dnia ………………2013

advertisement
………………., dnia ………………2013
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
ZAWIADOMIENIE
dotyczy: zgłoszenia miejsca stacjonowania pasieki pszczelej.
Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.01.142.1591 tekst
jednolity: 13.12.2001 ze zm.) oraz preambuły Dyrektywy 91/414, a ponadto ustawy o ochronie roślin
z dnia 18 grudnia 2003 roku (Dz. U.z 2008 r. nr 133, poz. 849), jak również na mocy Kodeksu Dobrej
Praktyki Rolniczej (cześć B pkt. 42), a także Wytycznych Polskiego Związku Pszczelarskiego w części
poświęconej zgłaszaniu miejsca stacjonowania pasiek do urzędów administracji publicznej oraz na
mocy przepisów unijnych wynikających z CrossComplance (cz. II 2011r.),
zawiadamiam, że w miejscowości
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nadmieniam jednocześnie, że komisja do zbadania ewentualnego zatrucia pszczół środkami ochrony
roślin, po zgłoszeniu przez pszczelarza takiego incydentu, cyt. (…) „powinna być powołana bez
zbędnej zwłoki i zakończyć swoją działalność do 48 godzin po zgłoszeniu” (…).
Z pszczelarskim pozdrowieniem
……………………………………………………
Wykonano w 2 egz.
Egz. nr 1 adresat
Egz. nr 2 …………………
Download