Reklama - NetPrace.pl

advertisement
11
Dokument ma 15 stron i porusza zagadnienia takie jak: organizacja, zarządzanie, planowanie,
motywowanie, organizowanie, kontrolowanie, Taylor, Ford, specjalizacja, organizacje rynkowe,
typologia instytucji, analiza SWOT, 3 poziomy wyznaczania celów, A.D.Chandler, H.I. Ansoff.
Notatka porusza także zagadnienia takie jak: rodzaje strategii, struktury organizacyjne, więzi
organizacyjne, specjalizacja, hierarchizacja, centralizacja, formalizacja, rozpiętość kierowania,
zasięg kierowania, ujemne skutki nadmiernej centralizacji, organizacyjny, stopień formalizacji,
funkcje struktury organizacyjnej, struktura smukła, struktura płaska, struktura dywizjonalna,
struktura macierzowa, podejście do motywacji, model systemu motywacyjnego.
Organizacja. Grupa ludzi, którzy współpracują ze sobą w sposób uporządkowany i skoordynowany,
aby osiągnąć pewien zestaw celów. - jest to uporządkowana harmonijna całość. Ogólny model
organizacji zakłada, że ową całość tworzą:
Organizacje żyją dla otoczenia. Zarządzanie - zestaw działań (obejmujący planowanie i
podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, tj. kierowanie ludźmi, i kontrolowanie)
skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) i
wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny. To sztuka
osiągania celów z ludźmi poprzez ludzi.
Planowanie-> Cel-> Motywowanie ludzi ->Kontrola
Funkcje zarządzania:
Planowanie Analiza zewnętrzna
Analiza wewnętrzna Prognozowanie
Programowanie
Planowanie
Bilansowanie
Koordynowanie
Organizowanie Podział zadań i specjalizacja
Tworzenie stanowisk pracy
Ustalenie zakresu zadań, kompetencji, odpowiedzialności
Budowanie więzi hierarchicznych, kooperacji
Budowa systemu inf. I komunikacji
Formowanie reguł i procedur
Motywowanie
Dostosowanie ludzi do pracy
Dostosowanie pracy do ludzi
Budowa systemu premiowania i wynagrodzeń
Budowa systemu szkoleń, oceny karier
Budowa więzi międzyludzkich
Kształtowanie stylów kierowania
Partycypacja kierownicza
Kontrolowanie
Ustalenie wzorców
Pomiar stanu faktycznego
Ustalenie ewentualnych odchyleń
Ustalenie przyczyn odchyleń
Działania naprawcze
Zarządzanie -> suma prac wszystkich kierowników.
Szkoła klasyczna wiąże się z takimi nazwiskami jak:
Taylor
Ford ( Henryk)
Taylor - należy do prekursorów nurtu organizacyjnego skierowanego na tworzenie racjonalnych
stanowisk pracy. Jego metodyka polegała na:
Obserwacji stanowiska pracy i procesu pracy
Doborze właściwych narzędzi i metod pracy
Nauczania ludzi pracy pod kontrolą (jego kontrolą)
Ustalenie norm pracy
Ustalił akordowy system pracy z premią
Ford -Twórca taśmy montażowej - oparta była na głębokim podziale pracy, wyspecjalizowaniu ludzi
(specjalizacja, harmonia)
Specjalizacja -> podział pracy, objęła także sferę zarządzania, przejawem tych procesów było
wydzielenie funkcji (specjalistycznych), zaopatrzenie polityki kadrowej, produkcji, księgowości,
sprzedaży, dotąd ocalony rękach każdego z kierowników. Powstały tutaj także zasady działania
zorganizowanego- La Chatelier, Fayol, każde działanie należy przeprowadzić według kroków, faz:
(…)
… w stosunku do warunków spłaszczeniu może powodować niesprawność w tym układzie, co może
się objawiać w trudnościach precyzyjnego podziału pracy, przeciążeniu, ośrodków decyzyjnych,
zakłóceniach przepływu informacji, trudnościach koordynacji poziomej. Ze względu na więzi
organizacyjne struktura liniowa,
struktura sztabowo-liniowa
struktura funkcjonalna
struktura dywizjonalna
ad.1- faylowska zasada jedności…
… działań organizacyjnych (wykonawczych i zarządczych),
regulować działania poszczególnych pracowników i zespołów,
umożliwić osiągnięcie określonego poziomu realizacji potrzeb pracowników,
wynikać ze strategii organizacji i być do niej dostosowana,
uwzględniać specyfikę procesów wykonawczych,
zapewnić efektywną realizację celów organizacji.
stanowić ramy działań organizacyjnych (wykonawczych i zarządczych),
regulować działania poszczególnych pracowników i zespołów,
umożliwić osiągnięcie określonego poziomu realizacji potrzeb pracowników,
wynikać ze strategii organizacji i być do niej dostosowana,
uwzględniać specyfikę procesów wykonawczych,
zapewnić efektywną realizację celów organizacji.
Stanowisko organizacyjne jest elementarną częścią struktury organizacyjnej. Wyróżnić można:
stanowiska kierownicze…
… - podstawa łączenia zadań i ich wykonawców w zmiany: ranną, popołudniową, nocną;
Produkt - będący na przykład, kryterium wyodrębnienia wydziału produkcji proszków, wydziału
produkcji płynów i wydziału produkcji kosmetyki kolorowej w zakładach chemii gospodarczej i
kosmetyków; Klient; ze względu na to kryterium utworzono w banku Z wydział kredytów dla
jednostek gospodarczych i wydział kredytów…
Zarządzanie - wykład 5
Funkcjonalna struktura firmy
Podział ze względu na więzi w organizacji - omówienie
Zasady budowy modelu działania zespołowego
Umiejętności kierownicze.
Istota organizacji w zarządzaniu
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download