Zielona Góra, dnia 30.08.2004r. RA

advertisement
Zielona Góra, dnia 30.08.2004r.
RA-AB/ 73/ 08 /2004r.
Dyrektor Administracyjny UZ
inż. Andrzej Rybicki
w miejscu
Dotyczy: alkohol w pracy, postępowanie – na stronę internetową bhp.
Częste pytania o sposób kontrolowania pracownika w przypadku stwierdzenia spożycia alkoholu w
czasie pracy powodują konieczność wyjaśnienia stanu prawnego w tym zakresie. Podajemy (Gazeta
Prawna z 26.08.2004r. - M. Kasprzak) aktualny stan prawny:
Pracodawca ma prawo i obowiązek egzekwowania od pracowników stanu trzeźwości w pracy.
W przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych (a takim jest zgłoszenie się do pracy lub
jej wykonywanie po użyciu alkoholu), pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem
bez wypowiedzenia z winy pracownika.
Pytanie: Czy pracodawca, pracownik ochrony w zakładzie ma prawo zażądać od pracownika aby
poddał się badaniu alkomatem?
Tak – ale pod warunkiem że pracownik wyraził zgodę na takie badanie lub jest ono przeprowadzone na
życzenie pracownika. Inicjatywa co do badania stanu trzeźwości należy do pracownika któremu
pracodawca zarzuca naruszenie obowiązków w tym zakresie.
Kierownik, lub osoba przez niego upoważniona ma obowiązek niedopuszczenia pracownika do pracy,
jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie że pracownik stawił się do pracy w stanie nietrzeźwym.
Pracownik niedopuszczony do pracy powinien zostać poinformowany o okolicznościach stanowiących
podstawę takiej decyzji. Na żądanie pracownika, kierownik zakładu pracy ma obowiązek wykonania
badania stanu trzeźwości. Oznacza to że pracownik który nie zostaje dopuszczony do wykonywania
pracy z powodu podejrzenia spożycia alkoholu, ma prawo żądać przeprowadzenia badania alkomatem,
a pracodawca ma obowiązek takie badanie przeprowadzić.
Z art. 17 ustawy z 26.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.nr 35,
poz.230 ze zm.) wynika że pracodawca ma obowiązek umożliwienie pracownikowi wykazanie
tzreżwości przez badanie krwi – orzeczenie Sądu Najwyższego w wyroku z 11.04.2000r. (I PKN 589/99,
OSNP 2001/18/557). Sąd Najwyższy stwierdził też, że uzasadnione okolicznościami polecenie udania
się na komisariat policji w celu zbadania stanu trzeźwości pracownika nie narusza jego godności (wyrok
z 15.10.1999r I PKN 309/99, OSNP 2001/5/147).
Podstawy prawne:
 Artykuł 52 kodeksu pracy.
 Artykuł 17 ustawy z 17 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U.nr 147 z 2002r. poz. 1231 ze zm.).
Download