Oferta dla UZ informacje dodatkowe

advertisement
Informacje dodatkowe dotyczące oferty:
PZU Życie S.A.
1
Oferta została przygotowana na podstawie Ogólnych Warunków
Grupowego Ubezpieczenia Pracowniczego kod: PTGP32. Pozostałe
szczegóły dotyczące warunków i zasad ubezpieczenia zgodnie z
właściwymi OWU.
OWU
PRZYSTĘPOWANIE DO UBEZPIECZENIA
2
Do ubezpieczenia może przystąpić każdy pracownik, a także współmałżonek, partner życiowy oraz dorosłe
dziecko, który w dniu złożenia deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończył 70 lat. Osoby
dotychczas ubezpieczone, mogą przystępować do ubezpieczenia bez względu na wiek.
3
Współmałżonkowie/Pełnoletnie
dzieci/Partnerzy życiowi
Możliwe przystępowanie na warunkach pracowniczych.
4
Ankieta medyczna
Brak weryfikacji medycznej dla wszystkich osób przystępujących do
ubezpieczenia.
KARENCJE
Dla osób dotychczas ubezpieczonych w PZU Życie S.A - karencje
zniesione. Dla osób dotychczas ubezpieczonych w 1-ym wariancie
(składka 50 PLN) obowiązywać będzie karencja na operacje
chirurgiczne -90 dni
5
Dla osób przystępujących do
ubezpieczenia w okresie do 3
miesięcy od daty nabycia
uprawnień
Dla osób nieobjętych dotychczas ubezpieczeniem, z wyjątkiem
partnerów życiowych - karencje zniesione, z wyjątkiem ryzyka
operacji chirurgicznych - karencja skrócona do 90 dni.
Dla partnerów życiowych - karencje zgodnie z OWU
zgon ubezpieczonego i współubezpieczonych - 6 miesięcy
urodzenie się dziecka ubezpieczonemu - 9 miesięcy
6
Dla osób przystępujących do
ubezpieczenia po upływie 3
miesięcy od daty nabycia
uprawnień
poważne zachorowanie - 90 dni
leczenie szpitalne - 30 dni
operacje chirurgiczne -180 dni
Uwaga! Karencja nie ma zastosowania do zdarzeń będących wynikiem nieszczęśliwego wypadku. Do
występujących okresów karencji zalicza się staż w poprzednim ubezpieczeniu.
ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE ZE ZDROWIEM UBEZPIECZONEGO
Okres obejmowania ochroną ubezpieczeniową do 70 r.ż.
Poważne zachorowanie
ubezpieczonego
7
22 jednostki chorobowe objęte ochroną:
1) anemia aplastyczna,
2) bąblowiec mózgu,
3) chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych - by-pass,
4) choroba Creutzfelda-Jakoba,
5) masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie,
6) niewydolność nerek,
7) nowotwór złośliwy,
8) odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu,
9) ropień mózgu,
10) sepsa,
11) tężec,
12) udar,
13) wścieklizna,
14) zakażenie wirusem HIV podczas wykonywania obowiązków
zawodowych,
15) zakażenie wirusem HIV podczas transfuzji krwi,
16) zawał serca,
17) zgorzel gazowa,
18) oparzenia,
19) transplantacja organów
20) utrata wzroku,
21) oponiak,
22) choroba Parkinsona,
Wielokrotna wypłata świadczeń - z tytułu wystąpienia różnych chorób, pomiędzy którymi nie ma związku
przyczynowo - skutkowego.
Pobyt w szpitalu na terenie RP lub kraju Unii Europejskiej, Australii,
Nowej Zelandii, USA, Kanady, Japonii, Szwajcarii, Monako, Norwegii,
Islandii, Watykanu
Maksymalna liczba dni zasiłkowych - 90 dni w roku polisowym
8
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu
Minimalny okres pobytu w szpitalu uprawniający do wypłaty
świadczenia -4 dni
Minimalny okres pobytu na OIT uprawniający do wypłaty świadczenia 48 godzin
Rekonwalescencja - trwający nieprzerwanie maksymalnie 30 dni bezpośrednio po pobycie w szpitalu - pobyt na zwolnieniu lekarskim
wydanym przez ten szpital (o ile pobyt w szpitalu trwał min. 14 dni)
9
Operacje chirurgiczne
Do ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych mogą przystąpić
osoby, które nie przekroczyły 70 r.ż. Świadczenie obejmuje 538
zabiegów podzielonych na 3 klasy. Ubezpieczenie zapewnia dodatkowe
środki niezależnie od świadczenia za pobyt w szpitalu.
INDYWIDUALNA KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA
dożywotnia, zakres i wysokość składki określone w OWU
10
Warunki indywidualnej kontynuacji
termin na złożenie wniosku o indywidualną kontynuację - do 3
miesięcy od zakończenia ochrony w formie grupowej
możliwa po 6 miesiącach obejmowania ubezpieczeniem grupowym
MINIMALNY LIMIT PARTYCYPACJI
11
1450 osób
Do ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 70 roku
życia. Świadczenie przysługuje za pobyt trwający powyżej 3 kolejnych dni, za każdy dzień pobytu w
szpitalu, maksymalnie za 90 dni w roku polisowym. Odpowiedzialność PZU Życie S.A. obejmuje pobyt w
szpitalu oraz pobyt na OIT na terytorium kraju należącego do Unii Europejskiej lub na terytorium:
Australii, Islandii, Japonii, Kanady, Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych
Ameryki, Szwajcarii oraz Watykanu.
1. Świadczenie za dzień pobytu w szpitalu:
WARIANT 1
WARIANT II
a) nieszczęśliwym wypadkiem
135 PLN
150 PLN
b) wypadkiem komunikacyjnym
180 PLN
200 PLN
c) wypadkiem w pracy
180 PLN
200 PLN
d) wypadkiem komunikacyjnym w pracy
225 PLN
250 PLN
e) zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
115 PLN
100 PLN
a) we wszystkich przypadkach wypadkowych
45 PLN
50 PLN
b) w przypadku zawału serca lub krwotoku śródmózgowego
45 PLN
50 PLN
1.1. w okresie pierwszych 14 dni, jeżeli pobyt był spowodowany:
1.2. od 15-godnia:
1.3. od 1-go dnia pobytu, jeżeli był on spowodowany chorobą
45 PLN
50 PLN
2. Jednorazowe świadczenie za pobyt na OIT
450 PLN
500 PLN
22,50 PLN
25 PLN
3. Świadczenie za dzień rekonwalescencji
Świadczenie z tytułu przebycia operacji chirurgicznej płacone jest w wysokości zależnej od klasy danej
operacji: 2 000/2 500 PLN (50% sumy ubezpieczenia) - operacje I klasy, 1 200/1 500 PLN (30% sumy
ubezpieczenia) - operacje II klasy, 400/500 PLN (10% sumy ubezpieczenia) - operacje III klasy. Wykaz
operacji z podziałem na klasy zawarty w OWU.
Oferta ubezpieczenia przewiduje możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia. Prawo do
indywidualnej kontynuacji przysługuje ubezpieczonemu, który przestał być członkiem grupy.
Warunki Indywidualnej Kontynuacji Ubezpieczenia:
Zakres ubezpieczenia
Świadczenie jako % sumy
ubezpieczenia
100
Zgon
200
Zgon w wyniku NW
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW
Zgon małżonka
1% SU za 1% uszczerbku
100
30
20
20
10
Zgon dziecka
Zgon noworodka
Zgon rodziców i teściów ubezpieczonego
Urodzenie się dziecka
Osierocenie dziecka (jednorazowe świadczenie dla dziecka)
40
6 zł za 1.000 zł SU
Składka miesięczna
Powyższa oferta wraz z zestawieniem ma charakter informacyjny. Szczegóły dotyczące ubezpieczenia,
w tym definicje poszczególnych ryzyk, zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń, dostępnych u
osoby zajmującej się obsługą ubezpieczenia w zakładzie pracy.
Zmiany w OWU PZU Życie S.A. obowiązujące od 01.04.2011 r.
PRZED ZMIANAMI:
PO ZMIANACH:
DEFINICJA ZAWAŁU SERCA
zawał serca - martwicę części mięśnia sercowego
spowodowaną nagłym zmniejszeniem dopływu krwi do tej
części mięśnia sercowego. Rozpoznanie musi być
potwierdzone łącznie:
a) wystąpieniem znamiennego wzrostu poziomu
troponiny,
b) pojawieniem się patologicznego załamka Q w EKG
(nieobecnego przed zdarzeniem),
c)
pojawieniem się nieistniejących wcześniej globalnych
lub regionalnych zaburzeń kurczliwości mięśnia sercowego
w badaniach obrazowych.
zawał serca - to tylko taki zawał serca, który
powoduje:
a) wzrost lub spadek podwyższonego stężenia
biomarkerów sercowych, z zastrzeżeniem, że
przynajmniej w jednym pomiarze to stężenie musi
przekraczać górną granicę normy oraz obecność co
najmniej dwóch z następujących wykładników
niedokrwienia mięśnia sercowego:
- objawy kliniczne niedokrwienia (m.in. ból w klatce
piersiowej),
- zmiany w zapisie elektrokardiograficznym (EKG)typowe
dla nowo powstałego niedokrwienia,nowe odcinkowe
zaburzenia kurczliwości w badaniach obrazowych
lub
b) zwiększenie stężenia biomarkerów sercowych do
wartości przekraczającej trzykrotnie górną granicę
normy, przy prawidłowym ich poziomie wyjściowym w
przypadku
zabiegu
przezskórnej
interwencji
wieńcowej (PCI),
lub
c) zwiększenie stężenia biomarkerów sercowych- w
przypadku
pomostowania
tętnic
wieńcowych
(CABG)
- do wartości przekraczającej pięciokrotnie górną granicę
normy, przy prawidłowy ich poziomie wyjściowym oraz
pojawienie się jednego z następujących objawów:
-nowych patologicznych załamków Q lub
bloku lewej odnogi pęczka Hisa,
nowego
- udokumentowanej angiograficznie niedrożności
pomostu wieńcowego lub nowej niedrożności natywnej
tętnicy wieńcowej,
- udokumentowanej badaniem
martwicy mięśnia sercowego.
obrazowym
nowej
DEFINICJA WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO
wypadek komunikacyjny - nieszczęśliwy wypadek
wywołany ruchem pojazdów na drodze, w którym
ubezpieczony brał udział jako uczestnik ruchu bądź
kierowca z tym, że „pojazd", „droga", „uczestnik
ruchu" i „kierowca" rozumiane są zgodnie ze
znaczeniem nadanym przez obowiązujące przepisy
prawa o ruchu drogowym.
wypadek komunikacyjny - nieszczęśliwy wypadek:
a) wywołany ruchem pojazdów na drodze, w którym
ubezpieczony brał udział jako uczestnik ruchu bądź
kierowca, z tym że „pojazd", „droga", „uczestnik ruchu" i
„kierowca" rozumiane są zgodnie ze znaczeniem
nadanym przez obowiązujące przepisy prawa o ruchu
drogowym; pojazdem jest również tramwaj,
b) wywołany ruchem pojazdu kolejowego ciągniętego
przez pojazd trakcyjny, w którym ubezpieczony brał
udział jako pasażer albo członek załogi tego pojazdu, z
tym że:
-pojazd kolejowy oznacza pojazd dostosowany do
poruszania się na własnych kołach po torach
kolejowych,
-pojazd trakcyjny oznacza pojazd kolejowy z napędem
własnym, w tym metro, wypadkiem komunikacyjnym, w
rozumieniu lit. b, nie są wypadki dotyczące kolejowego
transportu wewnątrzzakładowego oraz transportu
linowego i linowo-terenowego,
c) wywołany eksploatacją pasażerskiego
statku
powietrznego koncesjonowanych linii lotniczych, który
zaistniał od chwili, gdy jakakolwiek osoba weszła na
jego pokład z zamiarem wykonania lotu, do chwili
opuszczenia pokładu statku powietrznego przez
wszystkie osoby znajdujące się na nim, a statek
powietrzny został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie
jego konstrukcji, albo statek powietrzny zaginął i nie
został odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania
zostały odwołane lub statek powietrzny znajduje się w
miejscu, do którego dostęp nie jest możliwy,
d) wywołany ruchem statku, w którym ubezpieczony
brał udział jako członek załogi bądź pasażer, a statek
zatonął albo został uszkodzony lub nastąpiło
zniszczenie jego konstrukcji albo statek zaginął i nie
został odnaleziony, a
rzędowe jego poszukiwania
zostały odwołane lub statek znajduje się w miejscu, do
którego dostęp nie jest możliwy.
DEFINICJA WYPADKU PRZY PRACY
wypadek przy pracy - nieszczęśliwy wypadek, który
nastąpił podczas lub w związku z wykonywaniem przez
ubezpieczonego zwykłych czynności albo poleceń
przełożonych w ramach łączącego ubezpieczonego z
ubezpieczającym
stosunku
pracy
albo
stosunku
cywilnoprawnego.
wypadek przy pracy - nieszczęśliwy wypadek, który
nastąpił podczas lub w związku z wykonywaniem przez
ubezpieczonego zwykłych czynności albo poleceń
przełożonych w ramach istniejącego stosunku pracy albo
stosunku cywilnoprawnego, w ramach którego opłacane
są składki na ubezpieczenie wypadkowe w rozumieniu
przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
WIEK WSTĘPU DO UBEZPIECZENIA
Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które w dniu Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które w dniu
złożenia deklaracji przystąpienia nie ukończyły 64 roku złożenia deklaracji przystąpienia ukończyły 18 rok życia i
nie ukończyły 69 roku życia, przy czym PZU Życie S.A. może
życia.
wyrazić zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia osoby,
która nie ukończyła 18 roku życia albo ukończyła 69
rok życia.
KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA
Odpowiedzialność
ubezpieczyciela
kończy
się
w Odpowiedzialność ubezpieczyciela kończy się w
rocznicę polisy przypadającą w roku kalendarzowym, rocznicę polisy przypadającą w roku kalendarzowym, w
w którym ubezpieczony kończy 65 rok życia.
którym ubezpieczony kończy 70 rok życia albo 76 rok życia,
jeżeli odpowiedzialnością objęta była osoba, która w
dniu złożenia deklaracji przystąpienia ukończyła 69 rok
życia
Download