Powszechnej ochrony stosunku pracy Ochrona związkowa

advertisement
OCHRONA PRACOWNIKÓW
W RUCHU SŁUŻBOWYM
PUŁAWY 2014
Skuteczna ochrona pracowników
uwarunkowana jest dopełnieniem
przez oddział ZNP wymogu
informacji pracodawcy o liczbie
członków
Niektórzy pracownicy
Objęci są szczególną ochroną trwałości
stosunku pracy:
• Na podstawie ustawy
• Na podstawie decyzji zarządu oddziału ZNP
Wszyscy korzystają z:
• Powszechnej ochrony stosunku pracy
Ochrona związkowa
• Poprzedza kroki służbowe pracodawcy
• Pracodawca ma o niej wiedzę
• Musi być udzielona zgodnie z prawem
Ochronę związkową może
przyznać
• Imiennie wskazanemu w uchwale zarządu
oddziału ZNP członkowi tego zarządu
• Innemu pracownikowi będącemu członkiem ZNP
który jest upoważniony do reprezentowania
oddziału ZNP wobec pracodawcy
Ochrona związkowa polega na:
• Niemożności rozwiązania przez pracodawcę stosunku
pracy za wypowiedzeniem jak i bez wypowiedzenia
i
• Braku możliwości jednostronnej zmiany warunków
pracy lub płacy na niekorzyść pracownika
Jeśli nie uzyskał zgody organizacji związkowej
Prezes ogniska
• Nie podlega ochronie związkowej z samego faktu
kierowania ogniskiem ZNP
• Dla skutecznej ochrony musi być członkiem
zarządu oddziału wskazanym do ochrony w
uchwale lub
• Mieć kompetencje do reprezentowania oddziału w
zakresie wskazanym uchwałą
Przed wypowiedzeniem
• Pracodawca wnosi o informację dotyczącą
przynależności związkowej
• Konsultuje zamiar wypowiedzenia
Zwolnienie
Określenie potoczne
•
•
•
•
Przepisy mówią o:
wygaśnięciu stosunku pracy,
rozwiązaniu bez wypowiedzenia,
rozwiązaniu za wypowiedzeniem
Legalność zwolnienia
• Oznacza że pracodawca mógł zgodnie z prawem
zwolnić pracownika
• Skuteczne wypowiedzenie nie zawsze jest
zgodne z prawem
Legalność
• Pracodawca skonsultował zamiar wypowiedzenia
• Uzyskał zgodę organizacji związkowej na zwolnienie osoby
chronionej szczególnie
• Zastosował powszechną ochronę stosunku pracy (wskazał na
piśmie prawdziwą, konkretną i rzeczywistą przyczynę
zwolnienia)
• Prawidłowo zastosował kryteria do zwolnienia
• Wskazał prawidłowo okres wypowiedzenia
Pracownik może odwołać się od
wypowiedzenia
• Właściwy w tej sprawie jest sąd pracy
• Istnieją niekiedy komisje pojednawcze,
których praca poprzedza sprawę sądową
Sądy pracy i ubezpieczeń społecznych
• Odrębne jednostki organizacyjne w sądach powszechnych
(tworzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości)
• Sądy pracy w sądach rejonowych
• Sądy pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach
okręgowych i sądach apelacyjnych
Właściwość sądu
Sąd właściwy w chwili wniesienia pozwu pozostaje właściwy aż do ukończenia
postępowania, choćby podstawy właściwości zmieniły się w toku sprawy (art. 15 § 1 KPC)
Właściwość rzeczowa (wartość przedmiotu sporu) – art. 17 pkt 4, art. 231 i 1261 § 3 KPC
Właściwość miejscowa (ogólna i przemienna) – zamieszkanie (art. 25
KC), w okręgu sądu, gdzie praca jest, była lub miała być
wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się
zakład pracy (art. 461 § 1 KPC)
Właściwość wyłączna – sprawy niedotyczące stosunków pracy (spadki, prawa rzeczowe i
inne)
Roszczenia pracownika
• Uznanie bezskuteczności wypowiedzenia
• Przywrócenie do pracy
• Odszkodowanie za niezgodne z prawem
rozwiązanie stosunku pracy
Przekazanie szkoły przez JST
• Dla pracowników oznacza przejście zakładu pracy
w rozumieniu art. 231 KP
• Nie może być przyczyną zwolnienia
pracowników, lecz zmiany warunków zatrudnienia
Likwidacja szkoły
wszelka ochrona stosunku pracy
wygasa!!!
Dziękuję za uwagę
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards