UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

advertisement
UBEZPIECZENIE UCZNIÓW
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE „POLISA-ŻYCIE” S.A.
Siedziba i adres: ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa, tel.: 0-22 560-59-55 fax 0-22 869-85-80
Zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Rejestr Przedsiębiorców Nr KRS: 0000057533, NIP 525-10-01-382, REGON 011133445
kapitał zakładowy 57.313.250,00 zł, w tym kapitał wpłacony 53.519.787,50 zł
INFORMACJE WSTĘPNE
PROGRAM TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWEGO POLISA ŻYCIE S.A. STANOWI ATRAKCYJNĄ FORMĘ UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO DZIECI
I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, OD ŻŁOBKA AŻ PO SZKOŁY WYŻSZE. NASZA PROPOZYCJA ZOSTAŁA OPARTA NA DOGŁĘBNEJ ANALIZIE POTRZEB
ŚRODOWISKA OŚWIATOWEGO, SUGESTIACH ZGŁASZANYCH ZARÓWNO PRZEZ NAUCZYCIELI JAK I RODZICÓW UBEZPIECZONYCH UCZNIÓW.
SZCZEGÓLNY NACISK POŁOŻYLIŚMY NA TE ELEMENTY OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ, KTÓRE SĄ NAJISTOTNIEJSZE Z PUNKTU WIDZENIA
SPECYFIKI NAUKI W SZKOLE A TAKŻE PODCZAS CZASU WOLNEGO OD NAUKI
POCZĄTEK ODPOWIEDZIALNOŚCI Polisa Życie S.A.
Nasza odpowiedzialność w stosunku do ubezpieczonych uczniów rozpoczyna się od dnia
1 września 2016 roku i trwa do 31 sierpnia 2017 roku, pod warunkiem złożenia wniosku
o zawarcie umowy ubezpieczenia do dnia 31.08.2016r.( zgodnie z treścią art. 806 KC)
i opłaceniu składki najpóźniej do 30 września 2016 roku.
Ubezpieczenie działa przez cały rok, 24 godziny na dobę zarówno w czasie pobytu ucznia
w szkole jak i poza nią. Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia powstałe zarówno
w kraju jak i poza jego granicami. Ubezpieczenie obejmuje też następstwa nieszczęśliwych wypadków podczas
wycieczek szkolnych.
ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
Umowa zawarta jest w formie imiennej na podstawie wykazu przystępujących do ubezpieczenia uczniów oraz
wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia.
ZAKRES UBEZPIECZENIA
Towarzystwo Ubezpieczeń Polisa Życie S.A. zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku zajścia
następujących zdarzeń:
1.
Śmierć Ubezpieczonego z innej przyczyny niż nieszczęśliwy wypadek, np.
Błąd w sztuce lekarskiej.
2.
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku obejmuje wszystkie nagłe zdarzenia
niezależne od woli ubezpieczonego wywołane przyczyną zewnętrzną.
3.
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku – stawka za każdy
1
% powstałego trwałego uszczerbku na zdrowiu; złamania, zwichnięcia, oparzenia, odmrożenia.
4.
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego –
stawka za każdy 1 % powstałego trwałego uszczerbku na zdrowiu
5.
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego: nowotwór złośliwy, zawał serca, udar mózgu, niewydolność
nerek, zabieg na naczyniach wieńcowych, transplantacja jednego z głównych narządów, Ciężkie oparzenia
(III stopnia), Śpiączka, choroba Creuutzfeldta-Jakoba;
w przypadku pakietu
rozszerzonego dodatkowo:
Wszczepienie sztucznej zastawki serca, utrata wzroku, utrata słuchu, utrata mowy, kleszczowe zapalenie
opon mózgowych i mózgu, bolerioza, wirusowe zapalenie wątroby typu B będące wynikiem transfuzji lub
dializy, zakażenie wirusem HIV będące wynikiem transfuzji lub dializy, sepsa vs posocznica, wścieklizna,
tężec, bąblowiec mózgu.
6.
Pobyt
Ubezpieczonego
w
szpitalu
w
wyniku
nieszczęśliwego
wypadku,
minimum
72
h
liczone od godziny 0:00 (doba zegarowa) razem do 90 dni w roku.
7.
Pobyt Ubezpieczonego na OIOM w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
8.
Zatrucie ubezpieczonego gazami ( skutkujący pobytem w szpitalu minimum jedną dobę) z utratą
przytomności bądź bez. ( pakiet rozszerzony)
9.
lekkie obrażenia ciała (interwencja lekarska + jedna wizyta kontrolna) z wyłączeniem interwencji
stomatologicznej. (pakiet rozszerzony)
10. Zwrot kosztów leczenia pozostających w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, wizyta lekarza,
dostarczenie leków, transport do i z placówki medycznej, organizacja prywatnych lekcji w przypadku gdy
uczeń nie może uczęszczać na zajęcia.
11. Rehabilitacja – kontynuacja leczenia szpitalnego prowadzona całodobowo
trwająca minimum 14dni w placówce medycznej.
OBSŁUGA I WYPŁATA ŚWIADCZEŃ
Obsługa świadczeń łączy w sobie maksymalne uproszczenie procedur oraz niewątpliwą wygodę dla
poszkodowanych i ich rodziców. Wszystkie formalności załatwiane są w szkole. Do wypełnionego
zgłoszenia roszczenia opatrzonego pieczątką z numerem polisy ( zawiera wszystkie niezbędne
informacje dotyczące dokumentacji zdarzenia) należy dołączyć kserokopię pełnej dokumentacji
medycznej-powypadkowej, oraz ksero dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej
do odebrania świadczenia (w przypadku rozbieżnych nazwisk ubezpieczonego i osoby uprawnionej
do odebrania świadczenia także ksero z odpisu aktu urodzenia ucznia) i dostarczyć do sekretariatu
szkoły lub przesłać listem poleconym na adres:
Polisa Życie S.A. ul. Ozimska 48
45-368 Opole.
KONTAKT:
W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie procedury zgłaszania i likwidacji szkód prosimy o kontakt
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00 pod numerem:
602 631 296
Teresa Piętkowska Pośrednictwo ubezpieczeniowe (obsługa polis i świadczeń)
Szczegółowe warunki umowy dostępne są w szkole u dyrektora, u osoby prowadzącej ubezpieczenie w szkole oraz w
firmie ubezpieczeniowej Polisa S.A. lub u pośrednika Teresa Piętkowska 602 631 296
Download