drogi-i-bezdroza-swiato-pogladu

advertisement
ogi i bezoża „światopoglądu naukowego” 1. Myśl polityczna i prawna jako nauka 2. Pozytywizm
August Comte (1798-1857) teoria postępu kumultatywnego (3 stadia, teologiczne, metafizyczne i
naukowe)
kult nauki
kult Wielkiej Istoty
„homo faber”
brak równości społecznej
twierdził, że społeczeństwa mu współczesne przechodziły kryzys
ustrój społeczny zależny jest od stanu obyczajów, one zaś zależne są od poglądów
postulował wprowadzenie idei, która wyrażała by aktualnego ducha epoki - temu celowi miałaby
służyć pozytywna filozofia rozwinął własną, pozytywistyczną teorię nauki (jedyną rzeczą dostępną
poznaniu, twierdził, są fakty, a zatem nauki powinny zajmować się zjawiskami bezpośrednio
dostępnymi dla obserwacji)
Comte rezygnował z badania prawd absolutnych
socjologię postrzegał jako naukową metodę badania zjawisk społecznych (metoda historyczna)
społeczeństwo traktował jako całość - struktura społeczna ma pewne cechy niezmienne, dzięki
którym chroni się przed anarchią i rozkładem
uważał się za konserwatystę - był przeciwny rewolucji
wyróżniał dwie klasy - kapitalistów i proletariuszy (ci pierwsi za sprawą moralnych obowiązków i
altruizmu mieli „wspomagać” tych ugich)
3. Pozytywizm prawniczych Jurysprudencja analityczna: John Austin (1790-1859) prawo to rozkaz
poparty przez sankcję, wydany przez suwerenną władzę
teoria woluntarystyczna - suweren to osoba lub grupa jako jedyna ciesząca się posłuchem
problem z powyższym przy ustaleniu prawa cywilnego i międzynarodowego
pragnął stworzyć „ogólną naukę o prawie”, która traktowałaby o cechach prawa jako takiego, stąd
analizował pojęcia prawne
do najważniejszych jego tez należała teza, że przedmiotem nauki prawa jest prawo pozytywne, a nie
prawo naturalne, prawo boże, czy „inne nazywane prawem”
prawo pozytywne definiował jako rozkaz suwerena poparty sankcją (suwerenem dla Austina był
każdy podmiot mogący uzyskać posłuch społeczny)
był wychowany w duchu utylitaryzmu, zwracał szczególną uwagę na racjonalizm ustawodawcy
(suwerena), a także na takie czynniki, jak racjonalna kalkulacja i opinia publiczna, które ograniczają
suwerena
Cel w prawie: Rudolf von Ihering (1818-1892) pierwszym jego celem było zwrócenie uwagi na
pojęcia prawne
ostro krytykował jurysprudencję pojęciową, analityczną twierdził, że pojęcia prawne nie mają
waloru ponadczasowego i ahistorycznego
kpił z prawników, którzy uprawiają kult logiki, czyli sprowadzenie nauki o prawie do poziomu
matematyki pojęć
(…)
… okres przejściowy dla społeczeństwa socjalistycznego - dyktatura proletariatu - kiedy mogą
zostać zachowane instytucje republikańskie z systemu parlamentarnego
w końcu proletariat sam siebie zlikwiduje jako klasę
6. Marksizm w rewolucji rosyjskiej: Lenin
Włodzimierz Iljicz Uljanow - Lenin (1870-1924)
„twórcze rozwijanie marksizmu” (w rzeczywistości znaczna zmiana)
model marksistowskiej filozofii…
… komunistyczne nie może obumrzeć, gdy jest otoczone przez państwa kapitalistyczne
7. Darwinizm Społeczny
: Herbert Spencer (1820-1903):
„wzbogacił” socjologię o determinizm (wyrażał się on w traktowaniu społeczeństwa jako części
przyrody i interpretowaniu jego rozwoju z punktu widzenia działania w nim praw i zależności typu
przyrodniczego)
był liberałem
społeczeństwo pojmował jako żywy organizm, podlegający ewolucji (współczesne sobie
społeczeństwo określał jako industrialne, w którym istotnymi cechami są: wolność osobista
jednostki oraz inne prawa nie naruszające dóbr innych osób)
Spencer wyliczał czego państwo nie powinno robić:
nie powinno interweniować w ekonomikę
nie powinno zakładać kościoła państwowego
nie powinno pomagać biednym, gdyż narusza to prawo doboru naturalnego
nie powinno kierować…
… nie jest uwarunkowana od cech biologicznych jednostek, ale od organizacji walczących grup,
uważał również, że w społeczeństwie nie działa autonomiczne prawo doboru naturalnego)
utożsamiał walkę pierwotnie różnych pod względem etnograficznym grup z walką ras (inaczej niż
teoretycy kierunku rasowo-antropologicznego pojmował pojęcie „rasy” - uważał, że jest to
historyczna zbiorowość etniczna)
najpierw były hordy, potem…
… oświatą, posiadać kolonii, zajmować się emisją pieniądza
państwo było najpierw społeczeństwem pierwotnym, potem państwem militarnym (militaryzm) a w
końcu społeczeństwem industrialnym
Teoria podboju: Ludwik Gumplowicz (1838-1909)
u podstaw jego socjologii tkwiła darwinowska teoria walki o byt - tzn. darwinizm społeczny
(Gumplowicz nie był jednak eklektykiem, twierdził, że walka o byt…
Dwa znaczenia pojęcia rasa wg Gumplowicza - omówienie
Darwinizm społeczny, rasizm, nacjonalizm
Darwinizm społeczno-polityczny
Darwizm prawny
Zagadnienie ciągłości i sukcesji państw - omówienie
Szkoła rasowo-antropologiczna
Reklama













Administracja publiczna
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego


















.
Download