Arkusz-egzaminacyjny-filozofia-przyrody-ochrona-środowiska1

advertisement
Imię Nazwisko
…………………………………………………………….
Punkty / Ocena ………………………….
Zaliczenie wykładu z filozofii przyrody, ochrona środowiska 1 st., rok akademicki 2012/2013
Wykładowca: dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS
Punktacja i oceny: (0, 10) – 2; (11-15) – 3; (16-20) – 3,5, (21-25) – 4; (26-30) – 4,5; (31-35) – 5.
Każda poprawna odpowiedź – 1 p.
1. Termin arché w filozofii przyrody oznacza ..……………………………………………….......
2. Heraklit twierdził, że „nie można ………………………………………………………………..”
3. „Byt jest a niebytu nie ma” – tak twierdził ..…………………………………………………….
4. Demokryt twierdził, że istnieją jedynie ………………………… i …………………………….
5. Zdaniem Arystotelesa pierwiastkami są ………………………………………………………...
6. Według dynamiki Arystotelesa wszystko, co się porusza ………………………………………
7. Według Platona podstawowym bytem są ……………………………………………………….
8. Kartezjusz twierdził, że istotą materii jest ………………………………………………………
9. Cogito ergo sum znaczy …………………………………………………………………………
10. Res cogitans jest to ……………………………………………………………………………...
11. Według Galileusza „księga przyrody zapisana jest językiem ………………………………….”
12. Zasada względności głosi, że ……………………………………………………………………
13. Jeżeli na ciało nie działa siła, to …………………………………………………………………
14. Miarą bezwładności ciał jest ………………………………………………………………..…...
15. Newtonowską koncepcję czasu i przestrzeni nazywa się ..……………………………………...
16. Koncepcję relacjonistyczną czasu i przestrzeni sformułował …………………………………..
17. Według ……………………………. czas i przestrzeń są apriorycznymi formami zmysłowości
18. Zgodnie z II zasadą termodynamiki strzałkę czasu wyznacza ………………………………….
19. Zgodnie ze szczególną teorią względności prędkość światła w próżni jest …………………….
20. Względność równoczesności zdarzeń polega na ………………………………………………..
1
21. Dylatacja czasu jest to …………………………………………………………………………..
22. Interwał czasoprzestrzenny jest to ………………..……………………………………………..
23. Terminem „efekt motyla” określa się …………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
24. Zgodnie z zasadą nieoznaczoności nie można jednocześnie z dowolną dokładnością zmierzyć
……………………………………… i ………………………………….. cząstki elementarnej
25. Formalizm mechaniki kwantowej pozwala na przewidywanie …………………………………
……………………………………………………………………………………………………
26. Eksperyment EPR miał wykazać ………………….…………………… mechaniki kwantowej
27. W eksperymencie z dwiema szczelinami obserwujemy ………………………..…. elektronów
28. Kot Schrödingera przed pomiarem znajduje się w stanie …………………………………….....
29. Ogólna zasada względności to zasada równoważności ………………………………………….
i ..………………….......................................................................................................................
30. Grawitacja powoduje ……………………………………………….. toru promieni świetlnych
31. Paradoks Olbersa (fotometryczny) wyraża się w pytaniu ……………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
32. Przesunięcie ku czerwieni świadczy o …………………………………………………………..
33. Penzias i Wilson odkryli …………………………………………………………………………
34. Obserwacje wykazują, że tempo ekspansji Wszechświata ………………………………………
35. Według modeli Friedmana ostatecznym losem Wszechświata jest ………………………………
albo ………………………………………………………………………………………………..
2
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards