Normy społeczne

advertisement
JA I MOJE OTOCZENIE
POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM
GIMNAZALNYM 2013
Ja czyli kto?
 Tożsamość –
obraz własnej
osoby składający
się z naszych cech
fizycznych (np.
wygląd), jak i
psychicznych (np.
cech osobowości)
Tożsamość
Płeć
Mądrość
Inteligencja
Wygląd
TOŻSAMOŚĆ
Światopogląd
Moralność
Charakter
Umiejętności
Tozamość
Cechy wrodzone
Cechy nabyte
płeć
mądrość
inteligencja
umiejętności
wygląd
charakter
moralność
Aktywny styl życia





twórczość artystyczna,
rozwijanie hobby,
działalność społeczna,
uprawianie sportu,
formułowanie własnych
opinii
Bierny styl życia
 poświęcanie czasu
głównie na rozrywkę,
 brak własnej inicjatywy,
 bierna postawa wobec
otoczenia
 brak własnych poglądów,
 powtarzanie cudzych
opinii,
„Mieć” czy „być”
KONSUMPCJONIZM
SAMOREALIZACJA
Autorytet
 Osoba ciesząca się
powszechnym
szacunkiem z powodu
swoich osiągnięć w
danej dziedzinie, zwykle
pełniąca odpowiedzialne
funkcje, osoba godna
naśladowania,
powszechnie podziwiana.
Autorytet pozorny
 Osoba znana,
podziwiana m.in. za
oryginalny styl lub
nietypowe zachowanie.
 W rzeczywistości to
tylko jej wykreowany
obraz, w realnym życiu
nie jest godna podziwu.
Człowiek istotą społeczną
 Oznacza to, że
człowiek musi żyć w
społeczeństwie,
pośród innych ludzi,
tylko wówczas
może normalnie się
rozwijać i żyć.
Socjalizacja
Role społeczne
Porozumiewanie się komunikacja
Porozumiewanie się komunikacja
Komunikacja werbalna
Komunikacja niewerbalna
Komunikacja niewerbalna
Dyskusja - Debata
Konflikt
 to zaburzenie
relacji
międzyludzkich, do
którego dochodzi w
wyniku różnicy
zdań na określony
temat.
Metody rozwiązywania
konfliktów
 rywalizacja
 uleganie
 wspólne rozwiązywanie
problemu
 unikanie konfliktu
 postawa
kompromisowa
Metody rozwiązywania
konfliktów
 Pośrednictwo osób
trzecich:
- mediacja
- arbitraż
Zbiorowość ludzka
 Grupa osób
zajmujących w danym
czasie daną
przestrzeń, między
którymi dochodzi do
interakcji.
 Gdy jej członkowie
zaczynają realizować
wspólne cele staje się
grupą społeczną.
Grupa społeczna
 To zbiorowość co
najmniej 3 osób,
połączonych
trwałymi więziami,
np. realizujący
wspólny cel.
Rodzaje grup społecznych
MAŁE
DUŻE
Rodzaje grup społecznych
PIERWOTNE
WTÓRNE
Rodzaje grup społecznych
FORMALNE
NIEFORMALNE
Rodzina - podstawowa
grupa społeczna
FUNKCJE
RODZINY
PROKREACYJNA
SOCJALIZACYJNA
OPIEKUŃCZA
Rodzina - podstawowa
grupa społeczna
dwupokoleniowa
wielopokoleniowa
Szkoła
 Statut szkoły –
dokument
regulujący
funkcjonowanie
danej placówki,
przygotowany
przez każdą szkołę
samodzielnie.
Szkoła
 Organy
wewnątrzszkolne:
- Dyrekcja
- Rada Pedagogiczna
- Rada Szkoły
- (Rada Rodziców)
- Rada Samorządu
Uczniowskiego
Szkoła
Normy społeczne
 Normy społeczne
– to zasady i
wzorce zachowań
obowiązujące w
danym
społeczeństwie.
 Dzielimy je na
formalne i
nieformalne.
Normy społeczne
 Normami formalnymi
są normy prawne,
to zasady
postępowania oparte
na przepisach prawa,
ich musimy
bezwzględnie
przestrzegać.
Normy społeczne
 Normami nieformalnymi
są normy religijne,
obyczajowe i moralne.
Ich także powinno się
przestrzegać, ale
wszystkich one dotyczą
(np. grupy wyznaniowe)
lub ich przestrzeganie
wiąże się z akceptacją
otoczenia.
Tolerancja – po co?
 Tolerancja to
poszanowanie dla
cudzych poglądów,
uczuć, obyczajów,
zachowań i wyglądu,
nawet wówczas gdy
całkowicie różnią się
od naszych.
 Tolerancja to
akceptowanie
odmienności.
Rodzaje nietolerancji
Download