64-412 Chrzypsko Wielkie

advertisement
Łężeczki, dnia 19.06.2015r.
DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
ŁĘŻECZKI 40
64-412 CHRZYPSKO WIELKIE
ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze: księgowy ds. płac
Nazwa i adres jednostki:
Nazwa stanowiska :
Dom Pomocy Społecznej
Łężeczki 40
64-412 Chrzypsko Wielkie
księgowy
Wymiar czasu pracy : etat
Miejsce wykonywania pracy :
Rodzaj umowy:
Dom Pomocy Społecznej
Łężeczki 40
64-412 Chrzypsko Wielkie
umowa o pracę
Planowany początek zatrudnienia: sierpień 2015r.
Niezbędne wymagania:
1. Obywatelstwo polskie
2. Wykształcenie :
średnie policealne, pomaturalne bądź średnie zawodowe -wskazane ekonomiczne, co najmniej
2 letni staż pracy w księgowości - płace,
3. Znajomość przepisów prawa samorządowego, ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia w
sprawie domów pomocy społecznej, ustawy o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości,
Kodeksu Pracy, przepisów płacowych, podatkowych i ZUS, znajomość obsługi programu Płatnik
i pakietu Office ( Word, Excel) poczty elektronicznej, Internetu.
4. Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagania dodatkowe:
1. doświadczenie zawodowe na stanowisku księgowego ds. płac /inspektora ds. płac,umiejętność
biegłej obsługi komputera , w tym znajomość obsługi programów płacowych i finansowoksięgowych rozliczeń ZUS w programie Płatnik.
2. Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej.
3. Znajomość obsługi programu płace PROGMAN, będzie dodatkowym atutem.
-1-
4. Komunikatywność, dobra organizacja pracy, rzetelność, , sumienność, terminowość, umiejętność
pracy samodzielnie i w zespole, wysoka kultura osobista,znajomość i umiejętność korzystania z
przepisów, odpowiedzialność za wykonywaną pracę.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków :
1. naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującym systemem wynagrodzeń oraz innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy sporządzanie list płac, naliczanie ekwiwalentów,
odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz ryczałtów za kilometry.
2. sporządzanie, naliczanie umów zlecenia i o dzieło.
3. prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników.
4. dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych, sporządzanie obowiązujących deklaracji podatkowych w zakresie podatków
dochodowych.
5. Prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym
pracowników,sporządzanie comiesięcznych deklaracji do ZUS, rejestracja nowych i
wyrejestrowanie zwolnionych pracowników.
6. sporządzanie zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu,Rp-7 do celów emerytalno-rentowych
7. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami pracowników i ich rodzin naliczanie świadczeń
z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz wypłacanych świadczeń z tytułu choroby i
macierzyństwa.
8. sporządzanie listy wypłat dofinansowania z ZFŚS.
9. sprawdzanie terminowości spłat pożyczek udzielonych z ZFŚS, uzgadnianie stanu zadłużenia,
10. Uzgadnianie sald kont analitycznych z kontami rozrachunkowymi : 231.234,240
11. sporządzanie przelewów bankowych.
12. Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym oraz należyte przechowywanie
i zabezpieczenie dokumentacji służącej do naliczania wynagrodzeń pracowników oraz innych
świadczeń zgodnie z obowiązującym systemem wynagrodzeń.
13. sporządzanie sprawozdań i informacji, związanych z wynagrodzeniem pracowników na rzecz
ZUS,GUS
oraz sporządzanie informacji potrzebnych do bieżącego zarządzania
jednostką,terminowe przekazywanie wszelkich sprawozdań, analiz i rozliczeń w zakresie płac,
14. monitoring płac, archiwizacja akt stanowiących dokumentację, za którą pracownik jest
odpowiedzialny.
15. prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z płacami, wykonywanie innych nie
wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez
kierownika jednostki należą do kompetencji księgowego do spraw płac.
16. zabezpieczanie danych w obsługiwanym programie płacowym, archiwizacja płacowych
dokumentów pracowniczych.
17. Obsługa programu PŁATNIK i programu płacowego.
18. Sporządzanie miesięcznych wypłat ryczałtów za korzystanie przez pracowników z samochodów
prywatnych do celów służbowych.
Wymagane dokumenty:
1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych
umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu.
2. list motywacyjny.
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.
-2-
6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne
zaświadczenia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarcze.
7. kserokopia dowodu osobistego.
8. referencje z dotychczasowych miejsc pracy.
9. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
10. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
publicznych.
11. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe( wybrany
kandydat do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć oryginał aktualnego zaświadczenia o
niekaralności uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego).
12. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania
rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182.).
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Domu od poniedziałku do piątku w
godz. 8:00- 15:00 lub przesłać listem poleconym na adres Domu Pomocy Społecznej Łężeczki 40 64 412 Chrzypsko Wielkie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
„w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.07.2015 r.
(uwaga: liczy się data wpływu do Domu Pomocy Społecznej). Oferty, które wpłyną po wyznaczonym
terminie nie będą rozpatrywane. Informację o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej DPS Łężeczki www.dpslezeczk.pl/biporaz na tablicy
informacyjnej DPS .
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Łężeczkach
-3-
Download