Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 38. Jak

advertisement
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Źródło:
http://www.pfron.org.pl/pl/obsluga-dofinansowan-i/pytania-i-odpowiedzi/pytania-i-odpowiedzi-z/1717,38-Jak-wypelnic-pozycje
-36-we-wniosku-WN-D-Liczba-osob-niepelnosprawnych-nowo-za.html
Wygenerowano: Wtorek, 18 lipca 2017, 18:20
38. Jak wypełnić pozycję 36 we wniosku WN-D – „Liczba osób
niepełnosprawnych nowo zatrudnionych w okresie
sprawozdawczym”?
W poz. 36 w dokumencie Wn-D, należy podać liczbę osób niepełnosprawnych nowo zatrudnionych w okresie
sprawozdawczym, w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy odpowiednio na podstawie art. 21 ust. 1 i 5, art. 28 ust. 3 i 4
oraz art. 2a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz.
2046, ze zm.).
Zgodnie z art. 21 ust. 5 do liczby pracowników, nie wlicza się osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach
bezpłatnych oraz osób nie będących osobami niepełnosprawnymi zatrudnionych:
●
●
●
●
●
●
●
na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;
przebywających na urlopie rodzicielskim;
przebywających na urlopach wychowawczych;
nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej oraz służby zasadniczej;
będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy;
nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego;
przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielania określają inne przepisy.
Zgodnie z art. 28 ust. 3 i 4 pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej do stanu zatrudnienia zalicza także osoby
niepełnosprawne wykonujące pracę nakładczą, jeżeli ich wynagrodzenie zostało ustalone co najmniej w wysokości:
●
●
najniższego wynagrodzenia – w stosunku do wykonawców, dla których praca nakładcza stanowi jedyne źródło utrzymania,
połowy najniższego wynagrodzenia – w stosunku do pozostałych wykonawców.
Wymiar czasu pracy zatrudnionych, o których mowa powyżej, ustala się jako iloraz wysokości ustalonego wynagrodzenia i
najniższego wynagrodzenia.
Przykład 1:
Pracownik zatrudniony na jeden etat, zatrudnienie od dnia 1 stycznia 2015. W poz. 36 należy wpisać 1.00
Przykład 2:
Pracownik zatrudniony na jeden etat, zatrudnienie od dnia 12 stycznia 2015. W poz. 36 należy wykazać wymiar czasu pracy,
który ustala się jako iloczyn wymiaru czasu pracy pracownika oraz iloraz liczby dni wliczania do stanu zatrudnienia osób
niepełnosprawnych i liczby dni w okresie sprawozdawczym.
1 etat X 20/31 = 0,645
Wliczanie pracownika niepełnosprawnego do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych na podstawie art. 2a ww. ustawy o
rehabilitacji zostało omówione w pytaniu nr 16.
Uwaga! Dane wykazane w poz. 36-42 podaje się stosując zaokrąglenie w dół, jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do
przedziału od 0 do 4 albo w górę, jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 5 do 9.
Data publikacji 28.02.2013
17.08.2016
Wstecz nas poprzednią stronę
Drukuj tą stronę
Generuj PDF z tej strony
Powiadom znajomego o tej stronie
Autor: Departament ds. Rynku Pracy
Statystyka strony: 13601 wizyt
Download