regulamin organizacyjny

advertisement
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. K. K. BACZYŃSKIEGO
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM UL. DANIŁOWSKIEGO 3
I.
Ogólne zasady funkcjonowania regulaminu organizacyjnego:
1. Szkoła Podstawowa nr 2 realizuje zadania wynikające ze Statutu
Szkoły.
2. Organem prowadzącym jest Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
3. Nadzór Pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty w Łodzi
Delegatura w Piotrkowie Tryb.
4. Pracą szkoły kieruje dyrektor.
5. Dyrektor w stosunku do pracowników jest pracodawcą w rozumieniu
Kodeksu Pracy.
II.
Komórki organizacyjne działające w Szkole Podstawowej nr 2:
W ramach szkoły zostały wyodrębnione niżej wymienione komórki
organizacyjne:
- dyrektor szkoły
- społeczny z-ca dyrektora szkoły
- księgowość
- sekretariat
i stanowiska pracy:
- nauczyciele
- kierownik świetlicy
- intendent
- kucharka
- pomoc kuchenna
- pedagog szkolny
- bibliotekarz
- pracownicy administracji
- pracownicy obsługi (woźny, sprzątaczki)
III.
Zadania realizowane w szkole:
1. Dyrektor jest pracodawcą dla wszystkich pracowników szkoły w
rozumieniu Kodeksu Pracy.
2. Dyrektor szkoły w zakresie działalności organizacyjnej w szkole
poprzez swoich pracowników realizuje następujące zadania:
- organizuje i realizuje całokształt prac zgodnie z założeniami Statutu,
- egzekwuje od pracowników szkoły realizację przydzielonych
czynności organizacyjnych, dydaktycznych, wychowawczych i innych
związanych z działalnością statutową szkoły,
- ustala regulamin pracy szkoły,
- opracowuje projekt arkusza organizacyjnego szkoły,
- ustala zakresy czynności dla pracowników nie będących
nauczycielami,
- kieruje całokształtem planowania dydaktyczno-wychowawczej
i opiekuńczej pracy szkoły,
- organizuje i przygotowuje posiedzenia rady pedagogicznej,
- zapewnia warunki bezpieczeństwa uczniów i pracowników na terenie
szkoły, jak również w czasie zajęć organizowanych przez szkołę poza
terenem szkoły,
- kształtuje właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy.
3. Dyrektor szkoły w zakresie spraw kadrowych:
- kieruje całokształtem polityki kadrowej w szkole,
- zatrudnia pracowników i rozwiązuje stosunek pracy zgodnie
z przepisami,
- udziela urlopów płatnych i bezpłatnych pracownikom.
4. Społeczny zastępca dyrektora w zakresie działalności organizacyjnej,
dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej:
- zastępuje dyrektora w razie jego nieobecności,
- uczestniczy w naradach organizowanych przez organ nadzorujący lub
prowadzący szkołę,
- układa zastępstwa za nieobecnych nauczycieli,
- jest obecny przy kontrolach przeprowadzanych przez jednostki z
zewnątrz: Sanepid, Straż Pożarna, itp.
- kontroluje pracę nauczycieli i innych pracowników szkoły,
- zawiadamia odpowiednie służby o zaistniałych awariach.
5. Zadania nauczyciela:
- nauczanie i wychowanie powierzonych jego opiece uczniów,
- realizacja w toku zajęć dydaktycznych obowiązujących programów
nauczania,
- stosowanie właściwych metod nauczania,
- opieka nad powierzonymi mu organizacjami na terenie szkoły,
- opieka nad uczniami w organizowanych przez szkołę imprezach,
obozach i wycieczkach,
- udział w posiedzeniach rady pedagogicznej, zespołów
przedmiotowych i innych,
- udział w konferencjach i kursach organizowanych przez ośrodki
metodyczne i władze szkolne,
- odpowiedzialność za pomoce dydaktyczne i sprzęt powierzony jego
opiece,
- czuwanie nad frekwencją uczniów,
- systematyczne i sumienne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.
6. Zadania kierownika świetlicy:
- organizowanie funkcjonowania świetlicy,
- sprawowanie nadzoru pedagogicznego wobec wychowawców
świetlicy oraz prowadzenie właściwej dokumentacji,
- sprawowanie nadzoru nad organizacją dożywiania uczniów,
- sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy kuchni i stołówki
szkolnej, przestrzeganie reżimu sanitarnego,
- współudział w planowaniu kosztów żywienia i dożywiania oraz
sporządzania jadłospisu,
- dbałość o racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi i
majątkiem szkoły,
- znajomość przepisów prawa,
- ponoszenie odpowiedzialności za druki ścisłego zarachowania K-104
oraz za przyjmowanie wpłat za obiady,
- wykonywanie ustaw o danych osobowych i tajemnicy służbowej.
7. Zadania intendenta:
- nadzorowanie sposobu przyrządzania posiłków i porcji żywnościowych,
- prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z
odrębnymi przepisami,
- dokonywanie zaopatrzenia kuchni w produkty żywnościowe, sprzęt
kuchenny i środki czystości,
- dokonywanie kalkulacji żywnościowej i przestrzeganie dziennej stawki
żywieniowej,
- sporządzanie jadłospisu,
- pomoc w przygotowaniu posiłków.
8. Zadania kucharki:
- przyrządzanie zdrowych, smacznych i kalorycznych posiłków zgodnie z
obowiązującymi recepturami i przepisami higieny,
- przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w
raportach żywieniowych, dbanie o racjonalne i oszczędne ich zużycie,
- udział w sporządzaniu jadłospisu,
- utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu oraz
pomieszczeń kuchennych,
- dbałość o czystość i estetykę kuchni,
- wydawanie porcji obiadowych zgodnych z racjami żywieniowymi,
- pobieranie i przechowywanie próbek żywnościowych zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
- organizowanie, nadzór i kierowanie pracą pomocy kuchennej.
9. Zadania pomocy kuchennej:
- pomaganie kucharce w przyrządzaniu i wydawaniu posiłków,
- utrzymywanie w czystości kuchni, sprzętu i naczyń kuchennych,
- codzienne zmywanie naczyń po obiedzie,
- dbałość o czystość w stołówce szkolnej podczas wydawania posiłków,
- załatwianie (w razie potrzeby) czynności związanych z zakupami i
dostarczaniem produktów.
10. Zadania nauczyciela bibliotekarza:
- z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy
szkoły,
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
- poradnictwo w wyborach czytelniczych,
- zakup, gromadzenie, ewidencja zbiorów,
- organizacja udostępniania zbiorów,
- komputeryzacja biblioteki,
- wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły.
11. Zadania pedagoga szkolnego:
- opracowanie programu profilaktyki szkoły i jego realizacja,
- spotkania indywidualne z uczniami , rodzicami, wychowawcami
potrzebującymi pomocy,
- utrzymywanie kontaktu z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
Policją, Strażą Miejską i innymi placówkami oświatowymi,
- prace na rzecz udzielania pomocy materialnej uczniom.
IV.
Do zadań sekretarza szkoły należy:
- prowadzenie spraw osobowych pracowników,
- sporządzanie sprawozdawczości statystycznej,
- prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia pracowników,
- prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników administracji i obsługi,
- zakup artykułów biurowych, środków czystości, sprzętu szkolnego
i innych,
- prowadzenie spraw związanych z remontami w szkole,
- nadzorowanie pracy pracowników obsługi,
- współpraca ze społecznym zastępcą dyrektora (dane personalne
pracowników szkoły),
- współpraca z głównym księgowym (sprawy zaopatrzenia w artykuły
biurowe, druki i inne),
- współpraca z głównym księgowym ( zakupy i ich rozliczenia,
uzgadnianie ksiąg inwentarzowych),
- przygotowywanie i przeprowadzanie procedury przetargowej,
- obsługa kancelaryjna szkoły,
- prowadzenie spraw uczniowskich
- sporządzanie sprawozdawczości statystycznej i informacyjnej
w zakresie spraw uczniowskich i dydaktycznych,
- przyjmowanie i wysyłanie korespondencji szkolnej,
- wydawanie zaświadczeń szkolnych, legitymacji, duplikatów świadectw,
- współpraca ze społecznym zastępcą dyrektora (sprawy uczniowskie i
nauczycieli)
- wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły.
V.
Do zadań głównego księgowego należy:
- prowadzenie rachunkowości szkoły zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
- prowadzenie operacji gospodarczych, sporządzanie kalkulacji kosztów
wykonywanych zadań,
- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i
finansowych z planem finansowym,
- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów
dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
- dysponowanie środkami pieniężnymi zgodnie z zatwierdzonym planem
finansowym,
- sporządzanie planów i sprawozdań z wykonania budżetu,
- sporządzanie list płac dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 2
w Piotrkowie Tryb.,
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
- sporządzanie przelewów,
- prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży,
- rozliczenia z ZUS-em,
- sporządzanie informacji do PFRON
- przygotowywanie i przeprowadzanie procedury przetargowej,
- prowadzenie spraw związanych z obsługą kasy szkoły,
- wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły.
VIII.
Do zadań pracowników obsługi należy:
- wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem czystości
w pomieszczeniach na powierzonym odcinku pracy,
- oszczędne gospodarowanie przydzielonymi środkami czystości,
- obsługa powierzonego sprzętu i przestrzeganie przepisów bhp,
- wykonywanie czynności związanych z naprawami sprzętów szkolnych,
- współpraca z sekretarzem (harmonogram pracy, zakresy czynności,
sprawy kadrowe, bieżące informacje szkolne),
- współpraca z głównym księgowym (sprawy płacowe, ZUS, Urząd
Skarbowy),
- wykonywanie innych zadań i prac zleconych przez sekretarza i
dyrektora szkoły.
IX. Postanowienia końcowe:
1. Zakresy kompetencji komórek ustala dyrektor szkoły.
2. Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi rozstrzyga
dyrektor szkoły.
3. Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem 01.06.2009 roku.
Download