Prezentacja multimedialna nr 2

advertisement
Klasa IIIA
T
N
Tak naprawdę „tolerancja” dla każdego
człowieka jest czymś innym.
W ogólnym znaczeniu tolerancja
to otwarte, obiektywne i szanujące
podejście wobec odmiennych
od własnych postaw, zachowań i cech
drugiego człowieka. W społecznym,
kulturowym i religijnym znaczeniu
tolerancja i tolerowanie są słowami
używanymi do opisu postaw, które
są „tolerancyjne”
(czy też szanujące) wobec praktyk
czy przynależności grupowych, które
mogą być dezaprobowane przez
tych, którzy są w większości.
•
•
•
•
Tolerancja nie
oznacza akceptacji czyjegoś
zachowania czy poglądów. Wręcz
przeciwnie, tolerancja to
poszanowanie czyichś zachowań lub
poglądów, mimo że nam się one nie
podobają.
Tolerancja jest postawą, która
umożliwia otwartą dyskusję. Bez tej
postawy dyskusja zamienia się albo w
zwykłą sprzeczkę, albo prowadzi do
aktów agresji.
Tolerancja uznawana jest za
podstawę społeczeństwa
otwartego i demokracji.
Tolerancja ma też granice: dotyczy to
postaw, które sprzeciwiają się
tolerancji.
dyskryminacja rasowa, zespół
poglądów głoszących tezę o
nierówności ludzi, a wynikająca
z nich ideologia przyjmuje
wyższość jednych ras nad
innymi. Przetrwanie tych
"wyższych" ras staje się
wartością nadrzędną i z racji
swej wyższości dążą do
dominowania nad rasami
"niższymi". Rasizm opiera się na
przekonaniu, że różnice w
wyglądzie ludzi niosą za sobą
niezbywalne różnice
osobowościowe i intelektualne.
•
Skrajna postać nacjonalizmu, głosi
solidarność wszystkich grup
społecznych danego narodu, a
wobec mniejszości narodowych i
innych narodów nakazuje
przyjmować wrogą postawę.
• W szerszym kontekście pojęcie to
oznacza też wyolbrzymione,
bezkrytyczne i niezreflektowane
uczucie przywiązania do
własnego gatunku, rasy, grupy
społecznej, płci, narodu albo
przywódcy oraz wyolbrzymianie
ich zalet, a pomniejszanie lub
negowanie ich wad, idące
zazwyczaj w parze z równie
przesadnym i nieuzasadnionym
deprecjonowaniem innych oraz
uznawaniem prawa do ich
ujarzmiania.
• Pojęcie to bywa używane jako
synonim dyskryminacji danych
grup w danych dziedzinach.
• Niechęć, wrogość, lęk
wobec obcych, przesadne
wyrażanie niechęci
wobec cudzoziemców.
• Często źródłem ksenofobii
jest bezkrytyczne podejście
do stereotypów etnicznych.
Ksenofobia może dotyczyć
wszystkiego, co wiąże się z
obcokrajowcami, osobami
nieznanymi, innymi pod
pewnymi względami.
•
•
Zazwyczaj obawa przed wpływami z
zewnątrz i aktywne im
przeciwdziałanie ma swe źródła w
sytuacji społeczno-ekonomicznej
kraju. Narasta w chwilach złej sytuacji
gospodarczej, pogorszenia się
warunków życia.
Ksenofobiczne nastroje wobec
cudzoziemców (a w tym szczególnie
wobec emigrantów podejmujących
pracę w danym kraju) znajdują
zwolenników przede wszystkim wśród
niezadowolonej ze swej sytuacji
życiowej, gorzej usytuowanej
ekonomicznie części ludności danego
kraju, która postrzega obcych jako
potencjalnych konkurentów w walce
na rynku.
Prezentację
wykonała:
Klaudia Sudoł
Download