Zal_1B_zamieszczono-25-03-13

advertisement
Załącznik nr 1B do SIWZ
Sprawa nr EZP-252-11/2013
Lp Rodzaj zdarzenia
Wartość
minimalna
Wartość
minimalna
1 Śmierć ubezpieczonego
2 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - świadczenie łączne
30 000
35 000
60 00
70 000
3 Śmierć ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy - świadczenie łączne
90 000
105 000
120 000
140 000
60 000
70 000
240
280
240
280
3 000
4 200
40
60
75
87,50
90
105
90
105
40
60
300
350
20
25
5 000
5 000
10 500
12 250
Śmierć ubezpieczonego następstwie wypadku przy pracy w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy -
4 świadczenie łączne
5 Śmierć ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu - świadczenie łączne
6 Trwały uszczerbek ubezpieczonego na zdrowiu na skutek NW, świadczenia wypłacanego za każdy 1 % uszczerbku,
Trwały uszczerbek ubezpieczonego na zdrowiu na skutek zawału serca lub udaru mózgu, wysokość świadczenia
7 wypłacanego za każdy 1 % uszczerbku,
Poważne zachorowanie ubezpieczonego. Minimalna ilość chorób: 21. średnia arytmetyczna wysokości świadczeń
8 płaconych w tym ryzyku (suma wysokości świadczeń / ilość jednostek chorobowych).
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w celu leczenia szpitalnego - świadczenie za każdy dzień pobytu. Świadczenie płatne
9 przez przynajmniej 14 pierwszych dni, za każdy dzień pobytu).
Wysokość świadczenia szpitalnego z tytułu nieszczęśliwego wypadku (świadczenie płatne przez przynajmniej 14
10 pierwszych dni, za każdy dzień pobytu). Świadczenie łączne
Wysokość świadczenia szpitalnego z tytułu wypadku komunikacyjnego (świadczenie płatne przez przynajmniej 14
11 pierwszych dni, za każdy dzień pobytu). Świadczenie łączne
Wysokość świadczenia szpitalnego z tytułu NW przy pracy lub wypadku komunikacyjnego przy pracy (świadczenie płatne
12 przez przynajmniej 14 pierwszych dni, za każdy dzień pobytu). Świadczenie łączne
Wysokość świadczenia szpitalnego z tytułu zawału serca lub udaru mózgu (świadczenie płatne przez przynajmniej 14
13 pierwszych dni, za każdy dzień pobytu). Świadczenie łączne
Wysokość świadczenia szpitalnego z tytułu pobytu na OIOM/OIT (płatne ryczałtem) Czas pobytu min. 48 godz. Minimalne
14 świadczenie za cały okres pobytu na OIT/OIOM
Wysokość świadczenia z tytułu rekonwalescencji, za każdy dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim, Ilość dni pobytu na
15 zwolnieniu zgodna z ofertą.
16 Trwała niezdolność do pracy
17 Śmierć małżonka/małżonki ubezpieczonego
18
19
20
21
22
Śmierć małżonka/małżonki ubezpieczonego w NNW - świadczenie łączne
16 5 00
19 250
Śmierć dziecka
2 100
2 450
Śmierć dziecka w NNW
4200
4900
Osierocenie dziecka (jednorazowe świadczenie dla każdego dziecka w wyniku śmierci ubezpieczonego)
2 400
2 800
Śmierć rodzica lub teścia ubezpieczonego
1 500
1 750
3 000
3 500
900
1 050
1 800
2 100
200
200
3 000
3 000
900
900
42,00
47,50
23 Śmierć rodzica lub teścia ubezpieczonego w NNW
Urodzenie24UrUrodzenie dziecka
25 Urodzenie martwego dziecka
26 Zwrot kosztów kupna leków lub środków medycznych należny ubezpieczonemu po pobycie w szpitalu.(¹)
Leczenie specjalistyczne. Średnia arytmetyczna wysokości świadczeń płaconych w tym ryzyku (suma wysokości
27 świadczeń / ilość świadczeń).
Operacje chirurgiczne ubezpieczonego. średnia arytmetyczna wysokość świadczeń (suma świadczeń z poszczególnych
28 kategorii / ilość kategorii operacji)
SKŁADKA maksymalna
(¹) świadczenie fakultatywne. Zaoferowanie przez Wykonawcę tego świadczenia oznacza akceptacje wskazanej, minimalnej wysokości świadczenia.
Download