Ogłoszenie o naborze - BIP

advertisement
Załącznik Nr 1 do Regulaminu
POWIATOWE CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
SANOCKIEGO
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
stanowisko urzędnicze - samodzielny referent kadrowo-płacowy
( nazwa stanowiska pracy )
Liczba etatu
-
1 etaty
Wymiar etatu
-
1 całe etaty
Miejsce wykonywania pracy
- Powiatowe Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego
Sanok, ul. Jagiellońska 22
1. Wymagania niezbędne:
a)
b)
c)
d)
e)
obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego UE, oraz
obywatele innych państw, których na podstawie umów międzynarodowych lub
przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
kwalifikacje zawodowe wymagane na stanowisku:
 wykształcenie wyższe ekonomiczne i co najmniej 2-letnia praktyka w
księgowości,
lub
 wykształcenie średnie ekonomiczne i co najmniej 4-letnia praktyka w
księgowości
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych,
niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe oraz nieposzlakowana opinia,
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku
2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość zagadnień rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej,
b) znajomość przepisów prawa pracy, Karty Nauczyciela
i ubezpieczeń
społecznych,
c) znajomość programów komputerowych: kadry Optivum, płace Optivum oraz
Płatnik.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)
kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników i prowadzenie pomocy
ewidencyjnej do akt osobowych,
b)
sporządzanie wszelkich umów o pracę,
c)
sporządzanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących
zatrudniania i wynagrodzeń pracowników do których wystawiania pracodawca
zobowiązany jest przepisami prawa,
d)
sporządzanie decyzji urlopowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
e)
ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej
(karty urlopowe, plany urlopowe, listy obecności, ekwiwalent za urlop),
f)
prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień
lekarskich,
g)
rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz
innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych,
wychowawczych itp. stosownie do przepisów m. in. Kodeksu Pracy i Karty
Nauczyciela,
h)
sporządzanie decyzji wypłaty nagród jubileuszowych, uznaniowych itp. zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa,
i)
sporządzanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy i wynagradzania na
wniosek pracownika,
j)
współpraca i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków
o renty i emerytury do organu rentowego,
k)
sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną sprawozdań w zakresie spraw
personalnych i wynagradzania określonych przez odpowiednie przepisy prawa do
Urzędu Statystycznego,
l)
sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną sprawozdań w zakresie spraw
personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa do PFRON,
m)
przygotowanie list płac, naliczanie wynagrodzeń pracowników, zleceniobiorców
z uwzględnieniem wszelkich dodatków i potrąceń na podstawie dokumentów
dostarczonych przez szkoły, placówki,
n)
przygotowywanie wypłat z ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami,
o)
naliczanie wynagrodzeń sporadycznych / dodatkowe wynagrodzenia roczne /
jednorazowe dodatki uzupełniające / nagrody jubileuszowe / ekwiwalentów /
świadczeń urlopowych / odpraw emerytalnych, rentowych i odszkodowań zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
p)
naliczenie i wyrównywanie podwyżek wynagrodzeń,
q)
naliczanie wysokości podstaw wymiaru wynagrodzenia chorobowego, zasiłków
chorobowych, opiekuńczych , macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich,
wychowawczych i świadczeń rehabilitacyjnych zgodnie z ustawą o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz
ustawy o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych,
r)
przekazywanie do ZUS zaświadczeń płatnika składek dla pracowników
uprawnionych do zasiłków po ustaniu zatrudnienia i pracowników pracodawcy
zgłaszających do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych,
s)
sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną wszelkich dokumentów
zgłoszeniowych /zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych pracowników i członków ich rodzin jak również
świadczeniobiorców / wszelkich zmian ubezpieczeniowych / raportów dla
pracowników ,
t)
sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną wszelkich dokumentów
rozliczeniowych, deklaracji, raportów do ZUS dotyczących comiesięcznego
rozliczania składek społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich
pracowników, zleceniobiorców,
u)
sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną informacji o dochodach oraz
pobranych zaliczkach na podatek dochodowy zgodnie z ustawą o podatku
dochodowym od osób fizycznych,
v)
sporządzanie przelewów elektronicznych z wynagrodzeń na indywidualnych
kontach pracowników oraz innych potrąceń z list płac,
w)
sporządzanie przelewów elektronicznych składek ZUS,
x)
dokonywanie wpisów dokumentów i pism przychodzących i wychodzących
w książkach ewidencyjnych,
y)
archiwizacja dokumentów,
z)
współpraca z dyrektorami szkół i placówek,
aa)
obsługa programu komputerowego Kadry Optivum i Płace Optivum
bb)
wykonywanie innych poleceń przełożonego
4. Wymagane dokumenty:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
list motywacyjny,
kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy lub w
przypadku aktualnego zatrudnienia - zaświadczenie),
kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, umiejętności,
uprawnienia,
kserokopie dokumentu potwierdzającego tożsamość,
oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i
korzystania z pełni praw obywatelskich,
oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracą na wskazanym
stanowisku,
oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe, bądź zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru
Sądowego,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby
postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z
późn. zm.),
k)
osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na
stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub
pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu
ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka
polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie
cywilnej.
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21
listopada 2008r. o pracownikach samorządowych j.t. (Dz. U. z 2016 r poz. 902 z późn.zm.)
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 15
maja 2017r. do godz. 1500 na adres:
Powiatowe Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych
Powiatu Sanockiego
ul.. Jagiellońska 22 (sekretariat)
38-500 Sanok
z dopiskiem na kopercie „ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielny referent
kadrowo-płacowy w PCOJOPS”.
Aplikacje które wpłyną do PCOJOPS po wyżej określonym terminie
rozpatrywane.
nie będą
Z regulaminem naboru można zapoznać się w Powiatowym Centrum Obsługi Jednostek
Organizacyjnych Powiatu Sanockiego ul. Jagiellońska 22, 38-500 Sanok. Dodatkowe
informacje nożna uzyskać pod numerem telefonu 13 4652970.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z
terminem testu, praktycznego sprawdzenia umiejętności i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie
ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sanoku.
Informacje o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Starostwa Powiatowego w Sanoku.
Download