odniesienie do uwag - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki

advertisement
ZESTAWIENIE UWAG ZGŁOSZONYCH W RAMACH KONSULTACJI PUBLICZNYCH I OPINIOWANIA DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W SPRAWIE KOLEGIÓW PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH
Lp.
1.
2.
3.
Podmiot
zgłaszający
uwagę
Minister Nauki
i Szkolnictwa
Wyższego
Minister Nauki
i Szkolnictwa
Wyższego
Minister Nauki
i Szkolnictwa
Wyższego
Treść uwagi
Wątpliwości budzi określanie w ww. projekcie
rozporządzenia "tytułu zawodowego pracownik socjalny"
(wzór dyplomu), czy też "tytułu zawodowego w zawodzie
pracownik socjalny" (§33 ust. 3 projektu). Rozwiązanie
takie stanowi przekroczenie upoważnienia ustawowego
zawartego wart. 9f ustawy z 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156,
z późn. zm.). Ponadto, jest ono niespójne z ustawą z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r.
poz. 163, z późn.zm.) określającą wart. 116, kto może
wykonywać zawód pracownika socjalnego ("tytuł
zawodowy" nie jest tożsamy z "prawem do wykonywania
zawodu"). Zgodnie z obowiązującymi przepisami
regulującymi system szkolnictwa wyższego pojęcie "tytuł
zawodowy" powinno być odnoszone do absolwentów
studiów wyższych, których tytuły zawodowe określa
minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego
w drodze rozporządzenia - na podstawie upoważnienia
zawartego w art. 167 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 572, z późn.zm.).
Brak odniesienia się w uzasadnieniu do projektu
rozporządzenia o sytuacji wynikającej z regulacji zawartej
w art. 261 b ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym,
zgodnie z którą porozumienia zawarte przez organy
prowadzące kolegia pracowników służb społecznych
z uczelniami w zakresie, w jakim umożliwiały
absolwentowi, po zdaniu egzaminu dyplomowego,
ubieganie się o dopuszczenie do egzaminu w uczelni oraz
uzyskanie dyplomu i tytułu zawodowego licencjata,
utraciły moc z dniem 30 września 2015 r.
Przepisy projektowanego rozporządzenia powtarzają
szczegółowe rozwiązania dotyczące zasad sprawowania
przez uczelnię opieki naukowo-dydaktycznej nad
kolegium obowiązujące na podstawie rozporządzenia
Ministra Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2005 r. W
Stanowisko MRPiPS
Ostateczne stanowisko podmiotu
zgłaszającego uwagi do projektu
rozporządzenia po konsultacjach i
wyjaśnieniach MRPiPS
Uwaga zostanie uwzględniona w następujący sposób:
W treści § 33 ust. 3 oraz w treści wzorów: dyplomu ukończenia
publicznego kolegium pracowników służb społecznych
i dyplomu ukończenia niepublicznego publicznego kolegium
pracowników służb społecznych umieszczony będzie zapis
w następującym brzmieniu:
„§ 33 ust. 3. Dyplom ukończenia kolegium potwierdza
uzyskanie kwalifikacji w zawodzie pracownik socjalny.”
Akceptacja wskazanych zapisów
projektu po wyjaśnieniach MRPiPS
i przeprowadzonych konsultacjach
Zał. 3 - wzór dyplomu ukończenia publicznego kolegium
pracowników służb społecznych - „(…) zdał… egzamin
dyplomowy na ocenę ……… potwierdzający uzyskanie
kwalifikacji w zawodzie pracownik socjalny.
Zał. 4 - wzór dyplomu ukończenia niepublicznego kolegium
pracowników służb społecznych – „(…) zdał… egzamin
dyplomowy na ocenę ……… potwierdzający uzyskanie
kwalifikacji w zawodzie pracownik socjalny.
Uwaga zostanie uwzględniona w następujący sposób:
Na stronie 2 uzasadnienia, przed wierszem 6 od dołu zostanie
wstawiony następujący zapis: „W związku z faktem,
że na mocy przepisu art. 261 b ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.
1365, z późn. zm.) z dniem 30 września 2015 roku utraciły
moc zawarte przez organy prowadzące kolegia pracowników
służb społecznych porozumienia z uczelniami, w zakresie
w jakim umożliwiały one wcześniej absolwentowi po zdaniu
egzaminu w uczelni uzyskanie dyplomu i tytułu zawodowego
licencjata, w treści projektu rozporządzenia nie uregulowano
przedmiotowej kwestii”.
Proponuje się zachowanie dotychczasowych rozwiązań.
Uzasadnienie:
W odniesieniu do przepisów regulujących zasady sprawowania
opieki naukowo-dydaktycznej należy wskazać, co następuje:
Akceptacja wskazanych zapisów
projektu po wyjaśnieniach MRPiPS
i przeprowadzonych konsultacjach
Akceptacja wskazanych zapisów
projektu po wyjaśnieniach MRPiPS
i przeprowadzonych konsultacjach
sprawie kolegiów pracowników służb społecznych (Dz. U.
Nr 61, poz. 544) - kiedy możliwe było dopuszczenie
absolwenta kolegium do egzaminu w uczelni sprawującej
opiekę, uzyskanie dyplomu i tytułu zawodowego
licencjata.
Treść przepisu art. 261 b ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,
poz. 1365, z późn. zm.) wskazuje jedynie na fakt,
że porozumienia z uczelniami zawarte przez organy
prowadzące (między innymi prowadzące kolegia pracowników
służb społecznych) w zakresie w jakim umożliwiają one
absolwentowi po zdaniu egzaminu w uczelni uzyskanie
dyplomu i tytułu zawodowego licencjata, utraciły moc z dniem
30 września 2015 roku. Przepis ten nie uchylił jednak mocy
zawartych porozumień w innych obszarach uregulowań, w tym
w dotyczących zasad sprawowania opieki naukowodydaktycznej, o której mowa w przepisach § 4. ust. 1, § 13
ust. 1 pkt 5 i 6 oraz § 29 obecnie obowiązującego
rozporządzenia
Ministra
Polityki
Społecznej
z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie kolegiów pracowników
służb społecznych.
Powołanie w 2005 r. kolegiów na mocy przepisów ustawy
o systemie oświaty od samego początku zakładało powiązanie
działalności tych jednostek z opieką naukowo-dydaktyczną
uczelni zainteresowanych taką współpracą.
W pięciu funkcjonujących obecnie kolegiach pracowników
służb społecznych (Czeladź, Lublin, Poznań, Skarżysko
Kamienna, Wrocław) zostały odpowiednio aneksowane
porozumienia z uczelniami sprawującymi opiekę naukowodydaktyczną, a w ślad za tym wprowadzono odpowiednie
zmiany w dokumentacji kolegiów, wynikające z obowiązku
dostosowania treści art. 261b ustawy - Prawo szkolnictwie
wyższym.
W ocenie pracodawców absolwenci kolegiów pracowników
służb społecznych posiadają bardzo dobre przygotowanie
praktyczne. Do wniesienia przez obecnie działające kolegia
pracowników służb społecznych znaczącego wkładu w rozwój
przygotowania zawodowego pracowników pomocy społecznej
i pracy socjalnej przyczyniły się wieloletnie doświadczenie
kadry pedagogicznej (wywodzącej się z dużej części
z wcześniej działających szkół policealnych pracowników
socjalnych),ukierunkowanie modelu kształcenia na praktyczne
przygotowanie do zawodu oraz powiązanie procesu
dydaktycznego z opieką naukowo-dydaktyczną szkół
wyższych. Sprawowanie tej opieki ma istotny wpływ
na osiąganie odpowiedniego poziomu przygotowania
teoretycznego słuchaczy do efektywnego wykonywania zadań
pracownika socjalnego.
2
Po wejściu w życie ww. przepisu art. 261 b ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,
zarówno organy prowadzące kolegia pracowników służb
społecznych jak i szkoły wyższe sprawujące opiekę naukowodydaktyczną, nie zgłaszały zastrzeżeń i problemów
dotyczących kontynuowania opieki naukowo-dydaktycznej.
Absolwenci, którzy rozpoczęli naukę w kolegium począwszy
od dnia 1 października 2015 r., po ukończeniu trzyletniego
kształcenia otrzymają dyplom potwierdzający uzyskanie
kwalifikacji
w
zawodzie
pracownika
socjalnego
i upoważniający do podjęcia zatrudnienia zgodnie z przepisem
art. 116 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (tekst jedn. Dz.U. z dnia 30 stycznia 2015 r.
poz. 163, z późn. zm.).
Zdaniem wnioskodawcy brak jest obecnie prawnych,
a także merytorycznych przesłanek uzasadniających
dokonywanie zmian dotychczasowych zasad sprawowania
opieki naukowo-dydaktycznej nad kolegiami. Sprawowanie
tej opieki jest dobrym i sprawdzonym rozwiązaniem, służy
osiąganiu celów kształcenia, a jednocześnie w niczym
nie narusza stosowania przepisu art. 261 b ustawy - Prawo
o szkolnictwie wyższym.
4
Minister Nauki
i Szkolnictwa
Wyższego
Wątpliwości budzi, w związku ze zmienioną sytuacją,
zasadność podjętej próby odwzorowania procesu
kształcenia w dokumentacji przebiegu nauki według
zasad obowiązujących dla dokumentacji przebiegu
studiów wyższych, w tym propozycja określenia wzoru
dyplomu ukończenia kolegium analogicznie do wzoru
dyplomu ukończenia studiów nadal stosowanego przez
uczelnie. W tym kontekście należy też odkreślić,
że zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r.
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r.
poz. 64) dyplom ukończenia kolegium pracowników
służb
społecznych
potwierdza
nadanie
kwalifikacji na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji,
a dyplom ukończenia studiów wyższych potwierdza
nadanie kwalifikacji na poziomie 6 i 7 Polskiej Ramy
Kwalifikacji.
Wyjaśnienie:
W proponowanych wzorach dyplomów zachowano wszystkie
informacje umieszczane w obecnie stosowanych wzorach
dyplomów ukończenia kolegium pracowników służb
społecznych. Treść wzorów jednoznacznie wskaże na
ukończenie kolegium pracowników służb społecznych
potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w zawodzie pracownika
socjalnego, nie zaś ukończenie studiów wyższych. Odmienna
kolorystyka okładki dyplomu oraz wytłoczony napis w
brzmieniu:
„DYPLOM
UKOŃCZENIA
KOLEGIUM
PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH” jednoznacznie
określą, że dyplom dotyczy absolwenta kolegium pracowników
służb społecznych, nie zaś absolwenta studiów wyższych.
W treści wewnętrznych stron dyplomu znajdzie się ponadto
obowiązujący obecnie zapis o sprawowaniu nad kolegium
opieki naukowo-dydaktycznej przez szkołę wyższą,
co jednoznacznie różnicuje treść wzoru dyplomu absolwenta
kolegium i studiów wyższych.
Akceptacja wskazanych zapisów
projektu po wyjaśnieniach MRPiPS
i przeprowadzonych konsultacjach
3
Przebieg studiów dokumentowany jest obecnie według
zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r.
w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U.
Nr 201 poz. 1188, z późn. zm.). Nie przewiduje ono, np.
kart egzaminacyjnych, protokołów egzaminacyjnych,
dzienników czy kartotek słuchaczy, o których mowa
w projektowanym § 32 ust. 2. Zawarte w § 32 ust. 1 i 2
projektu odwołanie do zasad określonych w przepisach
dotyczących dokumentacji przebiegu studiów wyższych
jest częściowo nieaktualne, zbyt ogólne i nieprecyzyjne.
Proponuję ewentualnie rozważenie możliwości określenia
kwestii związanych z dokumentacją przebiegu nauki
w
kolegium
bezpośrednio
w
projektowanym
rozporządzeniu.
Uwaga zostanie uwzględniona w następujący sposób:
Przepis § 32 otrzyma następujące brzmienie:
„ § 32.1. Kolegium prowadzi księgę słuchaczy, indywidualne
teczki słuchaczy oraz księgę arkuszy ocen, na zasadach
określonych w przepisach dotyczących dokumentacji
dotyczących szkół.
2. Przebieg nauki w kolegium jest dokumentowany
w protokołach egzaminów semestralnych, egzaminów
klasyfikacyjnych, egzaminów poprawkowych, protokołach
sprawdzianów wiadomości i umiejętności, protokołach
egzaminów dyplomowych, indeksie, dzienniku zajęć,
arkuszach ocen słuchacza, w sposób określony w przepisach
dotyczących szkół.”
Akceptacja wskazanych zapisów
projektu po wyjaśnieniach MRPiPS
i przeprowadzonych konsultacjach
Uwaga zostanie w całości uwzględniona przy opracowaniu
końcowych wzorów druków, z uwzględnieniem wskazanej
w
wyjaśnieniu
w
punkcie
1,
treści
przepisu
§ 33 ust. 3 oraz załączników 3 i 4, tj. wzorów: dyplomu
ukończenia publicznego kolegium pracowników służb
społecznych
i
dyplomu
ukończenia
niepublicznego
publicznego kolegium pracowników służb społecznych.
Akceptacja wskazanych zapisów
projektu po wyjaśnieniach MRPiPS
i przeprowadzonych konsultacjach
5.
Minister Nauki
i Szkolnictwa
Wyższego
6.
Minister Nauki
i Szkolnictwa
Wyższego
Załączone wzory dokumentów powinny być dokładnym
odwzorowaniem w skali 1: 1. Wzory dyplomów
ukończenia kolegium (załączniki nr 3 i 4), oprócz
nieuprawnionego wpisu o uzyskaniu tytułu zawodowego,
nie zawierają miejsca na podpis dyrektora kolegium, datę
i miejsce wystawienia, pieczęć urzędową. Data urodzenia
rozpoczynająca się od cyfr ,,19 .. " stanie się wkrótce
w przypadku większości słuchaczy i absolwentów
nieaktualna.
Minister Nauki
i Szkolnictwa
Wyższego
Wyjaśnienia wymaga, czy wzór dyplomu ma zawierać
adnotację o treści: "dyplom ukończenia kolegium
pracowników służb społecznych potwierdza nadanie
kwalifikacji na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji,
wskazanym w przepisie art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji"
i dodatkowo znak graficzny. Z § 32 ust. 6 projektu
rozporządzenia wynika, że na dyplomie może zostać
umieszczony znak graficzny odpowiadający kwalifikacji
na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji, zgodnie z art.
10 ust. 1 i 4 tejże ustawy.
7.
Proponuje się pozostawić wskazane zapisy.
Uzasadnienie:
W treści obecnego projektu nie jest obecnie możliwe pełne
doprecyzowanie kwestii umieszczania na dyplomach ukończenia
kolegium pracowników służb społecznych znaku graficznego,
informującego o przypisanym poziomie Polskiej Ramy
Kwalifikacji nadanym w związku z ukończeniem kolegium
pracowników służb społecznych.
Przepis art. art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r.
poz. 64) stanowi, że przypisanie poziomu Polskiej Ramy
Kwalifikacji do kwalifikacji uprawnia instytucje certyfikujące
do umieszczenia na dokumentach potwierdzających nadanie danej
kwalifikacji znaku graficznego informującego o przypisanym
poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji.
Umieszczenie znaku graficznego nie jest zatem obowiązkiem
instytucji certyfikującej a prawem do umieszczenia znaku.
Akceptacja przedstawionych przez
MRPiPS wyjaśnień w toku
przeprowadzonych konsultacji.
4
Na podstawie przepisu art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia
2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r.
poz. 64), dyplom ukończenia kolegium pracowników służb
społecznych potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 5.
Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 4 ustawy o Zintegrowanym
Systemie Kwalifikacji, minister właściwy do spraw oświaty
i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, wzory znaków
graficznych informujących o przypisanym poziomie Polskiej
Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, uwzględniając konieczność
ich dostosowania do funkcjonujących wzorów druków szkolnych
i innych dokumentów potwierdzających nadanie kwalifikacji.
Rozporządzenie wydane na podstawie ww. art. 10 ust. 4 ma zostać
wydane do dnia 15 lipca 2016 r., co oznacza, że wzór znaku
graficznego będzie odnosić się do obowiązującego w tym czasie
wzoru dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb
społecznych. Wzór ten jednak traci aktualność z dniem
1 października 2016 r. Począwszy od tego dnia rzeczone druki
muszą już być wydawane według nowych wzorów, określonych
przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego, gdyż
dotychczas obowiązujące wzory indeksu, legitymacji słuchacza
kolegium pracowników służb społecznych oraz dyplomy
ukończenia kolegium, określone na podstawie przepisów
dotyczących zakładów kształcenia nauczycieli nie będą mogły być
zastosowane.
O ile kwestia wydania dyplomów ukończenia kolegium będzie
dotyczyła słuchaczy kończących naukę w 2017 roku, to wydanie
indeksów oraz legitymacji musi nastąpić już w dniu
1 października 2016 r. Należy przy tym uwzględnić czas
potrzebny na złożenie przez kolegia zamówień dotyczących
wykonania rzeczonych druków, co powinno nastąpić w miesiącu
wrześniu 2016 r.
Biorąc pod uwagę fakt, że prace projektowe nad rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej określającego wzory znaków
graficznych,
według
stanu
na
dzień
dzisiejszy,
nie stanowiły jeszcze przedmiotu uzgodnień, istnieje
prawdopodobieństwo, że proces legislacyjny związany z wydaniem
przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego
rozporządzenia w sprawie kolegiów pracowników służb
społecznych mógłby w tej sytuacji ulec istotnemu opóźnieniu.
Projekt przedłożonego do konsultacji rozporządzenia będzie
jeszcze przedmiotem analizy Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego, poprzedzonej analizą odpowiedniego
5
8.
Minister
Edukacji
Narodowej
W projekcie rozporządzenia w sposób przedwczesny
oraz niewłaściwy zaproponowano koncepcję wykonania
upoważnienia w zakresie umieszczania znaków
graficznych informujących o poziomie Polskiej Ramy
Kwalifikacji na dyplomach ukończenia kolegiów
pracowników
służb
społecznych.
Wykonanie
upoważnienia ustawowego w części o której mowa w § 1
pkt 4 projektu rozporządzenia (tj. w zakresie
umieszczania na dyplomach znaków graficznych
informujących o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji),
będzie możliwe po opublikowaniu rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej określającego wzory
znaków graficznych, wydanego na podstawie art. 10 ust. 4
ustawy o Zintegrowanym systemie Kwalifikacji. Minister
Edukacji
Narodowej
jest
obowiązany
do wydania ww. rozporządzenia do dnia 15 lipca br.
Pozostając w roboczej współpracy, proponuję powrócić
do prac nad niniejszym rozporządzeniem za miesiąc
lub dwa, tj. na etapie uzgodnień międzyresortowych
projektu rozporządzenia. Jest to możliwe ponieważ
na podstawie art. 111 pkt 2 ww. ustawy obowiązujące
Zespołu tej Komisji. Ostateczne zaopiniowanie projektu przez
Komisję może nastąpić dopiero po zakończeniu wszystkich
uzgodnień międzyresortowych, co zapewne potrwa kilka kolejnych
tygodni.
Niewydanie rozporządzenia w stosownym czasie uniemożliwi w
dniu 1 października 2016 r. przekazanie słuchaczom kolegiów
pracowników służb społecznych legitymacji oraz indeksów, a tym
samym, korzystanie przez słuchaczy z przysługujących zniżek
komunikacyjnych i świadczeń opieki zdrowotnej.
W tej sytuacji wnioskodawca proponuje uwzględnić zawarte
w projekcie zapisy dotyczące umieszczania na dyplomach znaku
graficznego potwierdzającego uzyskany poziom 5 kwalifikacji (§
33 ust. 6) oraz stosowny zapis we wzorze dyplomu. Rozwiązanie
takie nie zostało zakwestionowane przez Rządowe Centrum
Legislacji na etapie uzgodnień międzyresortowych.
Z kolei wzór, wskazany w rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej określającym wzory znaków graficznych, zostałby
wprowadzony do wzoru dyplomu ukończenia kolegium najbliższą
nowelizacją, po wydaniu projektowanego obecnie rozporządzenia
w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych, którego
przepisy weszłyby w życie z dniem 1 października
2016 r.
Proponuje się pozostawić wskazane zapisy.
Uzasadnienie:
W treści obecnego projektu nie jest obecnie możliwe pełne
doprecyzowanie kwestii umieszczania na dyplomach ukończenia
kolegium pracowników służb społecznych znaku graficznego,
informującego o przypisanym poziomie Polskiej Ramy
Kwalifikacji nadanym w związku z ukończeniem kolegium
pracowników służb społecznych.
Przepis art. art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r.
poz. 64) stanowi, że przypisanie poziomu Polskiej Ramy
Kwalifikacji do kwalifikacji uprawnia instytucje certyfikujące do
umieszczenia na dokumentach potwierdzających nadanie danej
kwalifikacji znaku graficznego informującego o przypisanym
poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji.
Umieszczenie znaku graficznego nie jest zatem obowiązkiem
instytucji certyfikującej a prawem do umieszczenia znaku.
Na podstawie przepisu art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia
2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r.
poz. 64), dyplom ukończenia kolegium pracowników służb
społecznych potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 5.
Akceptacja przedstawionych przez
MRPiPS wyjaśnień w toku
przeprowadzonych konsultacji.
6
rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia
24 marca 2005 r. w sprawie kolegiów pracowników służb
społecznych (Dz. U. Nr 61 poz. 544) jest utrzymane
w mocy do dnia 1 października 2016 r.
Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 4 ustawy o Zintegrowanym
Systemie Kwalifikacji, minister właściwy do spraw oświaty
i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, wzory znaków
graficznych informujących o przypisanym poziomie Polskiej Ramy
Kwalifikacji do kwalifikacji, uwzględniając konieczność ich
dostosowania do funkcjonujących wzorów druków szkolnych
i innych dokumentów potwierdzających nadanie kwalifikacji.
Rozporządzenie wydane na podstawie ww. art. 10 ust. 4 ma zostać
wydane do dnia 15 lipca 2016 r., co oznacza, że wzór znaku
graficznego będzie odnosić się do obowiązującego w tym czasie
wzoru dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb
społecznych. Wzór ten traci jednak aktualność z dniem
1 października 2016 r. Począwszy od tego dnia rzeczone druki
muszą już być wydawane według nowych wzorów, określonych
przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego,
gdyż dotychczas obowiązujące wzory indeksu, legitymacji
słuchacza kolegium pracowników służb społecznych oraz dyplomy
ukończenia kolegium, określone na podstawie przepisów
dotyczących zakładów kształcenia nauczycieli nie będą mogły być
zastosowane.
O ile kwestia wydania dyplomów ukończenia kolegium będzie
dotyczyła absolwentów z 2017 roku, to wydanie indeksów oraz
legitymacji musi nastąpić już w dniu 1 października
2016 r. Należy przy tym uwzględnić czas potrzebny na złożenie
przez kolegia stosownych zamówień związanych z wykonaniem
rzeczonych druków, co w praktyce powinno nastąpić już
z początkiem września 2016 r.
Biorąc pod uwagę fakt, że prace projektowe nad rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej określającego wzory znaków
graficznych, według stanu na dzień dzisiejszy, nie stanowiły
jeszcze przedmiotu uzgodnień, istnieje prawdopodobieństwo,
że proces legislacyjny związany z wydaniem przez ministra
właściwego ds. zabezpieczenia społecznego rozporządzenia
w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych mógłby
w tej sytuacji ulec istotnemu opóźnieniu.
Projekt przedłożonego do konsultacji rozporządzenia będzie
jeszcze przedmiotem analizy Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego, poprzedzonej analizą odpowiedniego
Zespołu tej Komisji. Ostateczne zaopiniowanie projektu przez
Komisję może nastąpić dopiero po zakończeniu wszystkich
uzgodnień międzyresortowych, co zapewne potrwa kilka kolejnych
tygodni.
Niewydanie rozporządzenia w stosownym czasie uniemożliwi
7
w dniu 1 października 2016 r. przekazanie słuchaczom kolegiów
pracowników służb społecznych legitymacji oraz indeksów, a tym
samym, korzystanie przez słuchaczy z przysługujących zniżek
komunikacyjnych i świadczeń opieki zdrowotnej.
W tej sytuacji wnioskodawca proponuje uwzględnić zawarte
w projekcie zapisy dotyczące umieszczania na dyplomach znaku
graficznego potwierdzającego uzyskany poziom 5 kwalifikacji (§
33 ust. 6) oraz stosowny zapis we wzorze dyplomu. Rozwiązanie
to nie zostało zakwestionowane przez Rządowe Centrum
Legislacji na etapie uzgodnień międzyresortowych.
Z kolei wzór, wskazany w rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej określającym wzory znaków graficznych, zostałby
wprowadzony do wzoru dyplomu ukończenia kolegium najbliższą
nowelizacją po wydaniu projektowanego obecnie rozporządzenia
w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych, którego
przepisy weszłyby w życie z dniem 1 października 2016 r.
9.
10.
11.
Minister
Edukacji
Narodowej
Minister
Edukacji
Narodowej
Minister
Finansów
Budzi wątpliwości co do zgodności z art. 14 ustawy
o
finansach
publicznych
propozycja
formy
funkcjonowania kolegiów służb społecznych jako
zakładów budżetowych (§ 3 ust. 2 projektu). Działalność
oświatowa (zadania oświatowe) nie powinna być
prowadzona w tej formie. Takiej formy prowadzenia
działalności oświatowej nie przewiduje również ustawa
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Ponieważ obowiązujący od 1 marca 2015 r. wzór dowodu
osobistego nie zawiera informacji o miejscu zamieszkania
osoby fizycznej, w mojej opinii nie będzie możliwy
do zastosowania zaproponowany w § 6 ust. 2 pkt 9
projektu sposób weryfikacji danych dotyczących osób
fizycznych ubiegających się o wydanie opinii
lub udzielenie zezwolenia na utworzenie kolegium.
Obowiązujący od 1 marca 2015 r. wzór dowodu
osobistego nie zawiera informacji o miejscu zamieszkania
osoby fizycznej, w mojej opinii nie będzie możliwy
do zastosowania zaproponowany w § 6 ust. 2 pkt 9
projektu sposób weryfikacji danych dotyczących osób
fizycznych ubiegających się o wydanie opinii
lub udzielenie zezwolenia na utworzenie kolegium.
Ocenę Skutków Regulacji należy uzupełnić o informację,
dotyczącą wpływu projektowanych regulacji nie tylko
na budżet państwa, ale również na budżety jednostek
Uwaga zostanie uwzględniona. Treść rzeczonego przepisu
otrzyma brzmienie:
„§ 3 ust. 2. Kolegia publiczne są jednostkami budżetowymi.”
Uwaga zostanie uwzględniona, a treść zapisu szczegółowo
skonsultowana z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych.
Uwaga zostanie uwzględniona w następujący sposób:
W Ocenie Skutków Regulacji treść punktu 6, w części
zatytułowanej Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł
Akceptacja wskazanych zapisów
projektu po wyjaśnienieniach
MRPiPS i przeprowadzonych
konsultacjach
Akceptacja wskazanej propozycji
nowych zapisów w toku
przeprowadzonych konsultacji
z GIODO
Minister Finansów został
poinformowany przez MRPiPS
8
samorządu terytorialnego
12.
Rządowe
Centrum
Legislacji
Zakres
spraw
przekazanych
do
uregulowania
w projektowanym rozporządzeniu został sformułowany
w upoważnieniu ustawowym w sposób blankietowy.
Upoważnienie określone wart. 9f ust. 4 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2156, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą
upoważniającą", jest jedynym przepisem tej ustawy
odnoszącym się do szczegółowych zasad i warunków
tworzenia, przekształcania i likwidowania kolegiów
pracowników służb społecznych oraz ich organizacji
i zasad działania, a także warunków i trybu wydawania
odpowiednich druków słuchaczom i absolwentom tych
kolegiów. Brak jest tym samym regulacji merytorycznej,
która odpowiednio umocowywałaby wprowadzenie
wymienionych unormowań.
Należy również podkreślić, że zgodnie z orzecznictwem
Trybunału Konstytucyjnego (np. orzeczeniem z dnia
23 października 1995 r., K 4/95) przy konstruowaniu
upoważnień do wydania aktów wykonawczych powinno
się unikać sformułowań niespełniających wymogu
szczegółowego określenia zakresu spraw przekazanych
do uregulowania, o którym jest mowa wart. 92 ust. 1
Konstytucji, a którym jest użycie w upoważnieniu
wyrażeń "zasady" i "szczegółowe zasady". Co więcej,
w
omawianym
przypadku
określenie
wyżej
wymienionych zasad stanowi materię zastrzeżoną
dla aktu o randze ustawowej, gdyż umożliwia organowi
wykonującemu upoważnienie możliwość ustalenia
dodatkowych, nieprzewidzianych przez ustawodawcę
uprawnień obowiązków dotyczących prowadzenia danej
działalności. Niezależnie od powyższego, w przepisie
upoważniającym nie zostały określone szczegółowe
wytyczne umożliwiające przesądzenie kierunku regulacji
spraw wymienionych w tym przepisie, co jest wymogiem
koniecznym w świetle treści z art. 92 ust. Konstytucji.
W związku z powyższym, najbliższa nowelizacja ustawy
upoważniającej powinna uwzględniać konieczność
jej dostosowania w wyżej wymienionym zakresie
danych i przyjętych do obliczeń założeń, otrzyma następujące
brzmienie:
„Wejście w życie projektowanego rozporządzenie nie
powoduje dodatkowych obciążeń dla budżetu państwa oraz
jednostek samorządu terytorialnego.”
Uwaga do uwzględnienia przy kolejnej nowelizacji przepisów
ustawy o systemie oświaty. Właściwym w tej sprawie jest
minister właściwy ds. oświaty.
odrębnym pismem o uzupełnieniu
treści OSR zgodnie ze zgłoszoną
uwagą.
Uwaga z uwagi na swój charakter
nie wymaga konsultacji ze strony
MRPiPS
9
do konstytucyjnych standardów.
13.
Rządowe
Centrum
Legislacji
Zgodnie z art. 9f ust. 4 ustawy upoważniającej
projektowane rozporządzenie powinno określać warunki i
tryb wydawania druków wydawanych słuchaczom i
absolwentom kolegiów pracowników służb społecznych.
Należy zwrócić uwagę, że projektowane rozporządzenie
określa tryb wydawania druku jedynie w stosunku do
indeksu i legitymacji wydawanej słuchaczowi kolegium,
co zostało wyrażone w § 32 ust. 4, pomijając jednocześnie
dyplomy wydawane absolwentom. Z kolei warunek
wydawania druku został określony wyłącznie w stosunku
do dyplomu wydawanego absolwentowi kolegium, o
czym stanowi § 33 ust. 4, bez uwzględnienia indeksów
i legitymacji i wydawanych słuchaczom. Brak pełnej
realizacji ustawowego upoważnienia budzi zatem
wątpliwości
co
do
zgodności
projektowanego
rozporządzenia z art. 92 ust. I Konstytucji.
W związku z powyższym, projektowane rozporządzenie
proponuje się uzupełnić o przepisy regulujące warunki
wydawania słuchaczom kolegium indeksów i legitymacji
oraz tryb wydawania absolwentom kolegium dyplomów.
Uwaga zostanie uwzględniona w następujący sposób:
Treść przepisów § 32 i § 33 otrzymałaby następujące
brzmienie:
„§ 32. 1. Kolegium prowadzi księgę słuchaczy, indywidualne
teczki słuchaczy oraz księgę arkuszy ocen, na zasadach
określonych w przepisach dotyczących dokumentacji
dotyczących szkół.
2. Przebieg nauki w kolegium jest dokumentowany
w protokołach egzaminów semestralnych, egzaminów
klasyfikacyjnych, egzaminów poprawkowych, protokołach
sprawdzianów wiadomości i umiejętności, protokołach
egzaminów dyplomowych, indeksie, dzienniku zajęć,
arkuszach ocen słuchacza, w sposób określony w przepisach
dotyczących szkół.
3. Kolegium wydaje słuchaczom indeksy i legitymacje oraz
prowadzi ich rejestr.
4. Indeksy i legitymacje wydaje się na podstawie dokumentacji
postępowania rekrutacyjnego i księgi słuchaczy.
5. Kolegium wydaje indeks i legitymację słuchaczowi
w pierwszym dniu podjęcia przez niego nauki.
6. Wzór indeksu stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
7. Wzór legitymacji stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 33. 1. Nauka w kolegium kończy się egzaminem
dyplomowym składanym przed komisją powołaną przez
dyrektora kolegium.
2. Absolwent kolegium otrzymuje dyplom ukończenia
kolegium.
3. Dyplom ukończenia kolegium potwierdza uzyskanie
kwalifikacji w zawodzie pracownik socjalny.
4. Dyplom ukończenia kolegium wydaje się na podstawie
dokumentacji przebiegu nauki prowadzonej przez kolegium.
5. Na dyplomie wpisuje się:
1) ocenę ogólną, wyrażoną liczbą całkowitą, stanowiącą
średnią ocen z poszczególnych przedmiotów kończących
się zaliczeniem lub egzaminem (poza egzaminem
dyplomowym) oraz z praktyk zawodowych;
2) ocenę z egzaminu dyplomowego.
6. Na dyplomie może zostać umieszczony znak graficzny
odpowiadający kwalifikacji na poziomie 5 Polskiej Ramy
Kwalifikacji, zgodnie z art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia
22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
Treść proponowanych nowych
zapisów w kontekście zgłoszonych
uwag została zaakceptowana w toku
uzgodnień roboczych przed
przedłożeniem projektu do opinii
Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego.
10
(Dz. U. z 2016 r. poz. 64).
7. Wzór dyplomu ukończenia kolegium publicznego stanowi
załącznik nr 3 do rozporządzenia.
8. Wzór dyplomu ukończenia kolegium niepublicznego
stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.
9. Dyplom ukończenia kolegium wydaje się absolwentowi
w terminie 14 dni od dnia pozytywnego złożenia egzaminu
dyplomowego.
14
Generalny
Inspektor
Ochrony
Danych
Osobowych
Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 5 opiniowanego rozporządzenia
do wniosku o wydanie opinii lub udzielenie zezwolenia
na utworzenie kolegium załącza się imienny wykaz
nauczycieli przewidzianych do prowadzenia zajęć
w kolegium z wyszczególnieniem a) kwalifikacji
zawodowych,
b)
doświadczenia
zawodowego
w dziedzinie kształcenia pracowników służb społecznych,
c) osiągnięć zawodowych, d) przedmiotów nauczania
przewidzianych do realizacji. W opinii Generalnego
Inspektora przepis ten nie jest wystarczająco precyzyjny,
gdyż nie wskazuje jakie dane osobowe identyfikujące
nauczyciela będą przetwarzane w załączonym wykazie.
W powyższej sytuacji pozostawienie w przepisie
sformułowania
„imienny
wykaz
nauczycieli”
jest w ocenie GIODO niezgodne z zasadą adekwatności,
wynikającą z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy, zgodnie z którą
dane powinny być adekwatne do celów, w jakich
są przetwarzane. Zasada ta powinna być natomiast
respektowana przez projektodawcę odpowiedzialnego
za stworzenie przepisów prawa, które będą regulować
określoną materię prawną w sposób klarowny
i wyczerpujący. Takie niedookreślenie zbieranych
w wykazie danych osobowych będzie również rodzić
pewne wątpliwości interpretacyjne. „Imienny wykaz
nauczycieli” będzie można rozumieć w dwojaki sposób.
W
wąskim
znaczeniu
jako
listę
nauczycieli
zidentyfikowanych przez wpisanie samego imienia, tylko
nazwiska lub imienia i nazwiska. Pozostaje również
kwestia zamieszczenia w wykazie np. dwóch imion
w przypadku, gdy nauczyciel posiada więcej niż jedno
imię. W szerokim znaczeniu „imienny wykaz nauczycieli”
będzie można rozumieć jako wykaz zawierający różne
dane osobowe nauczycieli, a wymóg określenia jakie dane
będą pozyskiwane będzie spoczywał na podmiocie
tworzącym i prowadzącym kolegium. To z kolei może
Uwagi zostaną uwzględnione w następujący sposób:
Przepisy § 6 ust. 2 - pkt 5, pkt 6 i pkt 9 otrzymają następujące
brzmienie:
pkt 5:
„5) wykaz nauczycieli przewidzianych do prowadzenia zajęć w
kolegium z indywidualnym wyszczególnieniem:
a) imienia (imion) i nazwiska,
b) wykształcenia i uzyskanych kwalifikacji zawodowych,
c) doświadczenia zawodowego w dziedzinie kształcenia
pracowników służb społecznych,
d) osiągnięć zawodowych,
e) przedmiotów nauczania przewidzianych do realizacji;”
pkt 6:
„6) w przypadku dyrektora kolegium niepublicznego
informacje dotyczące:
a) imienia (imion) i nazwiska
b) wykształcenia i uzyskanych kwalifikacji zawodowych,
c) doświadczenia zawodowego w dziedzinie kształcenia
pracowników służb społecznych,
d) doświadczenia w dziedzinie doskonalenia zawodowego
pracowników służb społecznych,
e) osiągnięć zawodowych.
pkt 9:
Akceptacja zaproponowanych przez
MRPiPS skorygowanych zapisów
do projektu w toku uzgodnień oraz
akceptacja
brzmienia
pkt
9
dokonana w toku
dodatkowo
przeprowadzonych
konsultacji
roboczych.
"9) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i kopię
statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę
funkcjonowania osoby prawnej, a w przypadku osoby fizycznej
dowód osobisty lub paszport okazany do wglądu osoby
przyjmującej wniosek o utworzenie kolegium; ".
11
prowadzić do przetwarzania danych nadmiarowych
w sposób niezgodny ze wskazaną powyżej zasadą
z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy.
Stosownie do § 6 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia do wniosku
o wydanie opinii lub udzielenie zezwolenia na utworzenie
kolegium załącza się szczegółowe informacje o
kwalifikacjach zawodowych, doświadczenia zawodowego
w dziedzinie kształcenia pracowników służb społecznych i
osiągnięciach zawodowych w przypadku dyrektora
kolegium niepublicznego. W powyższym przepisie
niedookreślone zostało sformułowanie „szczegółowe
informacje”. Nie jest jasne jaka będzie różnica między
informacjami dotyczącymi kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia zawodowego w dziedzinie kształcenia
pracowników służb społecznych i osiągnięciach
zawodowych uzyskanymi od nauczycieli (§ 6 ust. 2 pkt 5
rozporządzenia) a informacjami zebranymi od dyrektorów
kolegiów niepublicznych (§ 6 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia).
Niedoprecyzowanie jak szczegółowy ma być zakres
zbierania tych danych w odniesieniu do dyrektorów
kolegiów niepublicznych może prowadzić do pewnej
dowolności interpretacyjnej tak sformułowanego przepisu
i pozyskiwania innych informacji niekoniecznie
bezpośrednio związanych z celem ich przetwarzania.
Zgodnie § 6 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia
do przedmiotowego wniosku załącza się aktualny odpis
z Krajowego Rejestru Sądowego i kopię statutu lub innego
dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby
prawnej, w przypadku osoby fizycznej- wypis z dowodu
osobistego potwierdzający imię i nazwisko oraz miejsce
zamieszkania. Zgodnie z art. 12 pkt 1 ustawy z dnia
6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 391), zwanej dalej ustawą o dowodach
osobistych, dowód osobisty nie potwierdza miejsca
zamieszkania osoby a jedynie a) nazwisko, b) imię
(imiona), c) nazwisko rodowe, d) imiona rodziców,
e) datę i miejsce urodzenia, f) płeć, g) wizerunek twarzy,
h) numer PESEL, i) obywatelstwo. Jednocześnie należy
pamiętać, że zgodnie z przepisami art. 88 ustawy
o dowodach osobistych, dowody osobiste wydane przed
dniem 1 marca 2015 r. zachowują ważność do upływu
terminów w nich określonych – wzory dowodów
osobistych wydanych na podstawie ustawy z dnia
12
15.
Generalny
Inspektor
Ochrony
Danych
Osobowych
10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach
osobistych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993, z późn. zm.)
zawierają na rewersie dokumentu tożsamości adres
zameldowania. W związku z powyższym Generalny
Inspektor sugeruje wykreślenie z powyższego przepisu
sformułowania „miejsce zamieszkania” i przyjęcie
rozwiązania mającego na celu pozyskanie od osoby
fizycznej jedynie niezbędnych danych w tym zakresie.
Generalny Inspektor pragnie zwrócić uwagę również na
kwestię uregulowaną w § 6 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia
dotyczącą dołączenia do przedmiotowego wniosku wypisu
z dowodu osobistego potwierdzającego dane osobowe
składającego wniosek, w przypadku gdy jest to osoba
fizyczna. W przepisie nie doprecyzowano, czym w
rozumieniu rozporządzenia jest pojęcie „wypisu z dowodu
osobistego” i kto będzie dokonywał takiego wypisu, czy
będzie to wnioskodawca czy może jakaś specjalnie
oddelegowana jednostka administracji publicznej.
Kolejną uwagę Generalny Inspektor kieruje w odniesieniu
do § 29 i 30 rozporządzenia regulujących nadzór
pedagogiczny nad kolegiami oraz przeprowadzanie
kontroli w kolegium. O ile nadzór i kontrola działalności
kolegiów jest niezbędna do ich prawidłowego i zgodnego
z prawem działania, to wyjaśnienia wymaga,
czy i do jakiego zakresu informacji o osobach, oraz
na jakich zasadach będzie miał dostęp zespół
kontrolujący. Należy wskazać, że podmiot kontrolujący
inny podmiot oprócz podstawy prawnej upoważniającej
do kontroli powinien również mieć dostęp do danych
o osobach o ile jest to niezbędne i proporcjonalne
do zakresu kontroli, ale tylko do takich danych, które będą
adekwatne i niezbędne do prawidłowego wykonania
kontroli. O ile zatem zespół kontrolujący będzie miał
wgląd do dokumentów, czy innych nośników informacji,
które będą zawierać dane osobowe (pracowników lub/i
słuchaczy) celem zrealizowania kontroli, to wyraźnie
określić należy zakres i tryb takiego dostępu.
Uwaga zostanie uwzględniona w następujący sposób:
W § 30 ust. 6 otrzyma następujące brzmienie:
„6. Zespół kontrolujący ma wgląd do dokumentów
zawierających dane osobowe wyłącznie niezbędnych do
prawidłowego przeprowadzenia kontroli i adekwatnych do
zakresu kontroli.”.
Natomiast ust. 6, ust. 7 i ust. 8 wskazane w projekcie
rozporządzenia z dnia 7 marca 2016 r. otrzymają odpowiednio
numerację 7, 8 i 9.
Akceptacja wskazanych zapisów
projektu po wyjaśnieniach MRPiPS
i przeprowadzonych konsultacjach
13
16.
Generalny
Inspektor
Ochrony
Danych
Osobowych
17.
Generalny
Inspektor
Ochrony
Danych
Osobowych
Zgodnie z § 32 ust. 1 i 2 kolegium prowadzi album
słuchaczy, teczki akt osobowych słuchaczy, księgę
dyplomów, dokumentuje przebieg nauki w protokołach
egzaminacyjnych, indeksie, karcie egzaminacyjnej,
dzienniku lub kartotece na zasadach i w sposób określony
w przepisach dotyczących dokumentacji przebiegu
studiów wyższych. Według art. 9f ust. 6 ustawy
oświatowej w zakresie nieuregulowanym odmiennie
w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 i 5
do kolegiów pracowników służb społecznych stosuje
się przepisy dotyczące szkół. Tym samym odwołanie
się w § 32 ust. 1 i 2 rozporządzenia do uregulowania
powyższych kwestii w przepisach dotyczących studiów
wyższych będzie przekroczeniem delegacji ustawowej
z art. 9f ust. 6 ustawy oświatowej. Wobec powyższego
treść załączników do projektowanego rozporządzenia
będzie wymagała weryfikacji pod kątem zgodności
z art. 9f ust. 6 ustawy oświatowej.
Przepis § 32 w ust. 5 i 6 określa wzory indeksu
i legitymacji będące załącznikami do rozporządzenia.
W ocenie GIODO, w Załączniku nr 1 do rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia…
(poz. …) na stronie 1 Wzoru indeksu, nadmiarowo
jest pozostawiony wymóg podania przez słuchacza
imienia ojca i miejsca urodzenia. W opinii Generalnego
Inspektora wymóg podania powyższych danych nie jest
warunkiem koniecznym do identyfikacji słuchacza.
Za wystarczające uznać należy zatem, pozostawienie
w Indeksie danych w postaci numeru albumu, daty
urodzenia oraz imienia i nazwiska słuchacza jest
wystarczające do jego zidentyfikowania, również
w zestawieniu z informacjami jakie przechowywane będą
w aktach osobowych słuchaczy, o których prowadzeniu
stanowi § 32 ust. 1. Podobną uwagę GIODO kieruje
w odniesieniu do wzorów dyplomu ukończenia
publicznego kolegium pracowników służb społecznych
i dyplomu ukończenia niepublicznego kolegium
pracowników służb społecznych będących odpowiednio
Załącznikami nr 3 i 4 do rozporządzenia.
W przedmiotowych wzorach dyplomów nadmiarowo
pozostawiono wymóg podania miejsca urodzenia
słuchacza. Pozostawienie w dyplomie imienia i nazwiska
Uwaga zostanie uwzględniona w następujący sposób:
Przepisy § 32 otrzymają następujące brzmienie:
„§ 32. 1. Kolegium prowadzi księgę słuchaczy, indywidualne
teczki słuchaczy oraz księgę arkuszy ocen, na zasadach
określonych w przepisach dotyczących dokumentacji
dotyczących szkół.
2. Przebieg nauki w kolegium jest dokumentowany
w protokołach egzaminów semestralnych, egzaminów
klasyfikacyjnych, egzaminów poprawkowych, protokołach
sprawdzianów wiadomości i umiejętności, protokołach
egzaminów dyplomowych, indeksie, dzienniku zajęć,
arkuszach ocen słuchacza, w sposób określony w przepisach
dotyczących szkół.”
Uwagi zostaną uwzględnione w następujący sposób:
Z treści załącznika nr 1 do projektu rozporządzenia, tj. wzoru
indeksu zostanie usunięty wpis dotyczący imienia ojca
i miejsca urodzenia słuchacza.
Z treści załączników nr 3 i nr 4 do rozporządzenia, tj. wzorów
dyplomów zostanie usunięty wpis dotyczący miejsca urodzenia
absolwenta kolegium.
Akceptacja wskazanych zapisów
projektu po wyjaśnieniach MRPiPS
i przeprowadzonych konsultacjach
Akceptacja wskazanych zapisów
projektu po wyjaśnieniach MRPiPS
i przeprowadzonych konsultacjach
14
oraz daty jego urodzenia wraz z jego fotografią stanowi
wystarczające kryterium do identyfikacji słuchacza
kolegium. Również zważywszy na to, że w Załączniku nr
2 do rozporządzenia (wzór legitymacji słuchacza
kolegium pracowników służb społecznych) nie wymaga
się podania miejsca urodzenia słuchacza.
18.
19.
Generalny
Inspektor
Ochrony
Danych
Osobowych
W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia… (poz. …) na stronie 1
Wzoru indeksu pozostawiony jest początek roku
akademickiego zaczynający się od 19… r., który należy
zamienić na 20… r.
Generalny
Inspektor
Ochrony
Danych
Osobowych
W załączniku nr 3 Wzór dyplomu ukończenia publicznego
kolegium pracowników służb społecznych na stronie
3 prawej wewnętrznej w treści zdania „Podstawa:
rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia … w sprawie kolegiów służb
społecznych (Dz. U. Nr z 2016 r., poz. …)” pojawiła się
omyłka pisarska w postaci wpisania po „Dz. U.” skrótu
„Nr”, który należy usunąć.
Uwaga zostanie uwzględniona w następujący sposób:
W załączniku nr 1 do rozporządzenia na stronie 1 wzoru
indeksu początek roku akademickiego zostanie zamieniony na
„20…”
Uwaga zostanie uwzględniona w następujący sposób:
W złączniku nr 3 skrót „Nr” zostanie usunięty
Akceptacja wskazanego zapisu
projektu po wyjaśnieniach MRPiPS
i przeprowadzonych konsultacjach
Akceptacja wskazanego zapisu
projektu po wyjaśnieniach MRPiPS
i przeprowadzonych konsultacjach
15
Download