pojecie-prawa-sofisci

advertisement
Pojęcie prawa Sofiści - ustroje społeczne są wytworami ludzi. Porządek prawny jest autonomiczny
wobec prawa naturalnego. Szkoła Pitagorejska - porządek spraw ludzkich ma charakter naturalny.
Kierunek pozytywistyczny
Prawo stanowione jest przez upoważniony do tego organ państwa (suwerena).
Prawo reguluje tylko zewnętrzne zachowania ludzi. Kontroli prawa nie podlegają ludzkie myśli.
Charakter przymusu.
Prawo ma charakter pisany.
Prawo stanowi spójny system.
Prawo jest czymś innym niż moralność.
Prawo pozytywne - prawo tworzone i chronione przez rządzących.
Prawo naturalne (kierunek prawnonaturalny)
Prawo wywodzi się z woli Boga.
Prawo pozytywne powinno naśladować prawo.
W przypadku sprzeczności między nakazem prawa naturalnego a pozytywnego, prawo naturalne ma
pierwszeństwo.
Kierunek realistyczny
Inspiracja w nauce o psychice człowieka (psychologizm) - istotą prawa są ludzkie przeżycia i
emocje, które są rzeczywistymi pobudkami naszego postępowania. Stanowisko to prezentował m.in.
Leon Petrażycki.
Inspiracje w zachowaniach ludzi (socjologizm) - koncentruje się na działaniu prawa. Za prawo
uważa się wzory postępowania ujawniające się w masowych, powtarzalnych zachowaniach ludzi lub
w decyzjach określonych osób, które uznaje się za mające znaczenie prawne.
Czwarty nurt
Refleksja na prawem, jego istotą i funkcjami społecznymi. Zakładanie możliwości zmiany prawa.
Prawo kształtuje się w procesie dyskursu (dialogu).
Współczesne spojrzenie na prawo:
Normatywizm (odmiana pozytywizmu) - koncentruje się na procesie tworzenia prawa. Norma
wyższego rzędu wpływa na normy niższego rzędu. Trybunały konstytucyjne.
Hermeneutyka - prawo kształtuje się w procesie dyskursu autor i adresata prawa.
Podstawy wiedzy o prawie - rozdział I
Kierunki amoralne w historii myśli ludzkiej
Podstawowe koncepcje prawa - omówienie
Filozofia prawa - skrypt 2
Kierunek prawnonaturalny
Ontologiczna koncepcja prawa
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download