Reklama - NetPrace.pl

advertisement
2
Karpacz. Notatka składa się z 2 stron.
Ewolucja nauki organizacji i zarządzania. Teoria organizacji i zarządzania w odniesieniu do
ewolucji Wyróżniamy 3 szkoły organizacji i zarządzania: szkoła klasyczna naukowa organizacja
pracy; klasyczna teoria organizacji. szkoła behawioralna - organizacje to ludzie szkoła ilościowa
SZKOŁA KLASYCZNA Pierwszy prekursor to Robert Owen (1771 - 1858) - kierownik kilku
przędzalni w Szkocji, uważał, że rolą kierowania jest wdrażanie reform, lepsze warunki dla
robotników, skrócenie dnia pracy z 13 do 10,5 godzin, niezatrudnianie młodocianych. Uważał, że
należy inwestować w pracowników jako w żywe maszyny, że należy wprowadzić oceny
pracowników (współzawodnictwo między pracownikami). Charles Babbage (1792 - 1871) brytyjski profesor matematyki, uważał, że każda operacja przemysłowa powinna być zorganizowana
pod względem powierzenia jednemu pracownikowi tylko jednego zadania , którym się zajmie, a tym
samym ograniczenie kosztownego procesu kształcenia pracowników (powtarzanie ciągle tej samej
czynności przez jednego pracownika zwiększy wydajność). NAUKOWA ORGANIZACJA PRACY
Fryderyk Taylor (1856 - 1915) - prekursor naukowej organizacji pracy , przyczyna powstania to
potrzeba zwiększenia wydajności pracy. Prekursorzy nurtu przemysłowego zarządzania Ślady
zarządzania sięgają tysięcy lat wstecz. Już Egipcjanie stosowali przy budowie piramid planowanie,
organizowanie i kontrolowanie. Aleksander Wielki wykorzystywał sztabową organizację w
koordynacji działań kampanii wojennych. Cesarstwo Rzymskie posiadało strukturę organizacyjną
ułatwiającą komunikowanie się i kontrolę. Na temat praktyk zarządzania wypowiadał się Sokrates w
400 roku p.n.e.; Platon w 350 roku p.n.e. opisał specjalizacje pracy; Alfarabi w 900 roku n.e.
wyliczył kilka cech przywództwa.
Pomimo tak długiej historii, przez wiele lat sprawom zarządzania nie poświęcano większej uwagi.
Poważniejsze badania nad zarządzaniem zaczęły rozwijać się dopiero w XVIII i XIX wieku.
Przyczynił się do tego rozwój nauki i techniki, który pociągnął za sobą powstawanie dużych
organizmów gospodarczych, w których tradycyjne metody organizacji pracy wykształcone w
zakładach rzemieślniczych i manufakturach stawały się nieprzydatne i mało efektywne. Konieczne
stało się obmyślanie nowych metod organizowania pracy i produkcji przemysłowej oraz kierowania
fabryką. Za prekursorów nauki zarządzania uznawani są: Robert Oven (1771-1858) i Charles
Babbage (1792-1871). Robert Oven. Brytyjski przemysłowiec i reformator. Propagator ruchu
spółdzielczości produkcyjnej i spożywców. Wychodził z założenia, że większa troska o pracownika
zaowocuje zwiększoną wydajnością. Wprowadził lepsze warunki pracy, wyższy minimalny wiek dla
zatrudnianych dzieci (12-13 lat), posiłki pracownicze i krótszy czas pracy (10,5 godz.). Powszechnie
stosował zasadę „ludzkiego traktowania pracowników”. Za najlepszą inwestycję uważał inwestycję
w ludzi. Opracował obiektywny system oceny pracy robotników, który miał istotny wpływ za ich
wydajność pracy.
(…)
…. W 1832 r. Babbage opublikował pracę On the economy of Machinery and Manufactures, w
której - obok interesujących rozważań na temat rozwoju form produkcji - można znaleźć również
pierwsze zasady nowej organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem wytwórczym. Babbage pisał o
swej pracy: „...próbowałem przedstawić czytelnikowi te zasady, które wydały mi się
najważniejsze..., ponieważ umożliwiają…
Pionierzy nauki organizacji i zarządzania
Szkoły organizacji i zarządzania
Ewolucja systemu zarządzania - Pionierzy nauki organizacji i zarządzania
Ewolucja systemu zarzadzania
Ewolucja systemu zarządzania - Kierunki w nauce zarządzania
Ewolucja systemu zarządzania - Henry Ford
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download