Uploaded by User4527

Rozdział II

advertisement
Rozdział II
Poglądy na zjawisko wojny teoretyków związanych z obiema
stronami konfliktu
2.1. Ideologiczne myśli wojskowe
Omawiane strony konfliktu a więc III Rzesza oraz Związek Radziecki to narody oparte na
pewnych ideologiach. W państwie Hitlera była to ideologia faszystowska natomiast w narodzie
rządzonym przez Józefa Stalina mowa o ideologii komunistycznej. Każde z mocarstw u
podstawy swojego istnienia miało pewne autorytety kształtujące dane ideologie oraz tworzące
pojęcia związane z postrzeganiem oraz prowadzeniem wojen. Na zasadach tych oparte były
późniejsze prowadzenie konfliktów zbrojnych przez wspomniane państwa.
2.1.1. Wojna według komunistycznych myślicieli
Działania Związku Radzieckiego opierały się na tak zwanej marksistowskiej myśli
wojskowej stworzonej przez Karola Marksa oraz Fryderyka Engelsa. W późniejszych latach
myśl została zmodyfikowana przez pierwszego przywódcę Rosji Radzieckiej, Włodzimierza
Ilicza Lenina. Zaowocowało to pomyślnie przeprowadzoną rewolucja październikową w 1917
roku co dało początek Związkowi Radzieckiemu. Myśl opierała się głównie na działaniach
niekonwencjonalnych1.
Osobą odpowiedzialną za największy rozwój marksistowskiej myśli wojskowej był
Fryderyk Engels, którego dzieła opisywały najważniejsze zagadnienia nurtu. Myśliciel na
piedestale stawiał czynnik moralny, który według niego był kluczowym do osiągnięcia
zwycięstwa nad przeciwnikiem. Chodziło o ciągły wysiłek wojska aby osiągać małe sukcesy w
walce z wrogiem co miało druzgocący wpływ na morale przeciwnika a tym samym budujące
wobec sojuszników. Niezbędne było też propagowanie myśli, wzorców oraz ideałów
ideologicznych mające zmotywować żołnierzy do walki z silniejszym oponentem.
Marksistowska myśl wojskowa była adresowana do proletariatu mającemu przeciwstawić się
silniejszym oponentom, dysponującym znacznie lepszym wyposażeniem. Jednak założenie to
doskonale pasuje do sytuacji na początku wojny pomiędzy III Rzeszą a ZSRR. Ponieważ
pierwotnie III Rzesza miała przewagę nad Armią Czerwoną biorąc pod uwagę sprzęt,
wyszkolenie żołnierzy jak i aspekt organizacyjny. Marks i Engels byli zwolennikami
1
L. Wyszczelski, Teorie wojenne i ich twórcy na przestrzeni dziejów, Warszawa 2009, s. 295.
1
prowadzenia wojny partyzanckiej co również znalazło swoje zastosowanie u zarania wielkiej
wojny ojczyźnianej ponieważ wiele radzieckich oddziałów zostało odciętych od głównych sił,
tym samym zmuszone zostały do prowadzenia partyzanckiej taktyki z ukrycia. Pochylał się też
nad problematyką istotną z perspektywy poprawnego funkcjonowania wojska a mianowicie
wyposażenia armii oraz uzbrojenia. Był zwolennikiem rozwoju uzbrojenia w myśl
wprowadzania nowych technologii oraz preferował ujednolicenie stosowanej amunicji dla
poprawy czynnika logistycznego2.
Engels sformułował sześć głównych zasad według, których powstanie lub wojna miały się
zakończyć pomyślnie, maksymy te brzmiały następująco3:

Walkę należy rozpocząć tylko wtedy kiedy ma się przekonanie o istniejących
szansach powodzenia

Ekonomiczne oraz umiejętne wykorzystanie sił i środków podczas walki w celu
osiągnięcia najważniejszych zadań w odpowiednim miejscu oraz czasie

Działania podczas walki powinny być zdecydowane i stanowcze natomiast formy
walki nie mogą być bierne lecz mają odznaczać się aktywnym działaniem

Wroga atakować należy gdy jego wojska są rozproszone przy wykorzystaniu
elementu zaskoczenia

Wspomniane wcześniej ciągłe odnoszenie niewielkich sukcesów w starciach z
wrogiem

Moralne oddziaływanie na żołnierzy
Klasa robotnicza była głównym obszarem zainteresowań podczas badań prowadzonych
nad zjawiskiem wojny przez Marksa i Engelsa. Będąc przedstawicielami socjalizmu
przeciwstawiali się kapitalizmowi oraz polityce z nim związaną. Sprzeciwiali się wizji wojny
niesprawiedliwej czyli zbrojnej agresji, napaści na inne przeważnie słabsze państwo. Byli
przychylni za to wojnom narodowowyzwoleńczym lub obronnym. Propagowali prawo do walki
słabszych narodów z silniejszym najeźdźcą. Marksiści popierali ruchy demokratyczne
przeciwstawiając się wojnom o charakterze zaborczym. Dostrzegali wielki poziom
militaryzacji znaczących mocarstw światowych co nieuchronnie zmierzało do powstania
konfliktu zbrojnego na szeroką skalę. Twierdzili iż połączenie przedstawicieli klasy robotniczej
z narodów całego świata położy kres prowadzenia wojen raz na zawsze4.
Tamże, s. 294.
F. Engels, Wybrane pisma wojskowe, Warszawa 1962, s. 53-54.
4
W. Krztoń, Zjawisko wojny na przestrzeni dziejów, wybrane aspekty, Politechnika Rzeszowska 2015, s.110.
2
3
2
Kontynuację oraz dalszy rozwój marksistowskiej myśli wojennej przypisuję się przywódcy
rewolucji październikowej oraz pierwszemu przywódcy Rosji Radzieckiej Włodzimierzowi
Iliczowi Leninowi. Problematykę wojen badał z uwzględnieniem materializmu historycznemu.
Było to pojęcie ściśle związane z filozofią marksistowską. Była to dialektyczna teoria zmian
społecznych oraz historycznych uznająca za podstawowy składnik, który określa wszelkie
ludzkie przedsięwzięcia, bazę ekonomiczną. W obszarze jego badań znaleźć można historyczny
charakter wojen oraz genezę konfliktu. Twierdził iż należy wziąć pod uwagę każdy konflikt z
osobna w myśl zbadania jego przyczyn i charakteru a unikać uogólniania problematyki.
Uważał, że wojny opierają się na stałym cyklu gdzie mamy do czynienia z początkowym
stanem pokoju, po którym następuje zjawisko wojny by końcowo znowu doprowadzić do
pokoju między stronami konfliktu. Lenin zauważył konieczność udoskonalenia definicji wojny
wprowadzonej przez słynnego pruskiego generała i teoretyka Carla von Clausewitza. Radziecki
polityk twierdził iż wojna będąc pewnego rodzaju kontynuacją polityki drastycznymi środkami
zawsze będzie oparta również na zjawisku przemocy. Natomiast pokój to kontynuacja tego
stanu z uwzględnieniem zmian powstałych na skutek teatru działań militarnych5.
Wojna w postrzeganiu radzieckiego myśliciela miała stać się przedmiotem badań, kładł
nacisk na funkcję wojny w danym społeczeństwie. Inne rodzaje zbrojnych zmagań znacznie
różniły się od wojen biorąc pod uwagę konflikty zewnętrzne i wewnętrzne. Postrzegał wojny
jako pewnego rodzaju zjawiska historyczne. Lenin za przyczynę toczenia wojen uważał
podziały klasowe wewnątrz państw. Jeżeli owe podziały znikną, widmo przyszłych konfliktów
zbrojnych zostanie zażegnane. Argumentował również, że do zmiany kwalifikują się również
ogólnie pojęte zjawiska społeczne związane z wojną takie jak prawo narodów do prowadzenia
walki zbrojnej. Zaliczał też do tej problematyki stałe przygotowywanie się narodów pod
ewentualny konflikt zbrojny poprzez ciągły rozwój taktyk i technik wojskowych. Jako osoba z
poglądami skrajnie socjalistycznymi sprzeciwiał się kapitalizmowi, którego ciągły rozwój
uważał za jedną z głównych przyczyn wybuchów konfliktów zbrojnych6.
Włodzimierz Ilicz Lenin opracował również swoje główne poglądy traktujące o
problematyce wojny, które prezentowały się następująco7:
W.I. Lenin, Dzieła, t.22, Warszawa 1954, s 187.
W.I. Lenin, O wojnie, armii i obronie ojczyzny, t. 1, Warszawa 1959, s. 54.
7
J.T. Gęsek, Znaczenie prac Lenina o genezie, rodzajach i typach wojen dla rozwoju współczesnej myśli
wojskowo-teoretycznej, [w:] Lenin a problemy obronności, materiały z konferencji naukowej poświęconej setnej
rocznicy urodzin W.I. Lenina, red T. Płońska, F. Czuchrowski, Warszawa 1970, s. 72-73.
5
6
3

Wojny prowadzące do podwyższenia wpływu klas wyzyskujących powinny być
potępione

Wyrażenie poparcia dla prowadzenia wojen sprawiedliwych

Usuwanie polityczno-społecznych źródeł konfliktów co prowadzić ma do
całkowitej eliminacji zjawiska wojny

Historyczna analiza każdej wojny powinna być dokonywana przez pryzmat
politycznego charakteru

Apel do partii marksistowskich aby kreowały swoje podejście do wojny na
podstawie wspomnianej analizy
Stosunek do prowadzenia wojen przez marksistów został jasno określony przez Lenina.
Podobnie jak ruchy kapitalistyczne oraz anarchistyczne. Uważał wojny za zło w czystej postaci
lecz wskazał pewne różnice w pojmowaniu problematyki wojny między marksistami a
wspomnianymi nurtami. Chodziło głównie o bezsprzeczne powiązanie zjawiska wojny z
dwubiegunowością klasową występującą wewnątrz narodu. Jedynym sposobem za zażegnanie
wojen było całkowite zatarcie odmienności społecznych między klasą robotniczą a burżuazją
tak bardzo znienawidzoną przez ruchu socjalistyczne w okresie przewrotu październikowego.
Lenin wyraził również przychylność do prowadzenia wojen domowych między wspomnianymi
klasami gdzie popierał słuszność buntu proletariatu. Uogólniając uważał socjalizm za
gwarancję pokoju na świecie8.
W 1917 roku Lenin ukazał swoje stanowisko na temat sztuki wojennej. Podstawą zasad
były ofensywne działania wojenne odznaczające się śmiałością i zdecydowaniem. Negował
działania pośrednie stawiając tylko i wyłącznie na całkowite rozprawienie się z przeciwnikiem
uważając tą maksymę za kluczową w kontekście sukcesu. Zwracał szczególną uwagę na
dysponowanie ekonomią sił. Natarcie było według polityka jedną z najważniejszych form
działań operacyjnych, lecz nie należało bagatelizować innych konfiguracji. Aby przyjąć
optymalny plan działań należało wziąć pod uwagę stan sił własnych jak i przeciwnika
dokonując chłodnej, starannej oceny. Na piedestale stawiał realizację celu podejmowanych
działań, który wcześniej należało ściśle określić. Kolejną skuteczną według radzieckiego
przywódcy taktyką był atak z zaskoczenia na przeciwnika przy uwzględnieniu odpowiedniego
czasu oraz miejsca. Morale wroga miały być osłabiane poprzez odcięcie jego sił od ewentualnej
8
W.I. Lenin, Dzieła, t.21, s. 313.
4
drogi umożliwiającej skuteczny odwrót. Inicjatywa miała być utrzymywana na wszystkich
polach prowadzenia działań wojennych9.
Na początku Lenin był zwolennikiem zniesienia regularnej armii oraz powszechnego
obowiązku służby wojskowej. Armia miała być zastąpiona uzbrojonym ludem. Zastosowana
zmiana przyniosła sukces podczas rewolucji październikowej w 1917 dający bolszewikom
władzę w Rosji. Jednak w dalszych etapach funkcjonowania państwa system ten okazał się
wadliwy. Przywódca zmuszony więc został do przywrócenia powszechnego obowiązku służby
wojskowej, na którym oparta była stworzona wówczas Robotniczo Chłopska Armia Czerwona.
Dało to początek istnienia oraz organizacji Armii Czerwonej, która stanęła do walki w wielkiej
wojnie ojczyźnianej z niemieckim najeźdźcą w czerwcu 194110.
Marksistowska teoria wojny była uważana za teorię skrajną. Została sformowana przez
kluczowych myślicieli oraz przywódcę kształtującego się Związku Radzieckiego. Odnosiła się
głównie do działań rewolucyjnych mających za cel osiągnięcie władzy. Teoria
charakteryzowała się prowadzeniem nieregularnych form walki skutecznych w rewolucjach
proletariackich. Dlatego przyjęte w teorii zagadnienia w myśl sztuki wojennej znacznie różniły
się od znanych wcześniej teorii.
2.1.2. Faszystowska myśl wojskowa
Proces kształtowania się faszystowskiej myśli wojskowej przypadł na okres pomiędzy
pierwszą a drugą wojną światową. W realizacji wytyczonych celów odznaczała się niezwykłą
agresywnością. Wyróżniała się stosowaniem terroru podczas rozprawiania się ze swoimi
wrogami ignorując przy tym wszelakie prawa humanitarne powszechnie stosowane w innych
narodach. Ich zwolennicy odznaczali się ksenofobią oraz rasizmem. Jej głównym przesłaniem
był powiększanie swojego terytorium poprzez ekspansję państw słabszych11.
Faszyzm swoje istnienie w roli ruchu społecznego ma swoje początki W XX wieku a
dokładniej u zarania lat dwudziestych. Ideologia ta cechowała się skrajnie nacjonalistycznym
charakterem. Była reakcją na wydarzenia dziejące się w tamtych czasach w Europie a
mianowicie liczne rewolucje obalające obecne koncepcje polityczne w danych państwach.
Faszyzm powstał w kontrze do owych rewolucji i zaprzeczeniem do ich wartości12.
Charakteryzuje się przedmiotowością polityczną oraz był uznawany za dyktaturę
monopolistycznego kapitału. Poklask znalazł głównie w państwach takich jak Włochy i III
9
L. Wyszczelski, op. cit. s.293.
W.I. Lenin, O wojnie, armii i obronie ojczyzny, t. 2, Warszawa 1959, s. 54-55.
11
L. Wyszczelski, op. cit. s.191.
12
F. Ryszka, U źródeł sukcesu i klęski. Szkice z dziejów hitleryzmu, Warszawa 1971, s.41.
10
5
Rzesza czyli głównych przedstawicieli układu państw osi. Największym wrogiem ideologii
faszystowskiej był komunizm rozpowszechniony w Związku Radzieckim.
Głównym celem jaki na swojej drodze stawiały sobie ugrupowania faszystowskie było
uzyskanie władzy a idąc dalej panowanie nad całym światem. Aby osiągnąć zakładane
koncepcje niezbędne jest prowadzenie wojen. Przedstawiciele ideologii faszystowskiej musieli
więc opracować teorie mające wytłumaczyć sens oraz potrzebę podejmowania tak
drastycznych kroków. Dążono również do wypracowania metod i form prowadzenia walki
zbrojnej oraz strategię przeprowadzania całego konfliktu zbrojnego.
Teoria etyczna, przemocy oraz demograficzna były głównymi analizowanymi
koncepcjami tłumaczącymi genezę zjawiska wojny przez myślicieli faszystowskich w celu
wyjaśnienia konieczności prowadzenia wojen13. Korzystano też z opracowanej przez
szwedzkiego uczonego Rudolfa Kjelléna teorii geopolitycznej. Teorię tą rozwinął później
niemiecki generał Karl Ernst Haushofer, z którego opracowań bardzo chętnie korzystali
faszystowscy teoretycy. Do jego poglądów należało postrzeganie wojny jako oczywistej koleji
rzeczy występującej naturalnie w historii ludzkości14. Zamysł przestrzeni miał odgrywać
kluczową rolę w tym aspekcie. Haushofer tłumaczył konieczność poszerzania terytorium
państwa niemieckiego podbijając inne państwa posługując się argumentami skrajnie
nacjonalistycznymi. Postrzegał Niemcy jako wielkie mocarstwo, które w celu rozwoju musi
powiększać swoje terytorium kosztem mniejszych, mało znaczących jego zdaniem państw.
Powoływał się również na domniemane zasługi państwa niemieckiego w kształtowaniu Europy
Wschodniej wywyższając również wyższość rasową obywateli Niemiec. Na postawie tych
założeń powstało jedno z ważniejszych pojęć w doktrynie faszystowskiej, którego wielkim
zwolennikiem był Adolf Hitler. Mowa tutaj o „Lebensraum” czyli przestrzeni życiowej. W
swojej publikacji „Main Kampf” wódz III Reszy często pochylał się nad tym zagadnieniem
uważając przestrzeń życiową jako główny czynnik i powód konieczności prowadzenia wojen.
Hitler jako sympatyk wspomnianego pojęcia uważał, że wielkość państwa pod względem
terytorium jest gwarantem bezpieczeństwa zewnętrznego. Twierdził, że państwa odznaczające
się niewielkim terytorium mogą paść łatwym łupem dominujących państw zaborczych. Narody
posiadające znaczne terytorium są poważnym przeciwnikiem militarnym w myśl
skuteczniejszej obrony swojego obszaru. Głosił również, że utrzymanie egzystencji swoich
obywateli jest swoistą misją jaką musi wykonać naród. Należy zagwarantować odpowiednią
wielkość terytorium w celu zapewnienia komfortowych warunków do życia zwiększającej się
13
14
F. Glum, Philosophen im Spiegel und Zerrspiegel, München 1954.
E. Banse, Raum und Volk im Weltkriege, Oldenburg 1932, s 42.
6
populacji. Wolne egzystowanie obywateli zagwarantować może tylko i wyłącznie odpowiednio
wielkie terytorium. Dodał również, że dla tak znaczącego narodu jak Niemcy ekspansja ziem
innych państw w celu poszerzenia swojego terytorium jest obowiązkiem jeżeli zaniechanie tego
procederu doprowadzić miało by do niepoprawnego rozwoju państwa15.
Na faszystowską teorię wojny składają się trzy filary. Są to części polityczna, militarna
oraz społeczna. Sfera polityczna miała pierwszeństwo nad sferą militarną. Zakładała ekspansję
poprzez układy polityczne z innymi narodami z wyłączeniem agresji. Działania polityczne
miały być głównym narzędziem służącym do przejęcia władzy nad światem. Jeżeli jednak
wspomniane wyżej działania okazały się nieskuteczne korzystano z części militarnej dokonując
agresji zbrojnej na dane państwo. Cześć społeczna służyła do osiągania dogłębnych celów
ponieważ aby je osiągać społeczeństwo musiało być całkowicie oddane ideologii i narodowi16.
Charakterystyczną cechą dla ideologii faszystowskiej był podział społeczeństwa na trzy
grupy o danym znaczeniu. Przedstawiał się on następująco17:

Grupa zwana pełnowartościowymi bohaterami mająca sprawować władzę oraz
inne ważne funkcje w państwie

Masy przeciętne w przypadku wojny miały pełnić funkcje tak zwanego mięsa
armatniego a w państwie reprezentować klasę siły roboczej

Grupy według ideologii faszystowskiej nie nadające się do funkcjonowania w
społeczeństwie i miały być poddane masowej eksterminacji np. Żydzi
Faszyzm był również nazywany narodowym socjalizmem, którego celem było
zjednoczenie całego narodu w jedną, integralną całość, która miała być przewodzona przez
wodza odznaczającego się wyjątkową charyzmą18. Tak skonstruowane państwo miało dążyć do
przejęcia władzy w Europie i manifestować swoją wyższość nad innymi państwami. Aby
państwo Niemieckie osiągnęło wspomniany stan rzeczy należało zjednać sobie ludzi poprzez
szeroko rozumiane działania propagandowe, w które zaangażowanych było wielu zwolenników
ideologii faszystowskiej w Niemczech. Omawiana ideologia dzieliła ludzi oraz państwa na
kategorie odznaczając się w tym procederze skrajnym rasizmem. Faszyści jako głównego
wroga nie obierali sobie konkretnych narodów, które mogłyby być ich ewentualnymi
przeciwnikami w realizacji celów lecz pewne grupy ludzi charakteryzujące się odmiennością
np. poprzez czynnik religijny czy etniczny.
15
A. Hitler, Mein Kampf, New York 1939, s. 177, 933-936.
L. Wyszczelski, op. cit. s. 186.
17
Tamże
18
F. Ryszka, op. cit. s.116.
16
7
Adolf Hitler pragnął uczynić z Niemiec światowe mocarstwo. Aby to osiągnąć uważał za
konieczne prowadzenie działań militarnych. Uważał, że najbardziej rozległa, najżyźniejsza
ziemia znajduję się na kierunku wschodnim od państwa niemieckiego. Wódz III Rzeszy
zainteresowany był w tym aspekcie ogromnymi połaciami terenów Związku Radzieckiego. Nic
więc dziwnego, że w okresie II Wojny Światowej zdecydowano się na atak owego państwa. Za
jedyne miejsce do rozwoju Niemczech o statusie mocarstwa faszystowscy teoretycy uważali
stary kontynent. Jednak aby to zrealizować nie można było dopuścić do istnienia drugiego
państwa w Europie o podobnym statusie oraz wielkości. Było by to znaczną przeszkodą w
ekspansji kontynenty w celu poszerzenia swoich ziem. Unicestwienie lub niedopuszczenie do
powstania takiego państwa stało się kolejnym obowiązkiem przyjętym w funkcjonowaniu
faszystowskiego kraju. Za takie państwo ówcześni niemieccy teoretycy uważali Francję 19.
Wiązać się to mogło ze znaczną niechęcią do tego narodu wykreowaną poprzez wydarzenia I
Wojny Światowej oraz wprowadzonymi represjami wobec państwa niemieckiego w ramach
traktatu wersalskiego na korzyść Francji. Jednak historia pokazała iż obawy były
nieuzasadnione ponieważ już na początku II Wojny Światowej państwo to zostało pokonane z
nieoczekiwaną łatwością. Jednak w biegu wydarzeń historycznych na miejsce Francji jako
drugiego znaczącego narodu na kontynencie europejskim mogącym zaszkodzić rozwojowi
państwa niemieckiego uplasował się Związek Radziecki.
Aby skutecznie realizować postanowione przez faszystowską partię Adolfa Hitlera cele
należało zawładnąć umysłami obywateli Niemiec. Dlatego duże znaczenie miało
przeprowadzenie ofensywy ideologicznej20. Aby odnieść zwycięstwo obywatele niemieccy
musieli posiadać jeden punkt widzenia a naród miał stanowić jedność. Charyzmatyczny
przywódca III Rzeszy obiecał zastąpić dotychczasowy stan tak zwanym nowym ładem. Naród
o odpowiedniej mentalności jest gotowy na prowadzenie wojny i podbijanie coraz to kolejnych
państw. Za głównego wroga hitlerowskich Niemiec uważano bolszewizm, który według
faszystowskich teoretyków miał stanowić poważne zagrożenie dla ustroju demokratycznego
dominującego w Europie zachodniej.
Faszystowska myśl wojenna z pośród innych strategii wyróżniała się niecodziennym
podejściem do zjawiska pokoju oraz wojny. Doktryna zakłada iż wojna to naturalny stan rzeczy
panujący w społeczeństwie. Nawet początkowa faza ekspansji innych państw odznaczająca się
czynnościami o charakterze politycznym, była uznawana przez faszystowskich teoretyków za
19
20
E.M. Earle, Hitler: The Nazi Concept of War, s.507.
H. Raushing, The Voice of Destruction, New York 1940, s.9.
8
początkowy etap działań militarnych. W okresie pokoju była bowiem realizowana strategia
sprowadzająca się do rychłego konfliktu21.
Obok poszerzanie granic swojego państwa poprzez aneksję terenów innych narodów
wykorzystując do tego sposoby pokojowe lub agresywne tudzież militarne, faszystowska teoria
wojny definiowała również inny cel. Kluczowe było również zaszczepienie ideologii w
społeczeństwie innych państw. Możliwe stało się więc dokonywanie zmian politycznych bez
używania przemocy. Jednakże działania Adolfa Hitlera na wszystkich płaszczyznach były
oparte głównie na strategii terroru. W realizacji celów łamał wszelkie prawa humanitarne oraz
moralne, odznaczał się wysoką przemocą. Szczególnie jeśli chodzi o jego najbardziej
znaczących wrogów jak na przykład komuniści ze Związku Radzieckiego.
Dużą uwagę w faszystowskiej machinie wojennej Adolfa Hitlera skupiano na wojsku.
Korzystano z najnowocześniejszych technologii, które jak no owe czasy były rewolucyjne.
Liczebność armii była stopniowo zwiększana a sami żołnierze byli na swój sposób
zindoktrynowani faszystowską ideologią co pozwalało im na rozprawianie się z wrogiem z
zimną krwią. Te czynniki mogły zagwarantować sukces w podbojach państw na celowniku
wodza III Rzeszy. Jednak użycie wojsk w strategii faszystowskiej było ostatnim etapem,
wdrażanym gdy na płaszczyźnie politycznej nie udało się dojść do porozumienia z danym
państwem22.
Za stworzenie najbardziej kontrowersyjnego odłamu faszyzmu odpowiedzialni są
niemieccy teoretycy związani poniekąd z Adolfem Hitlerem. Jej powstawanie i wdrażanie
przypadło na dwudziestolecie międzywojenne a kulminacyjny mement osiągnęła podczas II
Wojny Światowej. Uznaje się ową teorię za najbardziej antyludzką oraz destrukcyjną w swoich
następstwach w całej historii ludzkości. Jej zwolennicy odpowiedzialni są za rozpętanie
wyniszczającego dla społeczeństwa konfliktu w tym brutalnych zmagań na froncie wschodnim
gdzie naprzeciwko siebie stanęły wojska III Rzeszy oraz Związku Radzieckiego.
21
22
Tamże
L. Wyszczelski, op. cit. s.189.
9
2.2. Teoria przemocy jako uzasadnienie prowadzenia wojen zaborczych
Teoria przemocy została wykreowana głównie przez myślicieli pochodzenia niemieckiego.
Szybko więc znalazła sowich sympatyków wśród przedstawicieli niemieckich organizacjach
militarystycznych. Teoria przedstawiała wojnę jako pożyteczne zjawisko niosące ze sobą
czynniki mające sprzyjać ciągłemu rozwojowi ludzkości. Teoria była wykorzystywana przez
państwa w celu wytłumaczenia a nawet usprawiedliwienia konieczność prowadzenia wojen.
Jest ściśle powiązana z omawianą wcześniej faszystowską teorią wojny i praktykowana przez
dowódcę III Rzeszy, Adolfa Hitlera. Teoria ta miała wpływ na osoby odpowiedzialne za
wybuch II Wojny Światowej jak i na jedną z jej kampanii, którą była wojna między Związkiem
Radzieckim a III Rzeszą.
Czołowi teoretycy omawianej teorii twierdzili, że wojny zaborcze oraz podbijanie innych
państw dla własnej korzyści to naturalna istota każdego narodu. Wojny zaborcze miały
wpływać bardzo pozytywnie na rozwój państwa na wszystkich płaszczyznach. Zjawisko było
więc oceniane pozytywnie23. Zwracano uwagę na to, że ciężko doszukać się okresu
historycznego w historii ludzkości gdzie konflikty zbrojne nie byłyby prowadzone. Wojna jest
więc nieodłącznym etapem rozwoju ludzkości. W teorii przemocy dopatrywano się też korzyści
ekonomicznej dla danego narodu, jednak by przejąć władzę nad przyrodą najpierw należy
uzyskać taką władzę nad człowiekiem. Jednym z poglądów głoszonych przez prekursorów
omawianej teorii usprawiedliwiającym jej praktykowanie było nawiązanie do biblii. Przemoc
jest oczywiście uznawana za coś złego jednak w biblii sam Bóg korzysta z działań
podbudowanych przemocą więc coś co pochodzi od Boga nie może być potępione24. Popularną
opinią było również, że wojny miedzy państwami są od zawsze czynnikiem rozstrzygającym
spory. Wojna niesie ze sobą zniszczenie, straty materialne oraz straty w ludziach. Bardziej
dotkliwe jednak od wspomnianych dolegliwości odniesionych wskutek konfliktu zbrojnego jest
brak odpowiedniego przysposobienia narodu do takiego wydarzenia25. Uwzględniano też
znaczące powiązanie polityki z wojną jako czynnik determinujący jej cele. Działania polityczne
bezpośrednio prowadziły do wybuchu wojny. Jednak dążono do tego aby ograniczyć wpływ
polityki na prowadzenie działań wojennych26. Geneza oraz zakończenie konfliktu zbrojnego
to wydarzenia powstałe na skutek działań politycznych, jednakże sam przebieg wojny rządzi
A.V. Bieszczencev, Krytyka burżuazyjnych filozofii historii wojskowej, [w:] Z zagadnień metodologii historii
wojskowej, Warszawa 1980, z.3, s.30.
24
L. Wyszczelski, op. cit. s. 162-163.
25
Ch. F. Maurer, Entshceidungsschlachten der Weltgeschichte, Leipzig 1888, s.2.
26
Gesammelte Schrifen und Denkwurdigkeiten des General-Feldmarshals Grafen Helmuth von Moltke, Berlin
1892, t.5, s. 200.
23
10
się swoimi prawami. Strategia wojenna jest więc czynnikiem niezależnym od spraw
politycznych27.
Niemiecki uczony profesor Carl Schmitt był najbardziej znaczącym teoretykiem oraz
badaczem teorii przemocy, której poświęcił wiele swoich dzieł. Uczony opracował teorię
zwaną stanem wyjątkowym, która oznaczała zapewnienie istnienia stanu prawnego podczas
gdy danemu narodowi grozi jakieś zagrożenie. Dokonał też prostego podziału jeśli chodzi o
społeczeństwo, twierdził, że składa się ono z wrogów oraz sojuszników. Należało w takim razie
zdefiniować pojęcie „wróg”. Według autora jest to jednostka odznaczająca się wrogimi
cechami wymierzonymi wobec różnych konkretnych jednostek. Prowadzenie wojen jest więc
konieczne ponieważ wrogość ma wymiar zbiorowy. Następstwem wrogości pomiędzy
jednostkami jest oczywiście wybuch konfliktu zbrojnego. Gdy taki konflikt dojdzie do skutku
na drugi plan schodzi powód owej wrogości28.
Wychodząc więc z tego założenia istnienie wrogów jest powszechnym zjawiskiem.
Niezbędnym dla narodu przedsięwzięciem jest więc odpowiednie przygotowanie się na
pokonanie takich przeciwników. Schmitt podkreślał, że ciągła preparacja państwa do walki
zbrojnej jest niezależna od nowych taktyk wojennych czy nowinek technologicznych w wojsku.
Stworzył również definicje zarówno wojny jak i wojny domowej. Obie definicje miały punkt
wspólny, wojna w oczach autora było walką prowadzoną z wykorzystaniem uzbrojenia29.
Głównym założeniem w poglądach Carla Schmitta było to, iż walka toczyła się zarówno
w wymiarze politycznym jak i zbrojnym. Wspomniane czynniki były więc podporządkowane
ciągłej batalii. Szeroko rozumiana wrogość jest zjawiskiem, którego wyeliminowanie ze
społeczeństwa nie jest możliwe. Dlatego też konflikty zbrojne będą trwać wiecznie. Uważał
też, że powodem dlaczego wybuchają wojny może być moralne osądzanie przez ludzi tego
zjawiska. Różnice poglądów u ludzi jeśli chodzi o kwestie moralne, nastawiają ich przeciw
sobie. Głównym aspektem wszczynającym wojny są też podziały na linii politycznej.
Kolejnym przedstawicielem zwolenników oraz twórców teorii przemocy był niemiecki
generał Hans von Seeckt, który w swoich rozważaniach skupił się głównie na pojęciu siły jako
czynnik będący narzędziem w radzeniu sobie w sporach międzypaństwowych. Uważał, że
użycie siły nie musi kolidować z kwestiami prawnymi lecz co więcej pomóc procesom
prawnym w ich realizacji. Siłę zapewniającą bezpieczeństwo wewnętrzne państwa mają
27
A. V. Bieszczencev, op. cit. s. 33.
F. Ryszka, op. cit. s. 156.
29
C. Schmittt, Der Begriff des Politishen. Text von 1932 mit einem Vorwort und drei Corollarien, Berlin 1963,
s.33.
28
11
sprawować jednostki policyjne, natomiast o sile państwa poza jego granicami stanowić miała
armia. Taki układ miał decydować o bezpieczeństwie państwa30.
Do znaczących sympatyków teorii przemocy zaliczyć należy również generała Ericha von
Ludendorffa. Wprowadził on nowe pojęcie bezpośrednio związane z teorią przemocy a
mianowicie wojnę totalną opracowując dokładny opis nowego pojęcia. Generał twierdził, że
polityka powinna pełnić funkcję kierowniczą w prowadzeniu wojny. Natomiast wojna wiedzie
prymat nad polityką w kontekście zachowania trwałości państwa oraz jego obywateli. Temu
właśnie służyć miały wspomniane filary. Jest to więc teza odwrotna do tej zaproponowanej
przez Carla von Clausevitza, która głosiła, że wojna jest kontynuacją działań politycznych 31.
W swoim założeniu wojna totalna musi być wysiłkiem całego narodu przy mobilizacji każdego
obywatela. Zaangażowane musi być całe terytorium danego państwa oraz sektor gospodarczy.
Państwo powinno wykorzystać okres pokoju głównie poprzez przygotowanie się do wojny.
Można więc stwierdzić, że pokój ma służyć celom wojennym, będącym jedynie przerwą od
naturalnego stanu rzeczy jakim jest konflikt zbrojny32.
Mówiąc o wojnie totalnej autor uważał, że takim przydomkiem oraz cechami należy
określić także politykę. Polityka i wojna bowiem są ze sobą ściśle związane i są od siebie
zależne. Rozważna i odpowiedzialna polityka jest gwarantem sukcesu wojny totalnej.
W celu prowadzenia omawianego typu wojny, państwo powinno oferować33:

Wspieranie armii w kontekście ekonomicznym, finansowym oraz gospodarczym

Zapewnienie armii oraz obywatelom państwa odpowiedniego uzbrojenia oraz
żywności

Morale na wysokim poziomie

Nienagannie wyszkolone wojsko
Kolejną kontrowersyjną tezą było złamanie praktykowanej do tej pory zasady
wypowiadania wojny. Dużą przewagę patrząc przez pryzmat całego konfliktu może dać atak z
zaskoczenia przeprowadzony już na samym początku konfliktu.
Uwagę należy zwrócić też na fakt, iż wojna totalna prowadzona jest przeciwko całemu
narodowi rozumiejąc przez to jego ideologię, ludność cywilną czy inne czynniki nie związane
bezpośrednio z siłami zbrojnymi podejmującymi walkę na froncie. Ludendorff przewidział, że
30
H. von Seeckt, Die Zukunft des Reiches, Berlin 1929, s.24, s.63.
E. von Ludendorff, Wojna totalna, tłum. Franciszek Shöner, Warszawa 1959, s. 29.
32
W. Krztoń, op. cit. s. 125.
33
Tamże.
31
12
podczas II Wojny Światowej wszelkie prawa etyczne czy humanitarne nie będą należycie
stosowane. Zalecał więc swojemu narodowi postepowanie z wyłączeniem owych norm.
Teoria przemocy doskonale opisuje działania Adolfa Hitlera i nazistów podczas II Wojny
Światowej. Mająca ścisłe powiązanie z faszystowską myślą wojenną z sukcesem znalazła
licznych zwolenników we wspomnianym gronie. Hitlerowcy atakowali inne państwa bez
uprzedzenia jak na przykład Polską czy omawiany Związek Radziecki. W toku wojny
dopuszczając się licznych zbrodni wojennych.
13
14
Download