podstawowe-szkoly-zarzadzania-i-ich-przedstawiciele

advertisement
3
Prekursorem teorii zarządzania był Henry Ford, ze swoim Modelem T. Przy wytworzeniu tego
samochodu Ford kładł nacisk na wydajność, mechanizację i rozłożeniu wszystkiego na możliwie
najmniejsze elementy. W fabryce każdy robotnik robił tylko jedną rzecz. Chodziło o jak największą
wydajność. Wynaleziono taśmę. Ford zatrudniał wielu teoretyków zarządzania; m.in. Winslow
Taylor. Taylor, Gantt oraz bracia Gilberthowie byli twórcami szkoły zwanej naukową organizacją
pracy ( Scientific Management ). Zmierzali oni do ustalenia metody wykonywania określonego
zadania oraz doboru, szkolenia i motywowania pracowników.
Taylor i jego 4 zasady:
- opracowanie prawdziwej nauki zarządzania, aby można było ustalić najlepszą metodę
wykonywania zadania,
- dobór pracowników aby przydzielić pracę, do której się nadają,
- wyszkolenie i doskonalenie robotnika,
- współpracy między kierownictwem a robotnikami.
Taylor prowadził badania, polegające na wpływie czasu pracy na wykonywane zadanie. Chodziło o
wykonanie określonej normy. Pracodawców zachęcał do zwiększenia płac dla osób pracujących
ponad normę. W ten sposób spowodował , że pracownicy przekraczali normy pracy. Ten system
nazywał się systemem różnicowych stawek akordowych.
Gantt - odrzucił system stawek różnicowych i przyznał premię robotnikom, którzy wykonali dzienną
normę. Opracował system graficznego przedstawiania programów produkcji. .
Gilberthowie - celem ich badań była pomoc robotnikom w osiągnięciu pełni ich możliwości. Starali
się wyszukać najbardziej ekonomiczne ruchy składające się na każde zadanie, aby zwiększyć
wydajność i ograniczyć zmęczenie. Ten system okazał się sukcesem. Były to pierwsze kroki do
budowania zarządzania.
Szkoła klasyczna.
Zapoczątkowana przez H. Fayola. Celem było określenie zasad i umiejętności do skutecznegozarządzania. ; Badał on zachowania kierowników i je usystematyzował. Uważał, że dobrą praktykę
kierowniczą można zidentyfikować. Interesował się całością organizacji, ale główną uwagę skupił
na zarządzaniu - najbardziej zaniedbaną funkcję przedsiębiorstwa. Twierdził, że kierowanie to
umiejętność i można się jej nauczyć jeśli pozna się jej zasady. Drugim przedstawicielem jest M
Weber, który opracował teorię biurokratycznego zarządzania. Założeniem tej teorii, był fakt, że
każda organizacja wymaga kontroli. Podkreślał potrzebę ściśle zdefiniowanej hierarchii,
posiadającej określone przepisy. Za idealna organizację uważał biurokrację, w której jest określony
podział pracy, a podstawą oceny pracowników powinna być wyłącznie ich efektywność.
Follet - zajmowała się badaniami stosunków międzyludzkich oraz struktur organizacyjnych,
rozwiniętych później w szkole behawioralnej. Określiła zarządzanie jako szkołę osiągania celów za
pośrednictwem innych ludzi. Uważała, że podział na kierowników i podwładnych zaciemnia relacje
między nimi. W swoich badaniach uwzględniała nie tylko jednostki i grupy, ale także skutki
oddziaływania takich czynników jak polityka ekonomia i biologia.
(…)
….
Zaczęła się od stworzenia przez Brytyjczyków zespołów badań operacyjnych, obejmujących
naukowców z dziedziny matematyki, fizyki itp. Zespoły te opracowały wiele rozwiązań
dotyczących techniki i taktyki wojennej. Po przystąpieniu do wojny Amerykanie również utworzyli
podobne grupy badań operacyjnych. Po zakończeniu wojny pojawiło się wiele problemów, których
nie można było rozwiązać metodami…
Podstawowe szkoły zarządzania i ich przedstawiciele
Ewolucja koncepcji zarządzania
Szkoły organizacji i zarządzania
Wprowadzenie- wykład
Ewolucja systemu zarządzania - Pionierzy nauki organizacji i zarządzania
Ewolucja systemu zarzadzania
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download