aktywa - Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

advertisement
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
Propozycja ubezpieczenia grupowego dla pracowników oraz
współmałżonków i pełnoletnich dzieci pracowników (w wieku 18-69 lat).
Rodzaj zdarzenia
Kwota
1. śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy *
200 000
2. śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego *
150 000
3. śmierć w wyniku wypadku przy pracy *
150 000
4. śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku *
100 000
5. śmierć ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub krwotoku śródmózgowego *
90 000
6. śmierć ubezpieczonego
50 000
7. trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
za 100 % trwałego uszczerbku
za
8. trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub
krwotokiem śródmózgowym
9. śmierci współubezpieczonego
1 % trwałego uszczerbku
za 100 % trwałego uszczerbku
za
1 % trwałego uszczerbku
40 000
400
12 500
a) małżonka
22 500
b) małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem *
c) dziecka własnego, przysposobionego oraz pasierba (jeżeli nie żyje ojciec lub matka)
– pod warunkiem, że w dniu
śmierci dziecko nie ukończyło 25 roku życia
4 000
1 750
d) rodziców i rodziców małżonka
10. urodzenie
50 000
500
a) urodzenie się dziecka
1 200
b) urodzenie martwego dziecka
2 400
11. osierocenie dziecka przez ubezpieczonego –
przysługuje każdemu dziecku ubezpieczonego (własnemu, a także przysposobionemu
lub pasierbowi – jeżeli nie żyje ojciec lub matka) w wieku do 18 lat, a w razie uczęszczania do szkoły w w ieku do 25 lat lub bez względu na wiek
w razie jego całkowitej niezdolności do pracy.
4 500
12. leczenie szpitalne -
Świadczenie jest wypłacane przy pobycie w szpitalu trwającym powyżej 3 dni. Obejmuje również pobyty w krajach
Unii Europejskiej i innych. Za każdy dzień pobytu od 1 dnia do 14 dnia:
- pobyt spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem *
180
- pobyt spowodowany wypadkiem komunikacyjnym *
240
- pobyt spowodowany wypadkiem przy pracy *
240
- pobyt spowodowany wypadkiem komunikacyjnym przy pracy *
300
- pobyt spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym *
150
- inny powód pobytu w szpitalu (choroba)
60
- za każdy dzień pobytu od 14 do 90 dnia
60
- rekonwalescencja po pobycie w szpitalu **(za każdy dzień)
30
- pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii (jednorazowo)***
600
13. z tytułu ciężkiej choroby:
anemia plastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie naczyń wieńcowych – by-pass, choroba
Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliw y, odkleszczowe wirusowe
zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV jako następstwo wykonywania obowiązków służbowych,
zakażenie wirusem HIV jako następstwo transfuzji krwi, zawał serc a, zgorzel gazowa.
6 500
14. z tytułu ciężkiej choroby współmałżonka:
anemia plastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie naczyń wieńcowych – bypass, choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszc zowe
wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV jako następstwo wykonywania ob owiązków
służbowych, zakażenie wirusem HIV jako następstwo transfuzji krwi, zawał serc a, zgorzel gazowa.
16. operacje chirurgiczne
w wykazie ponad 500 operacji
za operację chirurgiczną I klasy
za operację chirurgiczną II klasy
za operację chirurgiczną III klasy
2 300
1 700
1 020
340
17. Trwała niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji
15 000
18. karta apteczna – związane z pobytem w szpitalu prawo do odbioru w aptece produktów o wartości:
200,-zł
Po pobycie w szpitalu i wypłacie świadczenia szpitalnego otrzymuje się kartę, której wartość może być zrealizowana w wybranyc h aptekach.
SKŁADKA
51,19
* Wysokość świadczeń podana jest łącznie.
** Bezpośrednio po co najmniej 14 dniowym pobycie w szpitalu, pobyt na zwolnieniu lekarskim wydanym przez ten szpital.
*** Trwający nieprzerwanie minimum 48 godzin pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii w trakcie pobytu w szpitalu.
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Szczegółowe zasady warunków ubezpieczenia, w szczególności dotyczące
definicji zdarzeń objętych ochroną, zakresu odpowiedzialności, wypł aty świadczeń określają ogólne warunki ubezpieczenia lub umowa ubezpieczenia oraz inne
dokumenty stanowiące integralną część stosunku ubezpieczeniowego.
Ogólne warunki ubezpieczenia typ P Plus wraz z ubezpieczeniami dodatkowymi stanowią załącznik do propoz ycji. Są też dostępne na www.pzu.pl
Download