Składka ubezpieczenia 1 dziecka w roku szkolnym 2015/2016

advertisement
DRODZY RODZICE !!!
Na zebraniu Rady Rodziców w dniu 10.09.2015r. dokonano wyboru
ubezpieczyciela następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży
uczącej się w Szkole Podstawowej nr 4 w Legnicy na rok szkolny 2015/2016.
Z uwagi na korzystniejsze warunki ubezpieczenia wybrano jako ubezpieczyciela
firmę InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group (tym samym zrezygnowano z
dotychczasowego ubezpieczyciela – firmy PZU).
Składka ubezpieczenia 1 dziecka w roku szkolnym 2015/2016 wynosi 50 zł (jest taka
sama jak w roku ubiegłym)
W ZAKRES UBEZPIECZENIA OBJĘTY W/W SKŁADKĄ WCHODZI:
1. PAKIET PODSTAWOWY – suma ubezpieczenia 16.000 PLN
l.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Zakres ubezpieczenia
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku w placówce oświatowej
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
Uszczerbek na zdrowi Ubezpieczonego w wyniku wypadku, zawału
serca lub udaru mózgu, wysokość świadczenia:
- za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu
- za 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu
Uszczerbek na zdrowi Ubezpieczonego w wyniku ataku padaczki
(jednorazowe świadczenie)
Koszty nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami
ortopedycznymi i środków pomocniczych (maksymalne świadczenie)
Oparzenia u Ubezpieczonego w wyniku wypadku (maksymalne
świadczenie)
Odmrożenia u Ubezpieczonego (maksymalne świadczenie)
Śmierć rodzica Ubezpieczonego w wyniku wypadku
skumulowane
wysokości
świadczeń
w PLN
24.000
24.000
16.000
16.000
160
16.000
160
4.800
1.000
1.000
1.600
2. PAKIET „SZPITAL I CHOROBY”
11.
11.1
11.2
11.3
11.4
12.
Dzienne świadczenie szpitalne Ubezpieczonego (minimum 3 dni pobytu
w szpitalu)
pobyt w wyniku wypadku (od 3-go do 10-go dnia pobytu)
pobyt w wyniku wypadku (od 11-go do 60-go dnia pobytu)
pobyt w wyniku choroby (od 3-go do 10-go dnia pobytu)
pobyt w wyniku choroby (od 11-go do 60-go dnia pobytu)
Poważne zachorowania Ubezpieczonego (katalog 12 chorób): 1)
nowotwór złośliwy, 2) paraliż, 3) niewydolność nerek, 4) transplantacja
tak
75 PLN
50 PLN
75 PLN
50 PLN
2.000 PLN
13.
głównych organów, 5) poliomyelitis, 6) utrata mowy, 7) utrata słuchu, 8)
utrata wzroku, 9) anemia aplastyczna, 10) stwardnienie rozsiane, 11)
sepsa, 12) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca
1.000 PLN
3. PAKIET „KOSZTY LECZENIA”
14.
15.
16.
Zwrot kosztów leczenia poniesionych w wyniku nieszczęśliwego
wypadku
Rehabilitacja – zlecone przez lekarza prowadzącego leczenie
specjalistyczne zabiegi udzielane przez osoby uprawnione do udzielania
w/w świadczeń, realizowane metodą kinezyterapii, fizykoterapii, masażu
leczniczego, mające na celu wyleczenie lub zmniejszenie dysfunkcji
narządów, a także przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia
sprawności fizycznej, utraconej w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Zwrot kosztu zakupu leków (po minimum 3 dniowym pobycie w szpitalu)
do 1.000 PLN
do 1.000 PLN
do 100 PLN
Sposoby zgłaszania zdarzeń:
1. zgłoszenie zdarzenia ONLINE (wypełnienie elektronicznego formularza
na stronie www.interrisk.pl w zakładce „ZGŁOSZENIE SZKODY”
2. zgłoszenie zdarzenia pisemnie, na odpowiednim druku zgłoszenia
potwierdzonym przez placówkę wraz z wymaganymi dokumentami pocztą
tradycyjną na adres: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, Al.
Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa,
3. e-mail załączając skany odpowiednich dokumentów pocztą elektroniczną
na adres: [email protected]
4. telefonicznie na nr telefonu: 22 212 20 12
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards