tutaj - PWSZ w Głogowie

advertisement
Uwaga studenci
PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW DLA
STUDENTÓW PWSZ W GŁOGOWIE w roku akademickim
2011/2012
 Do dobrowolnego ubezpieczenia NNW mogą przystąpić studenci studiów
stacjonarnych, niestacjonarnych w okresie od 01.10.2011 do 30.09.2012.
 Ochroną ubezpieczenia objęte są następstwa nieszczęśliwego wypadku
zaistniałe na terenie RP oraz poza granicami kraju. Ochrona trwa
24h/dobę również w trakcie ferii zimowych oraz wakacji letnich.
 Szeroki zakres ubezpieczenia przy składce wynoszącej: 52,00 PLN za 12
miesięcy ochrony.
 Suma
ubezpieczenia
wynosi
15.000,00
PLN
dla
każdego
ubezpieczonego.
________________________________________________________________
Przypominam, iż od studentów odbywających praktyki
wymagane jest ubezpieczenie NNW.
__________________________________________
Składki należy wpłacić
do dnia 31 października 2011 roku.
________________________________________________________
Starostowie grup/reprezentanci grup proszeni są o pilne zgłoszenie
się do sekretariatu Kanclerza (pok. 117 – I piętro) w celu odebrania
druku listy osób zgłaszanych do ubezpieczenia.
1
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa:
 nieszczęśliwych wypadków,
 zawału serca,
 krwotoku śródczaszkowego,
 obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem
epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie,
 usiłowania
popełnienia
samobójstwa
przez
ubezpieczonego,
polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub powodujące
śmierć ubezpieczonego.
Każdorazowo ubezpieczonemu przysługują następujące usługi assistance
na terenie RP
1) pomoc medyczna do łącznej kwoty 2.000 zł na każdy wypadek:




wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego
wizyta ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej
wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego
transport medyczny
2) pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna:




organizacja procesu rehabilitacji
dostawa drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego
dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanych przez lekarza
domowa opieka pielęgniarska po hospitalizacji
3) pomoc psychologa do wysokości 1.500 zł na każdy wypadek
4) infolinia medyczna i konsultacja ze specjalistą
2
Rodzaje świadczeń podstawowych
Z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo
zdarzenia objętego umową
% sumy
ubezpieczenia
100%
Z tytułu trwałego uszkodzenia ciała w tym również śpiączka –
do 100%
(rodzaj trwałego uszkodzenia ciała wymieniony w tabeli owu)
Z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego
zawałem serca lub krwotokiem śródczaszkowym
% za %
Z tytułu złamań kości lub zwichnięć stawów(rodzaj złamania
wymieniony w tabeli owu) w tym złamanie zęba
do 13% za jedno
uszkodzenie w
zależności od
rodzaju złamania
jednorazowe świadczenie w przypadku braku trwałego
uszkodzenia ciała, złamań kości, zwichnięć stawów, oparzeń i
odmrożeń, wstrząśnienia mózgu
do 5 %
z tytułu oparzeń i odmrożeń (rodzaje oparzeń i odmrożeń
wymieniony w tabeli owu)
do 20%
z tytułu wstrząśnień mózgu (w zależności od długości pobytu
w szpitalu wg tabeli)
do 3%
z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeń (przez owady)
10%
zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i
środków pomocniczych – w tym odbudowa stomatologiczna
zębów
do 25%
zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób
niepełnosprawnych
do 25%
3
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
1.
Z odpowiedzialności PZU SA wyłączone są następstwa chorób zawodowych,
tropikalnych oraz wszelkich chorób lub stanów chorobowych, nawet takich, które
występują nagle, z zastrzeżeniem § 5 pkt 2, 3 i 4 OWU oraz następstwa
nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń objętych umową ubezpieczenia, jeżeli
nieszczęśliwe wypadki i zdarzenia objęte umową ubezpieczenia powstały:

w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości albo po użyciu narkotyków,
środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w
rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii jeśli miało to wpływ na
zaistnienie nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową
ubezpieczenia,

w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu, nikotyną, albo użyciem
narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków
zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,

w wyniku udziału ubezpieczonego w zakładach, bójkach (z wyjątkiem działania
w obronie koniecznej) oraz w związku z popełnieniem albo usiłowaniem
popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa,

na skutek udziału ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach
protestacyjnych, blokadach dróg lub sabotażu,

w wyniku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia osoby ubezpieczonej
powstałych w związku z wykonywaniem procedur medycznych bez względu na to
przez kogo były wykonywane, chyba że wykonywanie procedur medycznych
dotyczyło leczenia bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku lub
zdarzenia objętego umową ubezpieczenia,

podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem silnikowym, jeżeli
ubezpieczony nie posiadał uprawnień do kierowania danym pojazdem;

podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem innym niż silnikowy bez
uprawnień do kierowania danym pojazdem, jeżeli brak tych uprawnień miał
wpływ na zaistnienie nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową.
2.
Odpowiedzialność PZU SA nie obejmuje zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienia
fizyczne i moralne oraz odszkodowania za zniszczenie, utratę lub uszkodzenie rzeczy.
3.
Stan po użyciu alkoholu, stan nietrzeźwości, fakt znajdowania się pod wpływem
narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków
zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii oraz uprawnienia
do kierowania pojazdem ocenia się według prawa państwa właściwego dla miejsca
nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową.
4
Download