Praca w wakacje

advertisement
Pierwsza praca - praca w wakacje
Drodzy uczniowie być może część z Was będzie
chciała podjąć w czasie wakacji jakąś sezonową
pracę. Jeżeli macie od 16 do 18 lat, możecie podjąć
taką pracę i traktowani jesteście jako pracownicy
młodociani. W związku z tym obowiązują Was
i Waszych potencjalnych pracodawców ściśle
określone przepisy prawa zawarte w Kodeksie Pracy!
Zapoznajcie się z tymi przepisami.
Jeżeli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany
musisz:
-mieć co najmniej ukończone gimnazjum
-posiadać świadectwo lekarskie, potwierdzające ,że praca
którą chcesz wykonywać nie zagraża Twojemu zdrowiu
Jeśli spełniasz te warunki ,to możesz być zatrudniony na
podstawie umowy o pracę .
Pracodawca ma obowiązek zapewnić ci opiekę i pomoc
niezbędnie do wykonywania powierzonej pracy w sposób
bezpieczny i właściwy.
Jako pracownik młodociany możesz wykonywać tylko
prace lekkie!
Prace lekkie są to prace , które nie powodują zagrożenia
Twojego życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego a przede
wszystkim nie mogą ci przeszkadzać w realizowaniu
obowiązku szkolnego.
Wykaz takich prac określa zawsze pracodawca , za zgodą
lekarza medycyny pracy i musi on być zatwierdzony przez
inspektora pracy.
Pracodawca ma obowiązek zapoznać Cię z takim wykazem
prac lekkich przed rozpoczęciem prze Ciebie pracy.
Przykłady prac lekkich:
 Zbieranie owoców (ograniczenie dźwigania ciężarów)
 Przenoszenie dokumentacji i sprzętu biurowego




(ograniczenie dźwigania ciężarów)
Biurowe prace pomocnicze np. praca gońca
Sprzątanie wnętrz i pomieszczeń
Prace porządkowe wokół budynków
Obsługa komputera(np. wyszukiwanie informacji z baz
danych i Internetu), faksu ,drukarki
Przepisy związane z pracą młodocianych znajdziesz w
Kodeksie Pracy (art.190-206 kp)
Czas pracy
Jeśli masz ukończone 16 lat i pracujesz w czasie wakacji
Twój czas pracy nie może przekroczyć 7 godzin /dzień oraz
35 godzin/tydzień
Jeśli masz 16-18 lat nie możesz pracować w godzinach
nadliczbowych ani w porze nocnej!
Powyższy wymiar czasu pracy , obowiązuje również w
przypadku ,gdy pracujesz u kilku pracodawców. Oznacza to,
że możesz pracować u kilku pracodawców , ale Twój czas
pracy nie może w sumie przekroczyć podanego powyżej
czasu pracy!
Pracodawca ma obowiązek uzyskać od Ciebie oświadczenie
o zatrudnieniu lub o niepozostawaniu w zatrudnieniu
i innego pracodawcy.
Ważne!!!
Jeżeli nie ukończyłeś 16 roku życia możesz
pracować tylko :
 za
zgodą rodzica, opiekuna lub przedstawiciela
ustawowego oraz za zgodą Państwowej Inspekcji Pracy!
 u pracodawcy prowadzącego działalność kulturalną,
artystyczną , sportową lub reklamową (podstawa prawna:
art. 304 Kodeksu Pracy)
Przed zawarciem umowy
Przed podjęciem pracy, bez względu na rodzaj zawartej
przez Ciebie umowy, pracodawca ma obowiązek – na swój
koszt – skierować Cię na badania lekarskie oraz przeszkolić
Cię w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (tzw.
przepisy BHP)
Umowa o pracę na czas określony
Jako pracownik młodociany możesz zawrzeć umowę
o pracę na czas określony. Oznacza to , że możesz pracować
np.1 tydzień, 2 tygodnie, 1 ,2 lub 3 miesiące w czasie
wakacji. Po upłynięciu tego czasu umowa na czas określony
rozwiązuje się z mocy prawa. Tak więc pracodawca ani
pracownik nie mają obowiązku wypowiadania tej umowy
ani tez ustalania innego terminu jej rozwiązania.
Umowa zawarta na czas określony może być więc jedynie
rozwiązana przez pracownika lub pracodawcę jedynie za
porozumieniem stron. Nie można jej więc wypowiedzieć
jednostronnie przed upływem terminu, na który została
zawarta!
Możesz wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony
jedynie wówczas , gdy została zawarta na okres dłuższy niż
6 miesięcy. Aby to zrobić w umowie musi być zapisany 2tygodniowy okres wypowiedzenia .Oba warunki muszą być
spełnione jednocześnie!
Jeśli pracodawca zawarł z Tobą już 2 umowy na czas
określony, to kolejna trzecia umowa staje się z mocy
prawa umową zawartą na czas nieokreślony!
Umowa na czas wykonywania
określonej pracy
Jest to umowa zawierana na czas wykonania danej pracy
czy zadania , np. budowy jakiegoś obiektu, lub jego
remontu. Nie określa się tu terminu jej zakończenia ,gdyż
jest on uzależniony od zakończenia prac, dla wykonania
których zawarto w/w umowę.
Tego typu umowa musi zawierać zlecenie konkretnej pracy
– np. wymurowania danego muru czy malowanie
konkretnej ściany . Nie może polegać na ogólnym określeniu
prac, które masz wykonać (murowanie na budowie)!
Może być ona rozwiązana wcześniej jedynie na mocy
porozumienia stron!
Umowa na zastępstwo
To rodzaj umowy zawieranej na czas usprawiedliwionej
nieobecności w pracy innego pracownika – np. z powodu
jego urlopu wypoczynkowego. Pracodawca zatrudnia Cię
,abyś zastępował nieobecnego pracownika. Umowa ta
rozwiązuje się z chwilą powrotu tego pracownika do pracy.
Tego rodzaju umowa może być rozwiązana za
porozumieniem stron lub może być wypowiedziana przez
pracownika lub pracodawcę z 3-dniowym
okresem
wypowiedzenia (liczone są dni robocze!)
Umowa z agencją pracy tymczasowej
Możesz zawrzeć też umowę z agencją pracy tymczasowej.
Skieruje Cię ona do pracodawcy , na rzecz którego będziesz
świadczył pracę ,czyli pracodawcy użytkownika.
Agencja może zatrudnić Cię jedynie na podstawie:
 umowy o pracę na czas nieokreślony
 umowy o pracę na czas wykonania określonej czynności
 umowy o dzieło
 umowy zlecenia
Pracodawca uzgadnia z agencją rodzaj pracy , jaki będziesz
wykonywał i warunki jej wykonywania. Musi też poinformować
agencję o warunkach BHP i wynagrodzeniu jakie będziesz
otrzymywał za wykonywana pracę.
Wynagrodzenie za pracę wypłaca Ci agencja a nie pracodawca !
Umowa o pracę z agencją pracy tymczasowej rozwiązuje się
z upływem ustalonego okresu wykonywania tej pracy.
Strony umowy mogą jednak przewidzieć jej wcześniejsze
rozwiązanie. Stąd umowy zawarte na okres do 2 tygodni
mogą być rozwiązane z 3-dniowym wypowiedzeniem,
a zawarte powyżej 2 tygodni mogą być rozwiązane za
1- tygodniowym wypowiedzeniem.
Zasady związane z zatrudnieniem prze agencję pracy
tymczasowej znajdziesz w ustawie z dn. 9 lipca 2003 r. o
zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2003 r,
Nr 166, poz.1608,ze zm.).
Umowa zlecenie
To umowa starannego działania, w której najistotniejsze jest
wykonanie samo wykonanie czynności na rzecz zleceniodawcy.
Rezultat tej czynności nie jest ważny.
Zasadniczo za wykonanie zlecenia należy się Ci wynagrodzenie.
Zlecenie może być jednak nieodpłatne, wtedy powinno to być
zapisane w umowie.
Wynagrodzenie należy Ci się za samo staranne działanie ,nie zaś
za jego rezultat.
W trakcie wykonywania umowy zlecenie musisz informować
zleceniodawcę o przebiegu wykonywania umowy i na koniec
sporządzić sprawozdanie. Nie przysługuje Ci prawo do urlopu
wypoczynkowego lub innego zwolnienia z pracy.
Nie masz statutu pracownika, nie chronią Cię więc przepisy
prawa pracy!
Zasady tego typu umowy znajdziesz w Kodeksie cywilnym
(art.734-751 KC)
Umowa o dzieło
Przez zawarcie tego typu umowy zobowiązujesz się do
wykonania określonego „dzieła”. Ważny jest efekt końcowy
Twojej pracy. Zamawiający dzieło zobowiązany jest do
wypłaty
określonego
wynagrodzenia
określonego
w umowie. Wysokość Twojego wynagrodzenia powinna być
podana w umowie, choć nie zawsze kwotowo (ze względu
na iż, wszystko zależy od wykonania wg wskazówek
zamawiającego „dzieła”- jest to kwestia, czego spodziewa
się zamawiający czy jest z efektu zadowolony czy też są
jakieś wady w wykonaniu i za co może wypłacić wyższe lub
niże wynagrodzenie)
Podobnie jak w przypadku umowy zlecenia pracodawca nie
ma obowiązku udzielenia Ci urlopu wypoczynkowego lub
innego zwolnienia od pracy!
Zawierając umowę o dzieło nie stajesz się więc
pracownikiem .Nie chronią Cię więc przepisy prawa pracy.
Nie jesteś jednocześnie podporządkowany osobie, z którą
podpisałeś umowę i nie musisz stosować się do jej poleceń!
Zasady obowiązujące dla tego rodzaju umowy znajdziesz
w Kodeksie Cywilnym (art.627-646 KC)
Wynagrodzenie za pracę
W Kodeksie Pracy nie ma pojęcia „umowy o pracę na próbę” bez
wynagrodzenia! Pracodawca podpisać z Tobą którąś z wcześniej
wymienionych umów i musi wypłacić Ci należne wynagrodzenie.
Wynagrodzenie w okresie 1 roku pracy, jakie otrzymasz jako
zatrudniony na umowę o pracę w pełny dozwolonym dla
pracownika młodocianego wymiarze czasu pracy nie może być
niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Jeśli to Twoja kolejna praca nie możesz zarobić mniej niż wynosi
najniższa minimalna płaca.
Od stycznia 2014 minimalne wynagrodzenie w Polsce wynosi
1680 zł brutto.
Każde nowe doświadczenie uczy!
Mam nadzieję , że moje informacje pozwolą Wam lepiej
zorientować się w przepisach związanych z pracą na
okres wakacyjny. Życzę oczywiście Wam wszystkim
drodzy Uczniowie pięknej pogody i słońca na okres
zbliżających się wakacji i obyście nie musieli pracować w
tym czasie… chyba że, chcecie
spróbować
samodzielności i poczuć smak satysfakcji jaką daje
własna dobrze wykonana praca i zdobyte nowe
doświadczenia!
opr.: M. Stodulska na podst.www.pip.gov.pl
Download