Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Komu

advertisement
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Źródło:
http://www.pfron.org.pl/pl/obsluga-dofinansowan-i/dofinansowanie-do-wyna/541,Komu-przysluguje-dofinansowanie.html
Wygenerowano: Wtorek, 18 lipca 2017, 22:28
Komu przysługuje dofinansowanie
Rodzaje pracodawców
Zgodnie z art. 26a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27
sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm.) podmiotem uprawnionym do ubiegania się o
dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych może być:
●
●
●
pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej;
pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%;
pracodawca zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników.
Dofinansowanie nie przysługuje pracodawcom zatrudniającym w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy co najmniej 25
pracowników i nie osiągającym wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%.
Należy zaznaczyć, że pracodawcy, zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy co najmniej 25 pracowników,
zwolnieni z wpłat obowiązkowych na Fundusz nie uzyskują prawa do dofinansowania wynagrodzeń zatrudnionych osób
niepełnosprawnych, o ile nie osiągają wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%. Niższy wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych odnosi się jedynie do obowiązkowych wpłat na Fundusz, o których mowa w art. 21 ust.
1 ww. ustawy.
Zgodnie z art. 26b ust. 7 i 8 ww. ustawy miesięczne dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzenia pracownika w części
finansowanej ze środków publicznych, chyba że pracodawca sfinansował wynagrodzenie tego pracownika:
●
●
ze środków publicznych z prowadzonej działalności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5
z dochodów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2016 r. poz. 1870,ze zm.).
Ustalenie stanu zatrudnienia
Wysokość zatrudnienia oraz wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych ustala się zgodnie z:
●
●
art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm.) oraz
art. 28 ust. 3 ww. ustawy – w przypadku wykonywania pracy nakładczej u pracodawców prowadzących zakłady pracy
chronionej.
Należy jednak pamiętać, iż zaliczenie pracownika niepełnosprawnego do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych
powinno nastąpić zgodnie z art. 2a ustawy o rehabilitacji.
A zatem pracodawca nie wlicza do ogólnego stanu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych przebywających na
urlopach bezpłatnych oraz - jeżeli nie są to osoby niepełnosprawne – osób zatrudnionych:
●
●
●
●
●
●
●
na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;
przebywających na urlopie rodzicielskim;
przebywających na urlopach wychowawczych;
nie świadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej;
będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy;
nie świadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego;
przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy (wyłączenie to nie
obejmuje osób przebywających na urlopach bezpłatnych, udzielonych na podstawie art. 174 Kodeksu Pracy, gdyż
pracodawca może udzielić takiego urlopu na wniosek pracownika, ale nie ma takiego obowiązku).
Ponadto pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej do stanu zatrudnienia zalicza także osoby niepełnosprawne
wykonujące prace nakładczą, jeżeli ich wynagrodzenie zostało ustalone co najmniej w wysokości:
1. najniższego wynagrodzenia – w stosunku do wykonawców, dla których praca nakładcza stanowi jedyne źródło utrzymania;
2. połowy najniższego wynagrodzenia – w stosunku do pozostałych wykonawców.
W przypadku pracowników niepełnosprawnych wykonujących pracę nakładczą wymiar czasu pracy zatrudnionych ustala się
jako iloraz wysokości ustalonego wynagrodzenia i najniższego wynagrodzenia, przy czym maksymalny wymiar czasu pracy
ustalony zgodnie z powyższymi regułami nie może przekraczać jednego etatu.
Wyłączenie z dofinansowań
Jeżeli pracodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu przekraczające ogółem kwotę 100 zł, Prezes
Zarządu wyda decyzję o wstrzymaniu miesięcznego dofinansowania do czasu uregulowania zaległości przez pracodawcę,
przy czym decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania. Jeżeli natomiast pracodawca nie spłaci przedmiotowej zaległości
wobec Funduszu do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, za który pracodawcy przysługuje miesięczne
dofinansowanie, Prezes Zarządu Funduszu wyda decyzję o odmowie wypłaty miesięcznego dofinansowania.
Przez zobowiązania wobec Funduszu należy rozumieć wszelkie rodzaje zobowiązań pracodawców wobec Funduszu,
niezależnie od sposobu ich powstania. W szczególności mogą to być zobowiązania z tytułu obowiązkowych wpłat, o których
mowa w art. 49 ust. 1 ww. ustawy, jak i zobowiązania z tytułu np. niespłaconych pożyczek lub nienależnie pobranych
dofinansowań. Natomiast przez zaległości rozumieć należy zobowiązania wymagalne, tj. takie, których termin płatności
upłynął.
Pracodawca prowadzący działalność gospodarczą, dla którego dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, znajdujący się w
trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w art. 2 ust. 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17
czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu (Dz. Urz. UE L poz. 187, s. 1), nie może ubiegać się o dofinansowanie do kosztów płacy zatrudnionej osoby
niepełnosprawnej.
W przypadku przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej zgodnie z art. 48a ust. 3 pkt 1 ustawy o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm.) pomoc ze
środków Funduszu nie może zostać udzielona lub wypłacona. W sytuacji, gdy wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie
do wynagrodzeń oświadcza w INF-O-PP, że znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, Fundusz wstrzymuje wypłatę
dofinansowań do wynagrodzeń i wszczyna postępowanie administracyjne. Beneficjent otrzymuje od Funduszu w formie
papierowej Informację o Wstrzymaniu Dofinansowania (IWD), którą wnioskodawcy rozliczający się elektronicznie mogą
odczytać po zalogowaniu na stronę www.sod.pfron.org.pl (moduł Dokumenty -> Lista dokumentów WN-D -> wniosek WN-D
za dany okres sprawozdawczy -> Lista DWD). W Informacji o wstrzymaniu dofinansowania podana jest przyczyna
wstrzymania dofinansowania, a także procedura dalszego postępowania w sprawie. W terminie 14 dni od daty otrzymania
IWD, który stanowi jednocześnie informację o wszczęciu postępowania administracyjnego pracodawca może pisemnie
wypowiedzieć się oraz złożyć dodatkowe dowody mogące rzutować na rozstrzygnięcie w sprawie.
W myśl art. 26a ust. 9a ustawy o rehabilitacji (…) w sytuacji, gdy wnioskodawca nie wypowie się w sprawie w określonym
terminie lub gdy w trakcie przeprowadzonego postępowania administracyjnego zostanie stwierdzone, iż beneficjent znajduje
się w trudnej sytuacji ekonomicznej bądź nie spełnia warunków o których mowa w ust. 1a1 pkt 2 albo 3, Prezes Zarządu
Funduszu wydaje decyzję o odmowie wypłaty miesięcznego dofinansowania.
W przypadku stwierdzenia przez PFRON w trakcie przeprowadzonego postępowania administracyjnego, że sytuacja
ekonomiczna wnioskodawcy jest dobra, dofinansowanie do wynagrodzeń zostaje wypłacone.
Data publikacji 29.04.2008
03.02.2015
Wstecz nas poprzednią stronę
Drukuj tą stronę
Generuj PDF z tej strony
Powiadom znajomego o tej stronie
Autor: Departament ds. Rynku Pracy
Statystyka strony: 198640 wizyt
Download