Regulamin przyznawania zasiłków statutowych członkom ZNP

advertisement
Regulamin przyznawania zasiłków statutowych członkom ZNP
przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 18 grudnia 2007 r.
i znowelizowany w dniu 22 marca 2011 r. oraz w dniu 13 grudnia 2011 r.
§1
Członkom ZNP przysługują zasiłki statutowe z tytułu:
urodzenia lub przysposobienia dziecka, śmierci współmałżonka, dzieci oraz
rodziców.
Osobie, która pokryła koszty pogrzebu członka ZNP przysługuje zasiłek z tytułu
zgonu członka ZNP.
§2
Wnioski o przyznanie zasiłków rozpatruje prezydium zarządu oddziału.
W przypadku odmowy przyznania zasiłku, wnioskodawcy przysługuje w ciągu
14 dni prawo odwołania do zarządu oddziału.
§3
Wniosek o przyznanie zasiłku składa się w ciągu roku od dnia urodzenia,
przysposobienia lub zgonu na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do
niniejszego regulaminu, załączając odpowiednio:
ważną legitymację ZNP,
wyciąg z aktu urodzenia lub aktu zgonu,
dowody pokrycia kosztów pogrzebu, w przypadku o którym mowa w §1 ust. 2,
prawomocne postanowienie sądu w sprawie przysposobienia dziecka.
§4
Zasiłek z tytułu urodzenia, przysposobienia lub zgonu dziecka wypłaca się
oddzielnie każdemu z małżonków, jeżeli oboje są członkami ZNP.
W przypadku ciąż mnogich zasiłek wypłacany jest na każde dziecko.
W przypadku urodzenia dziecka martwego przysługuje jeden, korzystniejszy dla
członka ZNP zasiłek.
Zasiłek, o którym mowa w §1 ust. 2 przysługuje jednej osobie.
§5
Wysokość zasiłków statutowych określa zarząd oddziału z zastrzeżeniem ust. 2.
Wysokość zasiłków nie może być niższa niż wysokość minimalna określona
uchwałą Zarządu Głównego ZNP.
/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego
Regulamin przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 18 grudnia 2007 r. i
znowelizowany w dniu 22 marca 2011 r. oraz w dniu 13 grudnia 2011 r. na
podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 Statutu ZNP.
Download