Ruch kadrowy w oświacie - bez tajemnic! /z uwzględnieniem ustawy

advertisement
Ruch kadrowy w oświacie - bez tajemnic!
/z uwzględnieniem ustawy likwidującej gimnazja/
1.
Ograniczenie pensum nauczyciela
 Rola zakładowej organizacji związkowej w procedurze ograniczenia pensum
 Jak poprawnie sporządzić treść porozumienia ograniczającego pensum nauczyciela ?
 Czy propozycję ograniczenia pensum można złożyć nauczycielom szczególnie
chronionym ?
 Z jakimi roszczeniami do sądu pracy może wystąpić nauczyciel, który podpisał
ograniczenie pensum ?
 Odmienności w przypadku ograniczania pensum w gimnazjum wynikające z
przepisów wprowadzających reformę oświaty
2.
Modyfikacja umowy o pracę nauczyciela w trybie porozumienia stron
 Porozumienie stron, czy aneks do umowy o pracę ?
 Treść porozumienia stron ograniczającego wymiar etatu
 Ochrona przed wypowiedzeniem umowy a porozumienie stron
3.
Współdziałanie dyrektora szkoły z zakładową organizacją związkową
 Czy zwolnienie każdego nauczyciela musi być konsultowane ze związkami
zawodowymi ?
 Z którymi związkami zawodowymi działającymi w szkole należy prowadzić konsultacje
? – najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego
 Jak prawidłowo przeprowadzić konsultację wypowiedzenia z zakładową organizacją
związkową ?
 Czy kryteria doboru do zwolnienia obowiązujące w danej placówce muszą być
ustalane z zakładową organizacją związkową lub radą pedagogiczną ?
 Odmienności w zakresie współdziałania z zakładową organizacją związkową w
gimnazjach wynikające z przepisów wprowadzających reformę oświaty
4.
Wypowiedzenie stosunku pracy nauczycielowi
 Odrębności w trybie rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami wynikające z
Karty Nauczyciela
 Czym się różni przyczyna wypowiedzenia od kryterium doboru do zwolnienia ?
 Przyczyny wypowiedzenia stosunku pracy w orzecznictwie sądowym
 Czy zawsze stopień awansu zawodowego musi być podstawowym kryterium doboru
do zwolnienia ?
 Jakie kryteria doboru do zwolnienia stosować aby uniknąć zarzutu dyskryminacji ?
 Czy kryteria doboru do zwolnienia muszą być wskazane w wypowiedzeniu –
orzecznictwo SN
 Brak zdolności do pracy jako przyczyna rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem
 Jak poprawnie sformułować treść dokumentu wypowiedzenia ?
5.
Ochrona przed wypowiedzeniem stosunku pracy pracowników pedagogicznych
 Ochrona nauczyciela mianowanego w trakcie zwolnienia lekarskiego, urlopu dla
poratowania zdrowia w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego
 Ochrona przedemerytalna nauczycieli w orzecznictwie Sądu Najwyższego
 Ochrona nauczycieli przed zwolnieniem wynikająca z ustawy o związkach
zawodowych oraz z ustawy o społecznej inspekcji pracy
 Kiedy korzystanie z ochrony związkowej stanowi nadużycie prawa ? – orzecznictwo
Sądu Najwyższego
6.
Doręczanie pism rozwiązujących stosunek pracy
 Kiedy najpóźniej można nauczycielowi wręczyć wypowiedzenie stosunku pracy ?
 Możliwość skrócenie okresu wypowiedzenia w odniesieniu do nauczycieli
zatrudnionych na podstawie mianowania
 Doręczenie wypowiedzenia na terenie szkoły – ilu potrzeba świadków ?
 Doręczanie pism nieobecnym nauczycielom na adres domowy – czy zawsze warto
korzystać z Poczty Polskiej ?
7.
Prawo do odprawy dla zwalnianego nauczyciela
 Odprawa dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 Odprawa dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania
 Zbieg prawa do odprawy z tytułu zwolnienia z odprawą emerytalną
 Jak ustalić odprawę dla nauczyciela z ograniczonym pensum, a jak z umowa o pracę
na niepełny etat ?
8.
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z nauczycielem
 Przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 Pracownicy chronieni przed zwolnieniem a rozwiązanie stosunku pracy bez
wypowiedzenia
 Treść dokumentu rozwiązującego stosunek pracy
9.
Jak postąpić w razie wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela ?
 Kiedy dochodzi do wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela ?
 Jaki dokument wydać na okoliczność ustania stosunku pracy
 Prawidłowa treść świadectwa pracy w razie wygaśnięcia stosunku pracy
 Jak ustalić wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop ?
10. Pracodawca (dyrektor szkoły) przed sądem pracy
 Nowe terminy na wnoszenie odwołań od wypowiedzenia do sądu pracy
 Roszczenia nauczycieli z tytułu wadliwego rozwiązania umowy o pracę
 Możliwość zasądzenia przez sąd odszkodowania zamiast przywrócenia do pracy
 Dowody przed sądem pracy
____________________________________________________________________________
ul. Okrzei 20
44-100 Gliwice
NIP 631-23-54-314
Tel.
Fax
+48 32/302 19 90
www.gom.gliwice.pl
+48 32/302 19 91
[email protected]
Nr konta 46 1050 1285 1000 0023 3732 2883
Download