Poj*cie i strony stosunku pracy - Wydział Prawa, Administracji i

advertisement
Dr Jacek Borowicz
 strona
stosunku pracy
 partner prawny pracownika
 Podmiot uprawniony i
zobowiązany z tytułu
nawiązanego stosunku pracy
Art. 3 k.p.
PRACODAWCA
jednostka organizacyjna
osoba fizyczna
nie posiadająca osobowości prawnej
posiadająca osobowość prawną
PRACODAWCA – OSOBA FIZYCZNA
 pełnoletnia
 posiadająca pełną zdolność
do czynności pranych
Pracodawca - jednostka organizacyjna
samodzielna
niesamodzielna
(np. wewn. os. pr.)
z osobowością prawną
bez osobowości prawnej
Art. 3 k.p.
„…jeżeli zatrudniają one
pracowników”.
Problem wewnętrznych
jednostek organizacyjnych
jako pracodawców.
Przypadek Zenona B.
Pracodawca
- ten, kto zatrudnia pracowników
na zasadach określonych przez
k.p.
Zatrudnia w sensie prawnym a nie
faktycznym!!!
Art. 3 k.p.
Pracodawca – także jednostka
organizacyjny choćby nie
posiadała osobowości prawnej
Pracodawca - podmiot :
dopuszczony przez prawo,
 wyodrębniony organizacyjnie,
 wyodrębniony majątkowo,

…czyli może występować w
obrocie w pozycji dłużnika
i wierzyciela.
Pracodawca:
ten, kto ma „własne” prawo do
zatrudniania w sensie prawym czyli :
 nawiązywania stosunku pracy,
 zmieniania treści stosunku pracy,
oraz
 rozwiązywania stosunku pracy…
…we własnym imieniu!!!
Przypadek Jacka B.
Dr Jacek Borowicz pracuje w Zakładzie
Prawa Pracy wchodzącym w skład
Instytutu Prawa Cywilnego na Wydziale
Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego .
Kto jest jego pracodawcą?
Pracodawcą nie jest jednostka
organizacyjna/komórka
organizacyjna, w której faktycznie
wykonuje się pracę.

Typowo traktujemy je jako
„miejsce wykonywania pracy”

Pracodawca a zakład pracy
zakład pracy
przedsiębiorstwo wg. k.c.
ZAKŁAD PRACY = „PLACÓWKA ZATRUDNIENIA”
Czyli: ………………………?
PRACOWNIK
PRACOWNIK JAKO STRONA STOSUNKU
PRACY
 Konstytucja RP art. 65 ust. 3
 art. 2 k.p.
 art. 22. § 2-3
 Dział IX k.p. „Zatrudnianie
młodocianych” (art. 190 – 206 k.p.)
 art. 3045 k.p.
PRACOWNIK
1/indywidualna osoba fizyczna
2/zatrudniona w ramach stosunku
pracy
3/na określonej w kodeksie pracy
podstawie prawnej
ZDOLNOŚĆ „PRACOWNICZA”
art. 22. § 2 k.p.

PRACOWNIK

PRACOWNIK „MŁODOCIANY”
ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH
 ART. 11 KC
BRAK ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI
PRAWNYCH ART. 12KC
nie ukończone
13 lat
ubezwłasnowolnienie
całkowite
PRACOWNICZA ZDOLNOŚĆ PRAWNA
ZDOLNOŚĆ DO NAWIĄZANIA STOSUNKU
PRACY
pełna
ograniczona
ZATRUDNIENIE OSOBY NIE MAJĄCEJ
ZDOLNOŚCI PRACOWNICZEJ
Nieważność?
Obowiązek rozwiązania
stosunku pracy?
Konstytucja RP art. 65 ust. 3
ZAKAZ (STAŁEGO!)ZATRUDNIANA
DZIECI
WYJĄTKI
USTAWA
KODEKS PRACY:
 młodocianym jest osoba, która
ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18
lat,
 zabronione jest zatrudnianie osoby,
która nie ukończyła 16 lat.
 delegacja ustawowa – określenie
przypadków zatrudniania osób nie
spełniających tych warunków
Warunki zatrudniania pracownika
młodocianego wg KP:
ukończenie co najmniej gimnazjum,
 świadectwo lekarskie stwierdzające,
że praca danego rodzaju nie zagraża
ich zdrowiu.

MŁODOCIANY
bez kwalifikacji
zawodowych
z kwalifikacjami
zawodowymi
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie przypadków, w których
wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie
młodocianych, którzy nie ukończyli
gimnazjum, osób niemających 16 lat,
które ukończyły gimnazjum, oraz osób
niemających 16 lat, które nie ukończyły
gimnazjum.
Młodociani (16-18 lat), którzy nie
ukończyli gimnazjum,
 osoby niemające 16 lat, które
ukończyły gimnazjum,
 osoby niemające 16 lat, które nie
ukończyły gimnazjum.




wniosek lub zgoda przez przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna tej osoby;
zaświadczenie lekarza, uprawnionego do
przeprowadzania badań profilaktycznych
pracowników, stwierdzającego, że praca
danego rodzaju nie zagraża zdrowiu tej
osoby;
pozytywna opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej.
DZIECKO:
OSOBA FIZYCZNA DO UKOŃCZENIA
PRZEZ NIĄ 16 ROKU ŻYCIA
art. 3045 k.p.
PRZESŁANKI:
 praca wyłącznie na rzecz podmiotów
określonej kategorii wskazanych
w k.p.
 uprzednia zgoda przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna tego
dziecka
 zezwolenie właściwego inspektora
pracy.
USTALENIE CZY SĄ ZAGROŻENIA:
 PSYCHO-ROZWOJOWE?
 ZDROWOTNE?
 DLA REALIZACJI OBOWIĄZKU
SZKOLNEGO?



opinia poradni psychologicznopedagogicznej dotyczącą braku
przeciwwskazań do wykonywania przez
dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
orzeczenie lekarza stwierdzające brak
przeciwwskazań do wykonywania przez
dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
opinia dyrektora szkoły, do której dziecko
uczęszcza, dotyczącą możliwości wypełniania
przez dziecko tego obowiązku w czasie
wykonywania przez nie pracy lub innych zajęć
zarobkowych.
Odmowa wydania zezwolenia:
zagrożenie dla życia, zdrowia i
rozwoju psychofizycznego dziecka,
 zagrożenie wypełniania obowiązku
szkolnego przez dziecko.

Cofnięcie zezwolenia:
na wniosek przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna dziecka
 z urzędu, jeżeli warunki pracy dziecka
nie odpowiadają warunkom
określonym w wydanym zezwoleniu

FORMA PRAWNA ZATRUDNIENIA
DZIECKA – SPÓR!
CYWILNOPRAWNA?
PRACOWNICZA?
A CZY ISTNIEJE GÓRNA
GRANICA WIEKU ZAMYKAJĄCA
MOŻLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA
W ROLI PRACOWNIKA W
ROZUMIENIU KP?
Download