębiorstwa obejmują czynności:
 techniczne (produkcja, fabrykacja, przeróbka),
 handlowe (kupno, sprzedaż, wymiana),
 finansowe (poszukiwanie kapitałów, obroty nimi),
 ubezpieczeniowe (ochrona majątku, osób),
 rachunkowościowe (inwentaryzacja, bilans, ustalanie cen, statystyka, itd.),
 administracyjne.
Czynności administracyjne H. Fayol nazwał funkcjami administracyjnymi (współcześnie
czynności te określa się właśnie mianem funkcji zarządzania) i wśród nich wyróżnił:
 przewidywanie – badanie przyszłości i ustalenie stosownie do niej programu (planu
działania),
 organizowanie – zmierzające do utworzenia struktury materialnej i społecznej
przedsiębiorstwa,
 rozkazywanie – powodowanie funkcjonowania personelu,
 koordynowanie – łączenie, jednocześnie i harmonizowanie czynności i wysiłków,
 kontrolowanie – czuwanie nad tym, aby wszystko odbywało się zgodnie z ustalonymi
przepisami i wydawanymi rozkazami.
6
KLASYFIKACJA FUNKCJI ZARZĄDZANIA
L.H. Haber
(1993)
1. Planowanie (planning) – ustalanie
H. Steinmann
G. Schreyögg
(1992)
L.R. Bittel
(1994)
A.F. Stoner,
Ch. Wankel
(1992)
1. Planowanie
1. Planowanie
1. Planowanie
2. Organizowanie
2. Organizowanie
2. Organizowanie
3. Zabezpieczanie
kadr (staffing)
3. Zatrudnienie
3. Przewodzenie
4. Kierowanie
(directing)
4. Kierowanie
4. Kontrolowanie
5. Kontrolowanie
(controlling)
5. Kontrolowanie
celów i kierunków działania, tym: misji,
strategii, polityki, procedury, programu i
budżetu
2. Organizowanie (organizing) –
tworzenie formalnej struktury
organizacyjnej, hierarchii, podziału zadań,
kanałów komunikacji, systemów
motywacyjnych
3. Zatrudnienie (staffing) – dobór
pracowników, poradnictwo, selekcja,
szkolenie, ocena, awanse
4. Kierowanie (leading) –
bezpośrednie oddziaływanie na personel
w kierunku wykonywania zadania
wynikającego z założonych celów
5. Motywowanie (motivation) –
formy zachęcania pracowników do jak
najlepszego wykonywania zadania
6. Kontrolowanie (controlling) –
sprawdzanie wykonania pracy zleconej
pracownikom, tak od strony jakościowej
jak i ilościowej, porównywanie założonego
celu z efektem pracy, oraz wyciąganie
wniosków na przyszłość
7
MODEL ZARZĄDZANIA PRZEZ FUNKCJE - Planowanie
Planowanie w organizacji jest procesem ustalania celów i wybierania środków do ich
osiągnięcia. Plany wyznaczają cele organizacji i określają najlepsze procedury ich realizacji.
Ponadto plany są wytycznymi, dzięki którym:
 organizacja uzyskuje i przydziela środki potrzebne do realizacji celów,
 członkowie organizacji działają zgodnie z wybranymi celami i procedurami,
 sprawdza się i mierzy postępy w realizacji celów, tak aby można było podjąć działania
korygujące, jeżeli postępy są niedostateczne.
Planowanie przebiega w czterech podstawowych etapach. Występują one we wszystkich
działaniach planistycznych i na wszystkich szczeblach organizacji.
Etap 1: Ustalenie celu lub zbioru celów.
Etap 2: Określenie istniejącej sytuacji.
Etap 3: Ustalenie, co sprzyja, a co przeszkadza w realizacji celów.
Etap 4: Opracowanie.
8
MODEL ZARZĄDZANIA PRZEZ FUNKCJE - Planowanie
Ustanowić
cele
C
Określić
obecną
sytuację
Ustalić:
co sprzyja
a co
przeszkadza
w realizacji
celów
E
Opracować
zbiór
działań
L
E
Rys. 1. Podstawowe etapy planowania.
9
MODEL ZARZĄDZANIA PRZEZ FUNKCJE Organizowanie
Funkcja organizowania polega na takim określaniu i koordynowaniu działalności
wszystkich komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa i wszystkich pracujących w nim
osób, aby przedsiębiorstwo realizowało swoje cele i zadania w sposób najbardziej
efektywny.
Budowanie struktury organizacyjnej, a także modyfikowanie istniejących struktur opiera się
na podstawowych czterech elementach:
1. Podział pracy. Polega na podziale całej pracy na zadania, które mogą być logicznie
i dogodnie wykonywane przez poszczególne osoby i grupy.
2. Tworzenie komórek organizacyjnych. Zadania łączone są w sposób logiczny
i sprawny, przydzielane są poszczególnym grupom pracowników.
3. Hierarchia organizacyjna. Określa, kto podlega komu w organizacji, kształtuje
odpowiednie zależności pomiędzy poszczególnymi osobami i komórkami.
4. Koordynowanie. Wprowadza mechanizmy integrowania działalności poszczególnych
komórek organizacyjnych w zwartą całość i sprawdza się skuteczność tej integracji.
10
MODEL ZARZĄDZANIA PRZEZ FUNKCJE – Motywowanie
Motywowanie określa, w jaki sposób kierownicy kierują podwładnymi i wpływają na nich
doprowadzając do tego, by wykonali potrzebne zadania. Funkcja ta polega na powodowaniu,
by członkowie organizacji postępowali w sposób, który przyczyni się do osiągnięcia
ustalonych celów.
Do technik motywacyjnych pozwalających kierownikowi kompleksowo wywierać pożądany
wpływ na podwładnych zaliczyć możemy m.in.:
 zarządzanie przez nagradzanie i karanie,
 zarządzanie przez partycypację,
 zarządzanie przez komunikację,
 zarządzanie przez konflikt,
 zarządzanie przez wyjątki,
 zarządzanie przez cele,
 zarządzanie przez delegowanie uprawnień.
11
MODEL ZARZĄDZANIA PRZEZ FUNKCJE - Kontrolowanie
 Kontrolowanie jest funkcją zamykającą procesy zarządzania. To mechanizm
sterujący i łączący pozostałe funkcje zarządzania.
 Kontrolowanie kończy cykl zarządzania poprzez stwierdzenie, czy
zaplanowane cele zostały osiągnięte. Jeżeli tak, wówczas należy założyć, iż
wszystko jest pod kontrolą i kierownictwo nie musi interweniować. W
przypadku odpowiedzi negatywnej będą musiały być podjęte działania
korygujące.
12
ZARZĄDZANIE PRZEZ FUNKCJE - Kontrolowanie
Często stosowanym podziałem kontrolowania jest podział tej funkcji na kontrolę
strategiczną i kontrolę operacyjną.
 Funkcja kontrolowania strategicznego w nowoczesnym
realizowana jest poprzez takie techniki zarządzania jak:
zarządzaniu
często
 controlling,
 zarządzanie przez cele (ZPC),
 strategiczna karta wyników (BSC),
 zarządzanie jakością (TQM, ISO,SIX SIGMA).
 Funkcja kontroli operacyjnej sprowadza się do samokontroli oraz powiązania jej z
zarządzaniem przez cele (ZPC).
13
PLANOWANIE JAKO FUNKCJA ZARZĄDZANIA - Rodzaje
• Plan strategiczny
Ogólny plan zawierający decyzje dotyczące alokacji zasobów priorytetów i
działań niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych.
• Plan taktyczny
Plan skierowany na osiągnięcie celów taktycznych
opracowany dla realizacji elementów planu strategicznego.
• Plan operacyjny
Plan nastawiony na wykonanie planów taktycznych dla osiągnięcia celów
operacyjnych.
14
PLANOWANIE JAKO FUNKCJA ZARZĄDZANIA - Rodzaje
• Plan długookresowy
Plan obejmujący okres wieloletni. Najczęściej plany te obejmują okres
pięcioletni lub dłuższy.
• Plan średniookresowy
Plan obejmujący na ogół okres od roku do pięciu lat.
• Plan krótkookresowy
Plan obejmujący na ogół okres jednoroczny lub krótszy .
• Plan działania
Plan używany do uruchomienia jakiegoś innego planu.
• Plan reakcji
Plan opracowany w celu zareagowania na nieprzewidziane okoliczności.
15
PLANOWANIE JAKO FUNKCJA ZARZĄDZANIA –
Planowanie operacyjne
Rys. 4. Podział planowania operacyjnego w przedsiębiorstwie
16
MOTYWOWANIE I PRZYWÓDZTWO JAKO FUNKCJA
ZARZĄDZANIA
Tab. 1. Menedżer i pracownik w teorii X,Y.
Zachowanie pracownika o
orientacji X
Zachowanie pracownika o
orientacji Y
Postępowanie
menedżera o
orientacji X
Przekazywanie polecenia, którego
szczegóły zostały opracowane
przez menedżera. Pracownik
dokładnie je wykonuje nie mając
możliwości wykazania się własną
pomysłowością. Ścisła kontrola
ogranicza swobodę działalności
podwładnego.
Prowadzenie ścisłej kontroli
wykonywanych prac będzie
powodem frustracji –
niezadowolenia podwładnego,
ponieważ uniemożliwia mu rozwój
własnej przedsiębiorczości i
inicjatywy.
Postępowanie
menedżera o
orientacji Y
Stworzenie pracownikowi
możliwości samodzielności i
inicjatywy nie zostaje przez niego
wykorzystany, ponieważ
autokratyczny styl kierowania
pozbawił go zdolności do
korzystania z nowych uprawnień.
Zakreślenie obszaru swobody
działania podwładnego umożliwia
wyzwolenie jego inicjatywy i
samodzielności, ponieważ stwarza
to warunki odpowiadające jego
potrzebom, w których
zaspokojeniu może wykazać
wszystkie swoje zdolności.
17
MOTYWOWANIE I PRZYWÓDZTWO JAKO FUNKCJA
ZARZĄDZANIA
Istnieją trzy podejścia do motywacji.
1. Związane z satysfakcją – usiłuje wyjaśnić, co budzi i ożywia lub inicjuje zachowanie
człowieka. Próbuje odpowiedzieć na pytania: jakie czynniki motywują ludzi i jakie
potrzeby ludzie pragną zrealizować w miejscu pracy? Odpowiedzi sugerują, że
motywacja pojawia się z chęci realizacji różnych wewnętrznych.
2. Podejście sekwencyjne podkreśla sposób i przyczynę rozpoczęcia, zmiany lub
zatrzymania działań prowadzących do osiągnięcia osobistych celów człowieka, np.
wyższej płacy. W tym podejściu wyodrębnia się przykładowo teorie oczekiwań i model
słuszności. Pracownik określa tu kolejno relacje między wysiłkiem i nagrodą, którą może
z tego tytułu uzyskać.
3. Podejście behawioralne wskazuje, jak wyniki przeszłych działań wpływają na przyszłe
postępowanie. Opiera się ono na przekonaniu, że zachowanie, które spowodowało wzrost
płac, awans czy pochwałę, prawdopodobnie będzie powtórzone. Zakłada się również, że
zachowanie, które doprowadziło do obniżenia płacy lub upomnienie, przeniesienie na
niższe stanowisko, prawdopodobnie będzie rzadziej powtarzane. Według tego podejścia,
zachowania pracownika są funkcją ich konsekwencji w formie nagród lub kar.
18
MOTYWOWANIE I PRZYWÓDZTWO JAKO FUNKCJA
ZARZĄDZANIA
Tab. 2. Kluczowe umiejętności kierowania
Umiejętności
Czas
Odwaga
podejmowania ryzyka
Wiarygodność
Zaufanie
Dobór i
wspieranie
pracowników
Bez inwestowania
czasu nie będzie
dobrych rezultatów
Również przy starannej
selekcji istnieje jakieś
ryzyko
Nie składajcie przy
zatrudnieniu żadnych
obietnic, które nie
mogą być spełnione
Obdarzajcie nowego
pracownika
zaufaniem; on
postara się mu
sprostać
Uzgadnianie
celów i rozdział
zadań
Uzgadnianie celów
jest czasochłonne,
ale czas zwraca się z
nawiązką w fazie
realizacji
Uzgadnianie celów i
omawianie zadań
minimalizuje ryzyko
Nigdy jednostronnie
nie zmieniajcie
uzgodnionych celów i
przydziałów zadań
Bez wzajemnego
zaufania nie da się
uzgodnić celów
Otwarta
komunikacja
Otwarta komunikacja
kosztuje więcej czasu
niż komunikacja
jednokierunkowa
Otwarta komunikacja
zwiększa ryzyko, że
menedżer nie
przeforsuje swego
poglądu
Baczcie, by wasze
działania
odpowiadały waszym
słowom
Bez zaufania nie ma
otartej komunikacji,
która z kolei
poprawia zaufanie
Sprzyjanie
odpowiedzialn
ości
pracowników
Przez to zyskujemy
na czasie. Nigdy nie
rób niczego, co może
zrobić pracownik
Kto pozostawia
pracowników z ich
własną
odpowiedzialnością
również w trudnych
sytuacjach, ten
podejmuje ryzyko.
Jednak menedżer
unikający wszelkiego
ryzyka musi przegrać
Nie ograniczajcie się
do samego głoszenia
odpowiedzialności
indywidualnej, lecz
również odpowiednio
postępujcie
Jeśli obawiacie się
działania
pracowników na
własną
odpowiedzialność to
po co ich
zatrudniacie?
19
MOTYWOWANIE I PRZYWÓDZTWO JAKO FUNKCJA
ZARZĄDZANIA
Tab. 3. Style kierowania kierowania
Styl
Charakterystyka
Autokratyczny
Autokratyczny
życzliwy
Konsultacyjny
Partycypacyjny
Dbałość o
personel
Żadna
Postawa paternistyczna
Dbałość średnia
Wysoki poziom
dbałości
Stosunki:
przełożony/
podwładny
Zupełny brak
zaufania
Z dystansem
Bardzo dobre
Serdeczne, pełne
zaufanie
Partycypacja
Decyzje
podejmuje
kierownik
Kierownik akceptuje:
sugestie, opinie
Decyzje
konsultowane
Wymiana idei,
partycypacja w
decyzjach
System
motywacyjny
Strach, sankcje,
okazyjne nagrody
System premiowania,
trochę obawy przed
sankcjami
Nagradzanie, sankcje
okazjonalne
Nagradzanie na
podstawie
partycypacji
Atmosfera
solidarności
Nie istnieje
słaba
Dość silna
Bardzo silna
20
KONTROLOWANIE JAKO FUNKCJA ZARZĄDZANIA
Kontrolowanie to proces zapewniający zgodność rzeczywistych działań z planowanymi.
Kontrolowanie ułatwia kierownikom sprawdzenie skuteczności funkcji planowania,
organizowania i motywowania. Zasadniczą częścią procesu kontrolowania jest
podejmowanie działań korygujących.
Proces kontrolowania dziali się na cztery etapy.
Etap I: Ustalanie norm i metod pomiaru efektywności.
Etap II: Dokonanie pomiaru efektywności.
Etap III: Ustalanie odchyleń tj. różnicy pomiędzy wielkościami rzeczywistymi, a wzorcami.
Etap IV: Podjęcie działań kontrolnych.
21
KONTROLOWANIE JAKO FUNKCJA ZARZĄDZANIA
Pojęcie „controllingu” jest czasami błędnie utożsamianie z pojęciem „kontrola”.
Takie rozumienie jest zbyt wąskie, ponieważ „controlling” oznacza w istocie kompleksowy
system kierowania przedsiębiorstwem. Stanowi on ponadfunkcyjny instrument
zarządzania, a jego zakres obejmuje między innymi:
 ustalanie celów przedsiębiorstwa (planowanie),
 porównywanie stanu faktycznego z zamierzeniami (monitoring),
 analizę odchyleń,
 przeprowadzanie działań korygujących.
22
MODEL ZARZĄDZANIA PRZEZ PROCESY
Zarządzanie przez procesy
 Zmiany w otoczeniu i wynikające z nich nowe założenia przyczyniły się do powstania
nowych koncepcji zarządzania, odpowiadających obecnym warunkom funkcjonowania.
Dlatego w odpowiedzi na zaistniałą sytuację, organizacje nastawiły się i wdrożyły w
swoich strukturach, „zarządzanie przez procesy”.
 Podejście to jest podstawą kompleksowego zarządzania jakością (TQM). Stało się także
podstawą budowania jakości wg międzynarodowej normy ISO, gdzie zaleca się przyjęcie
podejścia procesowego podczas opracowywania, wdrażania oraz doskonalenia
skuteczności systemu zarządzania jakością, w celu zwiększenia zadowolenia klienta
poprzez spełnienie jego wymagań. Podejście procesowe ma także duże znaczenia w
metodzie – REENGINEERING, polegającej na radykalnej zmianie sposobu działania
firmy, odzwierciedlonej w całkowitej reorientacji na procesy.
 Korzenie podejścia procesowego sięgają wielu metod i technik matematycznych,
wykorzystywanych do optymalizacji działań na poziomie operacyjnym, głównie do
strukturalizacji i formalizacji zarządzania produkcją.
23
MODEL ZARZĄDZANIA PRZEZ PROCESY
Procesy mają także związek z innymi podejściami, np. takimi jak:
 podnoszenie efektywności organizacji – gdzie występuje koncentracja na celach,
projektowaniu i zarządzaniu trzema poziomami efektywności, tj.:
 organizacją,
 procesem,
 stanowiskiem pracy;
 Business Process Innovation – gdzie kładziony jest nacisk na ciągłe i systematyczne
udoskonalanie procesów poprzez dokonywanie innowacji w kluczowych procesach;
 Strategiczna Karta Wyników – jej celem jest przełożenie wizji strategicznej na
działania operacyjne. W budowie Strategicznej Karty Wyników jedną z perspektyw są
procesy wewnętrzne.
24
MODEL ZARZĄDZANIA PRZEZ PROCESY
Tab. 4. Przykłady definicji koncepcji orientacji na procesy
AUTOR
DEFINICJA KONCEPCJI ORIENTACJI NA PROCESY
Davenport
Organizacja, podkreślająca horyzontalne postrzeganie biznesu, które przecina w
poprzek organizację z wejściem produktu na początku i wynikiem i klientem na
końcu.
Deming
Organizacja, która postrzega firmę jako zespół procesów, które muszą być
zrozumiałe, ustabilizowane i doskonałe
DeToro and
McCabe
Organizacja, postrzegana jako seria funkcjonalnych procesów przecinających w
poziomie organizację, zarządzanych upoważnionymi międzyfunkcjonalnymi
zespołami pracowników
Drucker
Organizacja, bazująca na zespołach zadaniowych pracujących nad „Synchronizacją”
działań i procesów, które przekraczają stare organizacyjne granice i kończą się na
konsumencie
Grover
Organizacja, zorientowana na procesy, klienta i wyniki w opozycji do hierarchii
Hammer
Organizacja, która koncentruje się na zespole międzyfunkcjonalnych procesów,
które posiadają jedno lub więcej wejść i tworzą wynik będący wartością dla klienta
Porter
Struktura organizacyjna, której projekt odpowiada „łańcuchowi wartości”
strategicznych procesów
Rummler &
Brache
Organizacja, bazująca na zorientowanych ba procesy: strukturze, miarach,
wynagrodzeniach i alokacji zasobów
25
MODEL ZARZĄDZANIA PRZEZ PROCESY
Procesy
podstawowe
Proces
zarządzania
Wymagania
klienta
Satysfakcjonowanie
klienta
Procesy
pomocnicze
Rys. 1. Podstawowe typy procesów w biznesie
26
MODEL ZARZĄDZANIA PRZEZ PROCESY
Istotne we wdrażaniu podejścia procesowego jest rozumienie roli i oczekiwań klienta.
Procesy powinny być analizowane, oceniane oraz doskonalone pod kątem wartości, jakie
niosą dla klientów.
Procesy realizowane w przedsiębiorstwie wyznaczają ramy struktury organizacyjnej i można
podzielić je na 3 grupy:
 procesy zarządcze – ich celem jest skuteczne planowanie, zapewnienie sprawnego
funkcjonowania procesów operacyjnych i pomocniczych oraz usprawnianie całego
systemu zarządzania (są to np. planowanie strategiczne, zarządzanie kadrami, nadzór
nad systemem jakości i jego przeglądy, działania korygujące i zapobiegawcze),
 procesy operacyjne (podstawowe) – związane z dostarczaniem określonej wartości
klientom, tworzące typowy cykl realizacji wyrobu lub usługi (są to np. marketing,
pozyskanie klienta, opracowanie projektu wyrobu/usługi, realizacja wyrobu/usługi,
nadzór nad wyrobem niezgodnym, serwis),
 procesy pomocnicze – są najczęściej „niewidoczne” dla klienta, ale bez nich procesy
zarządcze i operacyjne nie mogłyby przebiegać w sposób prawidłowy (są to np.
zakupy wyrobu/usługi, nadzór nad infrastrukturą, obsługa administracyjna i finansowa,
nadzorowanie dokumentów i zapisów, badanie satysfakcji klientów itp.).
27
MODEL ZARZĄDZANIA PRZEZ PROCESY
Procesy w przedsiębiorstwie dzielą się na:
A. Procesy podstawowe:
 w efekcie ich działania powstaje wytwór (produkt, usługa) związany bezpośrednio z genotypem
działania organizacji;
 procesy te tworzą wartość dodaną, co wyraża się udziałem procesu w łańcuchu wartości, którą jako
efekt postrzega klient zewnętrzny; najczęściej do grupy procesów podstawowych zalicza się procesy
bezpośrednio wpływające na sytuację rynkową przedsiębiorstwa, np.: projektowanie produktu,
sprzedaż, wytwarzanie, relacje z klientem, serwis, logistyka;
 powiązane ze sobą procesy podstawowe tworzą tzw. megaproces, czyli sekwencję zdefiniowanych
procesów, tworzących w efekcie przekrojowy opis działań istotnych dla spełniania przez
przedsiębiorstwo strategii rynkowych; opis megaprocesu ma charakter ogólny i jest w istocie mapą
relacji między procesami podstawowymi;
B. Procesy pomocnicze:
 powstają dla sprawnego funkcjonowania i wsparcia realizacji procesów podstawowych;
 mają pośredni wpływ na tworzenie wartości dodanej, poprzez umożliwienie jej tworzenia przez
procesy podstawowe; mają bezpośredni wpływ na tworzenie wartości dla klienta wewnętrznego,
którym są realizatorzy procesów podstawowych i innych pomocniczych;
 najczęściej do grupy procesów pomocniczych zalicza się procesy pośrednio (tj. poprzez efektywność
procesów podstawowych) wpływające na sytuację rynkową firmy np.: zarządzanie zasobami
ludzkimi, wewnętrzna logistyka, obsługa informatyczna, zarządzanie finansami, badanie rynku,
planowanie strategiczne.
28
MODEL ZARZĄDZANIA PRZEZ PROCESY
Rys. 2. Procesy podstawowe i pomocnicze w organizacji
29
MODEL ZARZĄDZANIA PRZEZ PROCESY
Proces jest ciągiem powiązanych ze sobą działań, które doprowadzają
do przekształcenia wszelkich nakładów w produkt procesu.
Na proces składają się trzy podstawowe rodzaje działań:
1. tworzące wartość dodaną (najistotniejsze z punktu widzenia klienta),
2. transportowe (związane z przekazywaniem produktów procesu między działami,
pionami lub organizacjami),
3. kontrolne (które są stworzone przede wszystkim do kontroli przepływu wyników
procesu).
30
MODEL ZARZĄDZANIA PRZEZ PROCESY
ZARZĄDZANIE
JAKOŚCIĄ
OBSŁUGA
PRAWNA
KONTROLING
STRATEGICZNY I
OPERACYJNY
ZARZĄDZANIE
KADRAMI
PROCESY ZARZĄDCZE
K
L
I
PROCESY PODSTAWOWE
Projektowanie
i rozwój
T
R
O
ANALIZA POTRZEB
I WYMAGAŃ
KLIENTA
REALIZACJA
POTRZEB I
WYMAGAŃ
KLIENTA
PRODUKCJA
E
N
P
Obsługa
dokumentacji
produkcyjnej
USŁUGI ZEWNĘTRZNE
U
PROCESY POMOCNICZE
Zakupy i
magazynowanie
D
Serwis i naprawy
Badania i pomiary
K
MARKETING DOSTAW
T
Rys. 3. Przykładowa mapa procesów w przedsiębiorstwie produkcyjnym
31
MODEL ZARZĄDZANIA PRZEZ PROCESY
 Przyjęcie przez przedsiębiorstwa podejścia procesowego jako wyznacznika w budowie
organizacji zmusza je do koncentracji przede wszystkim na procesach, które potrafi
realizować najlepiej.
 Idea procesu i zarządzania procesowego daje przedsiębiorstwu nowe możliwości
kreowania przewagi konkurencyjnej. Przedsiębiorstwo może poszukiwać źródeł takiej
przewagi, chociażby przez lepszą jakościowo i ilościowo realizację poszczególnych
procesów składających się na jego łańcuch wartości. Tak wyodrębnione źródło przewagi
może stanowić podstawę budowania skutecznej strategii konkurencyjnej.
 Identyfikacja procesów i późniejsza konfiguracja ich przebiegu, sytuuje uczestników
organizacji w nowej jakościowo perspektywie względem siebie. Perspektywa ta,
wyznaczana jest istotą procesu, jako obiektu, wokół którego budujemy strukturę
organizacji dla realizacji działania zbiorowego jej uczestników.
32
MODEL ZARZĄDZANIA PRZEZ PROCESY
Mechanizmy kontroli
Nakłady
Materiały
Informacje
Wiedza
PROCES
Inne mechanizmy
Polityka firmy
Mechanizmy prawne itd.
Wyniki ekon.
Kompetencje
Produkt
Informacje
Wiedza
Ludzie
Systemy
Urządzenia
itd.
Rys. 4. Wykres powiązań procesu
33
MODEL ZARZĄDZANIA PRZEZ PROCESY
PREZES
Marketing
Produkcja
Zamówienia
złożone przez
klienta
Finanse i
administracja
Realizacja
zamówienia
Rys. 5. Przebieg procesu przez organizację
34
MODEL ZARZĄDZANIA PRZEZ PROCESY
Dla urzeczywistnienia procesowego charakteru organizacji, należy zachować zasadę
identyfikacji procesów, stosując jako punkt odniesienia efekt kreowany przez proces i rodzaj
odbiorcy. Identyfikacja najważniejszych klientów jest punktem wyjścia do opisania
procesów, miar ich oceny i wartości, którą tworzą a następnie określenia działań (operacji),
jako części składowych procesu. Z kolei identyfikacja ta jest podstawą do poszukiwania
rozwiązań strukturalnych, wspierających procesowy charakter przedsiębiorstwa.
Skuteczna realizacja etapu identyfikacji procesów wymaga odpowiedzi na następujące
pytania:
 jakie są główne procesy w organizacji?
 w jaki sposób procesy te połączone są z procesami naszych klientów i dostawców?
 które z procesów występujących w organizacji to procesy tworzące wartość dodaną?
35
MODEL ZARZĄDZANIA PRZEZ PROCESY
Procesy pomocnicze
INFRASTRUKTURA FIRMY (kontroling, administracja, finanse, zarządzanie,
informatyka itd.)
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
ZYSK
(Wartość
dodana)
ROZWIJANIE TECHNOLOGII
ZAOPATRZENIE
LOGISTYKA
NA WEJŚCIU
DZIAŁALNOŚĆ
OPERACYJNA
LOGISTYKA
NA WYJŚCIU
MARKETING
I SPRZEDAŻ
USŁUGI
Procesy podstawowe
Rys. 6. Łańcuch wartości dodanej
36
MODEL ZARZĄDZANIA PRZEZ PROCESY
Identyfikacja procesów w organizacji może przebiegać następująco:
1.
Tworzenie modelu klientów. Cel: pełne zrozumienie potrzeb odbiorcy, określenie relacji
organizacja-klient. Pozwala znaleźć działania w procesie, które kreują największą wartość dla klienta
zewnętrznego.
2.
Miary oceny oraz analiza cyklu wykonania. Cel: zdefiniowanie oczekiwań klienta i ocena
dotychczasowego sposobu wykonania pracy.
3.
Tworzenie modelu procesu. Graficzne przedstawienie procesu, podprocesów oraz następujących po
sobie działań. Definiuje się każdy z procesów ich cele i krytyczne czynniki sukcesu. Określa się
wejścia do procesu oraz jego wyjścia, co pozwala na zdefiniowanie zasobów dostarczanych
procesowi jak i tworzonych produktów.
4.
Programy integracji oraz współpracy z dostawcami. Cel: poszerzenie modelu procesu o relacje
organizacji z dostawcami i innymi partnerami w biznesie.
5.
Analiza przebiegu pracy. Uzupełnia modelowanie procesu, Cel: określanie działań niezbędnych do
realizacji procesu oraz tych, które dodają wartość.
6.
Tworzenie mapy organizacji. Definiowane są komórki lub też inne elementy organizacji
zaangażowane w realizację procesu a także określany jest rodzaj tego zaangażowani = granice
procesów i całej organizacji.
7.
Wykorzystanie metodologii analizy ABC (Activity Based Costing). Obliczenie kosztów
poszczególnych działań (operacji) w procesie. Metoda ta pozwala na określenie ile kosztuje każdy
wyodrębniony procesowo rodzaj działań.
8.
Analiza wartości dodanej tworzonej przez proces. Uszeregowanie procesów na podstawie
potencjalnego ich wpływu na realizację celów organizacji. Ocena wpływu każdego z działań na
zewnętrzne miary efektywności procesu, w celu znalezienia działań tworzących dodatkową wartość,
i tych, które tego efektu nie tworzą oraz takich, które służą pośrednio do jej osiągnięcia.
37
MODEL ZARZĄDZANIA PRZEZ PROCESY
38
Rys. 7. Koncepcja modelu struktury organizacji procesowej
MODEL ZARZĄDZANIA PRZEZ PROCESY
Tab. 5. Porównanie procesów z zadaniami
PROCESY
ZADANIA
Opracowanie comiesięcznych
rachunków strat i zysków
Podsumowanie sprzedaży, zarejestrowanie zmian w stanie
zapasów, wprowadzenie poprawek, wydrukowanie
sprawozdań
Proces przyjmowania
zamówień
Odbieranie telefonów, otwieranie poczty, wprowadzanie
danych do Komputera, numeracja zamówienia, przekazanie
zamówienia do Produkcji
Reprodukcja dzieł sztuki
użytkowej
Wykonanie rysunku, sprawdzenie, wykonanie odbitek,
uzyskanie akceptacji klienta
Produkcja pigułki
Mieszanie, mielenie, tabletkowanie, suszenie, powlekanie
Proces zatwierdzania pożyczki
Przyjęcie wniosku, prośba o raport kredytowy, analiza
wniosku, analiza raportu kredytowego, analiza wniosku z
punktu widzenia zgodności z procedurami, rekomendacje
dla komitetu kredytowego
Produkcja pierścienia
Wycinanie, wyginanie, polerowanie, wykonywanie odcisku,
testowanie
39
MODEL ZARZĄDZANIA PRZEZ PROCESY
Tab. 6. Myślenie kategoriami funkcji
MYŚLENIE FUNKCJAMI
Myślenie funkcjami skłania do działań optymalizujących efektywność części kosztem całości
 Myślenie kategoriami funkcji pochłania znaczną część energii firmy na koordynację
podzielonych części:
 splatające się procesy jak np.: proces przyjmowania zamówień, realizacji zlecenia, sprzedaży
są od siebie sztucznie oddzielone granicami komórek. Powstające w ten sposób fragmenty
procesów zostają przydzielone do realizacji do bardzo odległych obszarów, w rozumieniu
podległości hierarchicznej i sprzężeń informacyjnych
 pionowy podział pracy sprzyja podziałowi na rozkazodawców i wykonawców tj. oddzieleniu
myślenia od wykonania, wykonania od usprawniania.
 Myślenie kategoriami funkcji ogranicza:
 możliwości integracji działań w zespołowych formułach organizacyjnych
 skracaniu dróg przepływu informacji poprzez dostosowanie ich do przebiegów działań a nie
przebiegów hierarchicznych
 przenoszenie uprawnień decyzyjnych do miejsc wykonywania działań
 rozwój innowacyjności pracowników i poszerzania pól kompetencji
 przezwyciężanie sprzeczności wynikających z braku koniunkcji między zadaniami,
uprawnieniami i odpowiedzialnością.
Jeśli kierownicy postrzegają swoje organizacje w sposób pionowy i funkcjonalny, to
również zarządzają nimi w ten sam sposób. Często osoby zarządzające kilkoma jednostkami
jednocześnie, wykazują silną tendencję do zarządzania każdą z nich z osobna, niezależnie
od siebie, z zastosowaniem różnych strategii operacyjnych (szczególnie widoczne na
przykładzie szefów pionów funkcjonalnych).
40
MODEL ZARZĄDZANIA PRZEZ PROCESY
Tab. 7. Myślenie kategoriami procesów
MYŚLENIE PROCESAMI
 Myślenie kategoriami procesów polega na postrzeganiu systemu organizacyjnego jako
układu, w którym miejsca i role są zmienne i wyznaczane przez działania (operacje),
jakie trzeba wykonać, aby powstała wartość odpowiadająca życzeniu klienta.
 Myślenie procesami ułatwia zrozumienie własnej roli w strategicznym działaniu całej
organizacji - sytuuje uczestnika w ciągu działań całości, a nie w zamkniętej przestrzeni
wyspecjalizowanej w realizacji jednorodnych zadań komórki.
 Myślenie procesami ułatwia rozumienie i weryfikację sensu własnej pracy ze względu na
jej przydatność dla klienta, a nie tylko oceny szefa jako substytutu klienta.
 Myślenie procesami może stać się bardzo istotnym elementem przewagi konkurencyjnej
firmy, gdyż znacznie ułatwia przemiany dostosowawcze przez wspieranie potencjału
wiedzy i uczenia się jej uczestników.
41
MODEL ZARZĄDZANIA PRZEZ PROCESY
Tab. 8. Przykładowe główne procesy i ich składowe podprocesy
ZARZĄDZANIE
ZASOBAMI
LUDZKIMI
ZARZĄDZANIE
ŁAŃCUCHEM
DOSTAW
Przyjęcie
zamówienia
Rekrutacja
Projektowanie sieci
fizycznych dostaw
Rachunek Kosztów
Analiza
konkurentów
Sprzedaż
Ocena wyników
pracowników
Logistyka
wejścia/wyjścia
Budżetowanie
Badania koncepcji
produktu
Realizacja
zamówienia
Szkolenie i
podnoszenia
umiejętności
personelu
Pomiar poziomu
obsługi i kosztów
dostaw
Projekcja
przychodów
Szczegółowe
projektowanie
wybranej koncepcji
produktu
Sfinalizowanie
zamówienia
Doradzanie i
pomoc
pracownikom
Zarządzanie
kontraktami
Projekcja
przepływów
pieniężnych
Zatwierdzenie
finalnej koncepcji
produktu
Dostawa
Działania
dyscyplinarne
Zarządzanie
kontraktami z
partnerami
Planowanie
obciążeń
podatkowych
Rynkowe badania
ostatecznego
produktu
Obsługa
posprzedażowa
Selekcja i promocja
pracowników
Zarządzanie
zasobami produkcji
Sprawozdawczość
finansowa
Projektowanie
procesu produkcji
Zarządzanie
kontraktami z
klientami
ROZWÓJ
NOWEGO
PRODUKTU
OBSŁUGA
KLIENTA
Badania rynku
ZARZĄDZANIE
FINANSAMI
42
Download