Zakres ubezpieczenia - Parlament Studentów ZUT

advertisement
Zakres ubezpieczenia
§1
1.
Zakres ubezpieczenia dla studentów Uczelni obejmuje wyłącznie niżej wymienione świadczenia:
1) z Opcji Podstawowej:
a) z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku:
w razie 100% uszczerbku na zdrowiu - przysługuje świadczenie w wysokości 100% sumy
ubezpieczenia określonej w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia
(polisie);
w przypadku uszczerbku na zdrowiu – przysługuje świadczenie w wysokości takiego
procentu sumy ubezpieczenia, w jakim nastąpiła utrata zdrowia określona przez lekarza
zaufania procentem uszczerbku na zdrowiu;
b) z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku – 100% sumy ubezpieczenia
określonej w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie), pod
warunkiem, iż:
- nieszczęśliwy wypadek wydarzył się w okresie ochrony ubezpieczeniowej,
- śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku;
c) z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki – przysługuje jednorazowe
świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie potwierdzającym
zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie);
2)
3)
4)
2.
Świadczenia Dodatkowe:
a) z tytułu pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem – przysługuje
świadczenie od trzeciego dnia pobytu w szpitalu, za każdy następny dzień w wysokości 25 zł za
każdy dzień. Dzienne świadczenie szpitalne wypłacane jest maksymalnie za 60 dni pobytu w
szpitalu w ciągu rocznego okresu ubezpieczenia.
b) zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków
pomocniczych – do wysokości 25% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod
warunkiem iż:
i.
są niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane kopią zlecenia
lekarskiego na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi
oraz środki pomocnicze,
ii.
zostały podniesione na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż dwa
lata od daty nieszczęśliwego wypadku;
c) zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych – do wysokości 25% sumy
ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem iż:
i.
Ubezpieczony przedłożył decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu renty
szkoleniowej osobie trwale niezdolnej do pracy w dotychczasowym zawodzie lub
orzeczenie powiatowego (lub wojewódzkiego) zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności,
w którym orzeczono o celowości przekwalifikowania zawodowego osoby niepełnosprawnej,
ii.
zostały poniesione na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż dwa
lata od daty nieszczęśliwego wypadku.
d) zwrot kosztów leczenia poniesionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - do wysokości 10%
sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia
(polisie), nie więcej jednak niż wynoszą rzeczywiste, udowodnione koszty, pod warunkiem, iż:
nieszczęśliwy wypadek wydarzył się w okresie ochrony ubezpieczeniowej,
zostały poniesione w ciągu jednego roku od daty nieszczęśliwego wypadku;
Za koszty leczenia uważa się również:
przewozy do i ze szpitala do domu środkami komunikacji publicznej,
pobyty rehabilitacyjne w sanatorium, będące kontynuacją leczenia po wypadku, trwające
jednak nie dłużej niż 24 dni.
e) z tytułu uciążliwości leczenia - jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku nie nastąpił
uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego (0% określony przez lekarza zaufania), ale przebieg
leczenia spowodował pełną niezdolność do nauki przez okres nie krótszy niż 14 dni, to InterRisk
S.A. Vienna Insurance Group wypłaci jednorazowe świadczenie w wysokości 1% sumy
ubezpieczenia określonej w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie);
z tytułu śmierci rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - jednorazowe
świadczenie w wysokości 1.000,00 zł.
Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność z tytułu śmierci spowodowanej zawałem serca lub udarem
mózgu.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej studenta
a) z tytułu szkód w mieniu lub na osobie, wyrządzonych osobom trzecim, pozostających w związku z
wykonywaniem czynności, związanych z nauką na Uczelni oraz odbywaniem praktyk w ramach
planu nauczania, przyjętego przez tą Uczelnię, a także w związku z czynnościami życia prywatnego.
b)
c)
3.
4.
ustala się franszyzę redukcyjną w wysokości 50 zł dla każdej szkody rzeczowej powstałej w związku
z wykonywaniem czynności, związanych z nauką na Uczelni lub odbywaniem praktyk w ramach
planu nauczania, przyjętego przez tą Uczelnię, oraz ustala się franszyzę redukcyjną w wysokości
200 zł dla każdej szkody rzeczowej powstałej w związku z pozostałymi czynnościami życia
prywatnego.
zakres ochrony zostaje rozszerzony Klauzulą nr 1 – rozszerzenie zakresu terytorialnego
ubezpieczenia, której pełna treść znajduje się w Załączniku nr 1 do OWU Odpowiedzialności
Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym.
d)
Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej regulują OWU.
W przypadku odmienności postanowień OWU, o których mowa w §1 ust. 4 pkt. 1 niniejszej umowy,
zastosowanie mają postanowienia umowy.
§2
1.
2.
Ustala się sumy ubezpieczenia:
a) dla zakresu ubezpieczenia określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokości na jednego
Ubezpieczonego 30.000,00 zł
b) dla zakresu ubezpieczenia określonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy w wysokości 5.000,00 zł na
jednego Ubezpieczonego
Z tytułu objęcia studentów ochroną ubezpieczeniową za cały okres ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
wymienionym w § 1 ust.1 i ust. 2 niniejszej umowy, UBEZPIECZYCIEL otrzymuje za każdego studenta
objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej umowy składkę w wysokości: 50 zł (słownie:
pięćdziesiąt złotych 00/100)- co stanowi łączną składkę stanowiąca sumę 45 zł. z tytułu ubezpieczenia w
zakresie ryzyk określonych w § 1 ust 1 Załącznika nr 1 do niniejszej umowy oraz 5 zł. z tytułu ubezpieczenia
w zakresie ryzyk określonych w § 1 ust 2 Załącznika nr 1 do niniejszej umowy.
Download