SZCZEGÓŁY OFERTY

advertisement
Szczegóły oferty
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków studentów
Uniwersytetu Ekonomicznego
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała
lub rozstroju zdrowia w postaci trwałego uszczerbku na zdrowiu, trwałego uszkodzenia ciała lub śmierci
ubezpieczonego.
W ramach składki podstawowej ochroną ubezpieczeniową objęte są również trwałe następstwa :
1) zawału serca,
2) krwotoku śródczaszkowego,
3) udaru mózgu
4) obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji,
5) śmierć spowodowana sepsą
WARIANT – BEZKOMISYJNY
oparty na tzw. systemie świadczeń stałych wypłacanych na postawie tabel trwałego uszczerbku na zdrowiu
zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (bez zgłaszania się na komisje lekarskie)
Suma ubezpieczenia
Zakres świadczeń podstawowych
z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia
objętego umową
z tytułu trwałego uszkodzenia ciała w tym również śpiączka – (rodzaj
trwałego uszkodzenia ciała wymieniony w tabeli nr 3 owu)
z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawałem
serca, udar mózgu lub krwotokiem śródczaszkowego
z tytułu złamań kości lub zwichnięć stawów (rodzaj złamania wymieniony
w tabeli owu) w tym złamanie zęba
- nagłe zatrucie gazami, substancjami i produktami chemicznymi,
porażenie prądem, piorunem, które to stany wymagały hospitalizacji,
-następstwa urazów ciała z jednego wypadku, które wymagały
interwencji lekarskiej w placówce medycznej połączonej z dalszym
leczeniem i wymagały co najmniej jednej wizyty kontrolnej
30 000 zł
30 000 zł
do 30 000 zł
300 zł za 1 % trwałego
uszczerbku
Świadczenia zgodnie z
tabelą nr 4 OWU
1 500 zł
450 zł
z tytułu oparzeń i odmrożeń (rodzaje oparzeń i odmrożeń wymieniony w
tabeli owu)
do 6 000 zł
z tytułu wstrząśnień mózgu (w zależności od długości pobytu w szpitalu
wg tabeli)
do 900 zł
Zwrot kosztów leczenie poniesiony w wyniku NNW
max. 12 000 zł
Dieta szpitalna
max 5 400 zł
z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeń (przez owady) wg tabeli
zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych – w tym odbudowa stomatologiczna zębów
zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych
Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego w wyniku
nowotworu złośliwego
3 000 zł
max. 7 500 zł
max. 7 500 zł
1 000 zł
Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu studenta w wieku do 25
lat z powodu wrodzonej wady serca
1 000 zł
Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci przedstawiciela
ustawowego w wyniku NNW
1 500 zł
Jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji kończyny lub części
kończyny spowodowanej nowotworem złośliwym u studenta w wieku do
25 lat
Jednorazowe świadczenie w przypadku pobytu w szpitalu przez okres co
najmniej 4 dni, który to pobyt nie był związany z nieszczęśliwym
wypadkiem
1 000 zł
1 000 zł
Składka roczna za jedną osobę:
50 zł
Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia w najbliższym czasie
zostaną umieszczone na stronie poszczególnych dziekanatów jak
również na stronie Samorządu studenckiego UE.
Download