Pozytywizm prawniczy

advertisement
Pozytywizm prawniczy
Teoria i filozofia prawa
Pojęcie prawa
• Zjawisko prawa stanowi w cywilizacji zachodniej,
wywodzącej się z intelektualnego dorobku
starożytnych Greków i Rzymian oraz z wartości
wniesionych przez chrześcijaństwo znajdujące silne
podstawy w judaizmie, przedmiot rozważań i sporów
od ponad dwóch tysiącleci. Wyróżniane jest prawo jako
ius i jako lex. Prawo – ius można traktować jako
zjawisko co do istoty odrębne od aktów
normatywnych, tworzonych przez kompetentne organy
władzy publicznej (lex), choć akty te stanowią jedną z
kategorii źródeł tego prawa. Można też rozumieć prawo
jako zespół tych aktów, tj. przyjmując tożsamość ius i
lex.
• Z tego powodu można mówić o
traktowaniu prawa bądź jako
zjawiska autonomicznego w
stosunku do instytucji władzy, bądź
też jako wytworu organów władzy
publicznej, czyli państwa.
Pozytywizm
• Pozytywizm występował w bardzo wielu
odmianach. Należy zwrócić uwagę na
pozytywizm twardy (klasyczny) i pozytywizm
miękki (wyrafinowany). Podstawowa cecha
odróżniająca pozytywizm twardy i miękki
skupia się na nieco odmiennym podejściu w
zakresie relacji prawo – moralność.
Podstawowe cechy pozytywizmu
twardego:
• Prawo to zbiór norm ogólnych
pochodzących od państwa i w
większości przypadków
zabezpieczonych sankcją (teza
społeczna).
• Prawo stanowione przez państwo
jest porządkiem nadrzędnym na
terytorium państwa.
• Prawo powstaje z reguły w trybie
jednostronnych i władczych
decyzji wydawanych przez organy
państwowe lub z upoważnienia
organów państwowych.
• Źródłem prawa są teksty prawne, na które
składają się normy prawne, w systemie prawa
stanowionego konstytucja, ustawy, akty
podstawowe; w krajach common law
precedensy. Prawo jest identyfikowane
poprzez odwołanie do tych dokumentów (test
pochodzenia).
• Prawo jest systemem niezależnym od
moralności i innych systemów normatywnych,
co oznacza, że norma prawidłowo
ustanowiona obowiązuje nawet wtedy, gdyby
okazało się, że jest ona niesłuszna lub
nieracjonalna albo niezgodna z innymi
pozaprawnymi regułami (teza o rozdziale).
• Podstawowym obowiązkiem organów
państwa i obywateli jest przestrzeganie
prawa, nawet prawa niesłusznego lub
niezgodnego z innymi pozaprawnymi
regułami (pozytywistyczna zasada
rządów prawa).
• Głównymi metodami analizy prawa są
metody analityczne (językowo –
logiczne), natomiast podstawowym
zadaniem prawnika jest egzegeza
tekstów prawnych, czyli ich
opracowywanie, porządkowanie i
wykładnia.
John Austin
• Najbardziej reprezentatywnym przedstawicielem
pozytywizmu twardego jest oxfordzki profesor
jurysprudencji John Austin. Wyróżnił On prawo w
sensie właściwym i prawo w sensie
niewłaściwym. Prawem we właściwym sensie są
prawa ustanowione przez Boga dla człowieka
(prawo naturalne); przez człowieka dla człowieka,
czyli prawa ustanowione przez osoby działające
jako polityczni zwierzchnicy (prawo pozytywne)
oraz prawa ustanowione przez osoby nie będące
politycznymi zwierzchnikami lub nie działające w
tej roli
Prawo w sensie niewłaściwym
• Pozytywna moralność
• Prawa w figuratywnym
znaczeniu tego słowa
Pozytywna moralność
• pozytywną moralność – obiekty
niepoprawnie zwane prawami –
przez ich bliską analogię do praw
(m.in. prawa mody, kodeks
honorowy, prawo zwyczajowe, prawo
międzynarodowe);
Prawa w figuratywnym rozumieniu
• prawa w figuratywnym rozumieniu –
obiekty podobne do prawa na
zasadzie bardzo odległej analogii
• ( m.in. prawa fizyki, ekonomii,
matematyki).
Cztery kategorie prawa
• Porządkując wszystko to co bywa potocznie
nazywane prawem można wskazać cztery
kategorie: prawa boskie, prawo pozytywne,
pozytywna moralność oraz prawa w
figuratywnym znaczeniu tego słowa.
Prawo jako rozkaz suwerena
• Prawo jest rozkazem
suwerena. Rozkaz kojarzony
jest jednocześnie z trzema
elementami:
Elementy rozkazu
• a)życzeniem lub pragnieniem istoty myślącej,
które inna istota myśląca winna spełnić przez
odpowiednie działanie lub zaniechanie; b)
złem / sankcją – nakłada suweren na osobę,
która nie podporządkuje się rozkazowi; c)
wyrażeniem lub podaniem do wiadomości
danego życzenia za pomocą słów lub
odpowiednich znaków.
• Należy pamiętać o tym, iż nie
wszystkie rozkazy są normami czy
regułami. Rozkaz musi mieć
charakter generalny i abstrakcyjny
aby mógł być uznawany za normę lub
regułę.
Suweren de iure
• Rozkaz wydawany jest przez suwerena i
skierowany do jego podwładnych. John Austin
wyróżnił suwerena prawnego (suweren de
iure) i suwerena faktycznego (suweren de
facto). Suweren de iure staje się nim w wyniku
przyznania mu pewnych uprawnień przez
przepisy prawa.
Suweren de facto
• Suweren de facto jest pojęciem socjologicznym, żeby
ustalić suwerena w takim rozumieniu trzeba dokonać
określonych badań społeczeństwa zmierzających do
ustalenia, kto ma w nim posłuch społeczny i kto rządzi,
czyli kto wydaje rozkazy. Austin przyjmuje suwerena de
facto; suweren w jego przekonaniu jest faktem
społecznym, i to faktem pierwotnym w stosunku do
prawa. Prawo jest definiowane w odniesieniu do
suwerena, nie odwrotnie. W związku z tym jeśli
chcemy wskazać suwerena w danym państwie to
musimy obserwować społeczeństwo, komu
społeczeństwo daje posłuch.
Suwerenność
• Sama suwerenność ma dwa aspekty: pozytywny i
negatywny. Pozytywny sprawia, że suweren otrzymuje
posłuch od społeczeństwa; negatywny, że nie ma nawyku
posłuchu wobec nikogo innego. Suwerenność w
rozumieniu Austina jest nieograniczona, niepodzielna i
nieprzerwana. Władzy suwerena nie tylko nie może
ograniczyć nikt inny, ale także on sam. Nikt nie może
nakładać na suwerena żadnych obowiązków, nawet on sam
na siebie. Koncepcja suwerena w rozumienia Austina
współcześnie w dobie procesów integracyjnych i
globalizacyjnych jest łatwa do podważenia. Ponadto w
nowoczesnym społeczeństwie władza jest podzielona
pomiędzy poszczególne podmioty.
Download