specjalny program ubezpieczeń na życie

advertisement
SPECJALNY PROGRAM UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE
dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych STRAŻY GRANICZNEJ oraz członków ich rodzin
rozszerzony o ubezpieczenie MEDYCZNY EKSPERT DOMOWY – obowiązuje od dn. 01-05-2013
Wysokość świadczeń
Zakres ochrony ubezpieczeniowej
1.Zgon ubezpieczonego
Wariant I
Wariant II
Wariant III
61 000 zł
33 000 zł
33 000 zł
70 000 zł
70 000 zł
120 000 zł
120 000 zł
170 000 zł
66 000 zł
66 000 zł
105 500 zł
105 500 zł
145 000 zł
15 600 zł
30 600 zł
1 100 zł
1 100 zł
12 000 zł
24 000 zł
2 100 zł
3 300 zł
14 300 zł
28 600 zł
2 500 zł
3 800 zł
24 310 zł
48 310 zł
2 600 zł
5 700 zł
600 zł
1 200 zł
1 250 zł
2 500 zł
1 300 zł
2 600 zł
1 400 zł
2 800 zł
4 000 zł
4 300 zł
4 500 zł
5 200 zł
540 zł
430 zł
462 zł
570 zł
540 zł
430 zł
462 zł
570 zł
BRAK
1 750 zł
1 050 zł
350 zł
1 750 zł
1 050 zł
350 zł
3 500 zł
2 100 zł
700 zł
10 000 zł
3 600 zł
4 400 zł
11 000 zł
11 000 zł
20 000 zł
20 000 zł
30 000 zł
200 zł
200 zł
200 zł
200 zł
TAK
TAK
TAK
TAK
121 000
122 000
183 000
183 000
244 000
wskutek zawału serca lub krwotoku śródmózgowego
wskutek nieszczęśliwego wypadku (łącznie)
wskutek wypadku przy pracy (łącznie)
wskutek wypadku komunikacyjnego (łącznie)
wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy (łącznie)
zł
zł
zł
zł
zł
Wariant IV
71 500 zł
145 000
145 000
215 000
215 000
285 000
zł
zł
zł
zł
zł
3.Zgon współubezpieczonego:
małżonka
małżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku
rodziców i rodziców małżonka
dziecka (do 25 roku życia)
4.Urodzenie:
urodzenie się dziecka
urodzenie się martwego dziecka
5.Zgon ubezpieczonego - jednorazowe świadczenie dla dziecka (do 18
lat, a w razie uczęszczania do szkoły do 25 lat lub bez względu na wiek w razie
trwałej niezdolności do pracy uniemożliwiającej rozpoczęcie pracy zarobkowej)
6.Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW
- za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu
7.Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek zawału serca lub
krwotoku śródmózgowego - za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu
8.Operacje chirurgiczne 543 przypadki operacji podzielone na 3 klasy
ryzyka:
I klasa
II klasa
III klasa
9.Wystąpienie ciężkiej choroby: ( 22 jednostki chorobowe )
anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń
wieńcowych – by-pass, choroba Creuzfelda Jakoba, masywny zator tętnicy
płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy,
odkleszczowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna,
zakażenie wirusem HIV –dwie jednostki chorobowe, zawał serca, zgorzel
gazowa, oparzenia, transplantacja organów, utrata wzroku, oponiak, choroba
Parkinsona,
10.Trwała niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy i samodzielnej
egzystencji trwająca nieprzerwanie 180 dni.
11. Karta apteczna prawo do odbioru w aptece produktów bezgotówkowo
12. Medyczny Ekspert Domowy: zagraniczna konsultacja medyczna,
prywatna opieka domowa, pomoc w planowaniu leczenia, całodobowy
telefoniczny serwis medyczny.
13.Leczenie szpitalne - świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu wskutek wypadku lub choroby, za pobyt min. 4 dni - max. 90 dni w ciągu roku)
· pobyt spowodowany chorobą
· pobyt spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (łącznie)
- pierwsze 14 dni /powyżej 14 dni
· pobyt spowodowany wypadkiem komunikacyjnym (łącznie)
- pierwsze 14 dni /powyżej 14 dni
· pobyt spowodowany wypadkiem przy pracy (łącznie)
- pierwsze 14 dni /powyżej 14 dni
· pobyt spowodowany wypadkiem komunikacyjnym przy pracy (łącznie)
- pierwsze 14 dni /powyżej 14 dni
· pobyt spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym (łącznie)
- pierwsze 14 dni /powyżej 14 dni
· świadczenie za dzień rekonwalescencji - trwający nieprzerwanie maks. 30 dni bezpośrednio po pobycie w szpitalu (trwającym min. 14 dni)- pobyt na
zwolnieniu lekarskim wydanym przez ten szpital.
·jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na Oddziale Intensywnej Terapii
- za pobyt trwający nieprzerwanie min. 48 godzin
55 zł
52,50 zł
60 zł
60 zł
165 zł/ 55 zł
131,25 zł/ 52,50 zł
150 zł/ 60 zł
180 zł/ 60 zł
220 zł / 55zł
157,50 zł / 52,50 zł
180 zł/ 60 zł
210 zł/ 60 zł
220 zł / 55 zł
157,50 zł / 52,50 zł
180 zł/ 60 zł
210 zł/ 60 zł
275 zł / 55 zł
183,75 zł / 52,50 zł
210 zł/ 60 zł
240 zł/ 60 zł
110 zł / 55 zł
78,75 zł / 52,50 zł
90 zł/ 60 zł
120 zł/ 60 zł
27,50 zł
26,25 zł
30 zł
30 zł
550 zł
525 zł
600 zł
600 zł
Ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego (LP) obejmuje również pobyty w szpitalu oraz pobyt na OIT na terytorium:
Unii Europejskiej, Australii, Islandii, Japonii, Kanady, Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, USA, Szwajcarii, Watykanu.
Gwarancja dożywotniej indywidualnej kontynuacji
TAK
TAK
TAK
ubezpieczenia zgodnie z OWU
KARTA KLUBU PZU POMOC W ŻYCIU
TAK
TAK
TAK
Składka miesięczna (z Medyczny Ekspert Domowy podstawowy - chroni zdrowie ubezpieczonego)
Składka miesięczna (z Medyczny Ekspert Domowyrozszerzony -chroni zdrowie ubezpieczonego oraz
współubezpieczonych - małżonka i dzieci do 18 roku życia)
TAK
TAK
54,29 zł
56,29 zł
60,29 zł
76,79 zł
55,44 zł
57,44 zł
61,44 zł
77,94 zł
WARUNKI UBEZPIECZENIA:
o
Przystąpienie do ubezpieczenia nie jest poprzedzone underwritingiem medycznym.
o
Do ubezpieczenia podstawowego oraz do ubezpieczeń dodatkowych mogą przystąpić wszyscy funkcjonariusze
i pracownicy cywilni Straży Granicznej, którzy w dniu złożenia deklaracji przystąpienia ukończyli 18 lat
i nie ukończyli 69 roku życia.
o
Funkcjonariusze i Pracownicy mogą przystąpić tylko do jednego wybranego wariantu ubezpieczenia.
o
Do ubezpieczenia na analogicznych warunkach przystąpić mogą również członkowie rodzin (współmałżonkowie,
pełnoletnie dzieci, partnerzy życiowi).
o
Do przedstawionego programu nie mogą przystąpić osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim (nie dotyczy
osób obecnie ubezpieczonych u innego ubezpieczyciela), w szpitalu, hospicjum, placówce dla przewlekle chorych
oraz nie uznano w stosunku do nich niezdolności do pracy lub niezdolności do służby orzeczeniem właściwego
organu.
Powyższe warunki obowiązują w okresie zatrudnienia ubezpieczonego w Jednostce Straży Granicznej.
Pozostałe warunki ubezpieczenia zgodnie z OWU.
Wszystkie definicje i szczegółowe zapisy dotyczące ubezpieczenia P PLUS wraz z ubezpieczeniami dodatkowymi
znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń, które dostępne są w każdym Punkcie Obsługi Klienta PZU Życie
S.A. lub na naszej stronie internetowej www.pzu.pl.
W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z:
EUROPEJSKIE KONSORCJUM UBEZPIECZENIOWE SP. Z O.O. Al. Jerozolimskie 47/12, 00-697 Warszawa
Marcin Kowalik 883 390 900, [email protected], tel. 22 628 62 32, e-mail [email protected]
Medyczny Ekspert Domowy (MED) gwarantuje nowoczesny system ochrony zdrowia ubezpieczonego
oraz jego rodziny w bardzo przystępnej cenie. MED w razie wystąpienia choroby* zapewnia następujące świadczenia:
1) Zagraniczna Konsultacja Medyczna
Ubezpieczenie pozwala zasięgnąć tzw. „drugiej opinii medycznej” u doświadczonych zagranicznych fachowców i specjalistów
w danej dziedzinie medycyny. PZU Życie zajmuje się tłumaczeniem, zabezpieczeniem i przesyłką Państwa dokumentacji medycznej
do specjalisty oraz po konsultacji – do lekarza prowadzącego.
Zagraniczna Konsultacja Medyczna realizowana jest przez lekarzy w specjalistycznych klinikach medycznych w USA, Europie
(ok. 2, 5 tys. ośrodków), które cieszą się najwyższą renomą i zapewniają najwyższy standard usług medycznych.
Po przekazaniu dokumentacji medycznej oraz odpowiedniego formularza mają Państwo możliwość obserwacji czynności związanych
z konsultacją medyczną za pomocą indywidualnego kodu oraz strony internetowej.
2) Prywatna Opieka Domowa
Usługi w ramach ubezpieczenia świadczone są od 8:00 do 22:00 (wyjątkiem jest transport medyczny oraz dostarczenie leków
realizowane całodobowo), zakres oraz czas trwania świadczeń w tabeli:
Świadczenie
Domowa opieka pielęgniarki
Pomoc w prowadzeniu domu**
Opieka nad dziećmi**
Opieka nad drobnymi zwierzętami domowymi**
Domowa wizyta psychologa, rehabilitanta lub masażysty
Transport medyczny (do szpitala lub jednostki służby zdrowia na
terenie RP oraz do domu po pobycie w szpitalu)
Dostarczenie leków i sprzętu rehabilitacyjnego
Dostarczenie do naprawy przedmiotów użytku osobistego
(służących do rehabilitacji i powrotu do zdrowia)
Czas trwania
8h/dzień przez 2 tyg. (z możliwością podziału na dwa bloki po 4h) lub
4h/dzień przez 4 tyg.
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jedna wizyta dziennie trwająca max. 2h przez okres 4 tygodni
Świadczenie przysługuje 2 razy w związku z wystąpieniem danej
choroby
Jednorazowo podczas min.5-dniowego zwolnienia lekarskiego
Jednorazowo podczas min. 5-dniowego zwolnienia lekarskiego
** świadczenia realizowane są tylko w przypadku, kiedy w domu nie ma osoby mogącej zapewnić opiekę
Świadczenia nie obejmują kosztów materiałów, lekarstw używanych przez pielęgniarkę, środków używanych przy pomocy
w domu, kosztów żywności, ubrań, środków higienicznych, kosztów karmy dla zwierząt, opieki weterynaryjnej, kosztów zakupu/wypożyczenia sprzętu,
kosztów zakupu leków.
Niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Download