GAB/16/2010/PN Zał. Nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

advertisement
GAB/16/2010/PN
Zał. Nr 1
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Obligatoryjne zakresy ubezpieczenia i minimalne wysokości świadczeń w podziale na 2
warianty (dwie Grupy ubezpieczonych) przedstawiają tabele poniżej:
Grupa (wariant) I
MINIMALNA SUMA UBEZPIECZENIA
Rodzaj zdarzenia ubezpieczeniowego
10 000 zł
Minimalna wysokość
świadczenia
Zgon ubezpieczonego (naturalny, w wyniku choroby)
25 000 zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwym wypadku (NW)
50 000 zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału lub krwotoku śródmózgowego
50 000 zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
25 000 zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy
25 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego z powodu nieszczęśliwego wypadku
- za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego w wyniku
nieszczęśliwego wypadku (NW)
400 zł
- za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku zawału lub krwotoku
śródmózgowego
400 zł
- za 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego w wyniku nieszczęśliwego
wypadku (NW)
40 000 zł
Osierocenie dziecka – jednorazowe świadczenie dla każdego dziecka ubezpieczonego
w wieku do 18-tu lat, a w razie uczęszczania do szkoły w wieku do 25 lat
4 000 zł
Zgon współmałżonka ubezpieczonego
10 000 zł
Zgon współmałżonka ubezpieczonego w wyniku NW
20 000 zł
Zgon dziecka ubezpieczonego ( do 25-go roku życia )
3 000 zł
Zgon rodziców i teściów ubezpieczonego
2 000 zł
Urodzenie martwego dziecka
1 500 zł
Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu
1 000,00 zł
Ciężka choroba ubezpieczonego – zakres podstawowy (zgodnie z OWU)
4 000,00 zł
1
GAB/16/2010/PN
Operacje chirurgiczne, której poddawany jest ubezpieczony :
·
Operacja I klasy
2 000,00 zł
·
Operacja II klasy
1 200,00 zł
·
Operacje III klasy
400,00 zł
Leczenie szpitalne - ( pobyty minimum 4 dniowe ) za każdy dzień pobytu
z tytułu:
- nieszczęśliwego wypadku do 14 dni
suma ubezpieczenia
10.000 zł
100 zł
- nieszczęśliwego wypadku (od 15 do 90 dnia)
50,00 zł
choroby do 14 dni
50,00 zł
choroby (od 15 do 90 dnia)
50,00 zł
- wypadku komunikacyjnego do 14 dni
50,00 zł
- wypadku przy pracy do 14 dni
5,000 zł
-wypadku komunikacyjnego przy pracy do 14 dni
50,00 zł
- jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na OIT min. 48 godzin
500,00 zł
- zawału serca lub krwotoku śródmózgowego do 14 dni
50,00 zł
- za dzień rekonwalescencji ( o ile pobyt w szpitalu trwał co najmniej 14 dni)
maksymalnie za 30 dni
25,00 zł
GRUPA (wariant) II
SUMA UBEZPIECZENIA
12 000 zł
Rodzaj zdarzenia ubezpieczeniowego
Minimalna wysokość
świadczenia
Zgon ubezpieczonego (naturalny, w wyniku choroby)
30 000,00 zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwym wypadku (NW)
60 000,00 zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału lub krwotoku sródmózgowego
60 000,00 zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
30 000,00 zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy
30 000,00 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego z powodu nieszczęśliwego
wypadku:
- za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego w wyniku
nieszczęśliwego wypadku (NW)
500,00 zł
2
GAB/16/2010/PN
- za każdy 1% trwałego uszczerbku w wyniku zawału lub krwotoku
śródmózgowego
500,00 zł
za 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego w wyniku nieszczęśliwego
wypadku (NW)
50 000,00 zł
Osierocenie dziecka – jednorazowe świadczenie dla każdego dziecka
ubezpieczonego w wieku do 18-tu lat, a w razie uczęszczania do szkoły w wieku
do 25 lat
5 000,00 zł
Zgon współmałżonka ubezpieczonego
12 000,00 zł
Zgon dziecka ubezpieczonego ( do 25-go roku życia )
3 600,00 zł
Zgon współmałżonka ubezpieczonego w wyniku NW
24 000,00 zł
Urodzenie martwego dziecka
2.300,00 zł
Urodzenie się dziecka
1 200,00 zł
Zgon rodziców i teściów ubezpieczonego
2 600,00 zł
Operacje chirurgiczne , której poddawany jest ubezpieczony :
·
Operacja I klasy
2 000,00 zł
·
Operacja II klasy
1 200,00 zł
·
Operacje III klasy
400,00 zł
Leczenie szpitalne - ( pobyty minimum 4 dniowe ) za każdy dzień pobytu z
tytułu:
Suma ubezpieczenia
12.000 zł
- nieszczęśliwego wypadku do 14 dni
120,00 zł
- nieszczęśliwego wypadku (od 15 do 90 dnia)
60,00 zł
choroby do 14 dni
60,00 zł
choroby (od 15 do 90 dnia)
60,00 zł
- wypadku komunikacyjnego do 14 dni
65,00 zł
- wypadku przy pracy do 14 dni
65,00 zł
- jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na OIT min. 48 godzin
575,00 zł
- zawału serca lub krwotoku śródmózgowego do 14 dni
65,00 zł
- za dzień rekonwalescencji ( o ile pobyt w szpitalu trwał co najmniej 14 dni)
maksymalnie za 30 dni
28,00 zł
3
GAB/16/2010/PN
2. Definicje zdarzeń
2.1. ubezpieczony – osoba fizyczna, pozostająca w stosunku prawnym z ubezpieczającym, w
szczególności w stosunku zatrudnienie bądź członkostwa, bądź innym zaakceptowanym przez
Ubezpieczyciela , która przystąpiła do ubezpieczenia
2.2. nieszczęśliwy wypadek – przypadkowe, nagłe, niezależne od woli ubezpieczonego i stanu jego
zdrowia, gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyna zewnętrzną, będące wyłączną oraz
bezpośrednią przyczyną zdarzenia objętego odpowiedzialnością Wykonawcy
2.3. wypadek komunikacyjny – nieszczęśliwy wypadek wywołany ruchem pojazdów na drodze, w
którym ubezpieczony brał udział jako uczestnik ruchu bądź kierowca, z tym że „pojazd”,
„droga”, „uczestnik ruchu” i „kierowca” rozumiane są zgodnie ze znaczeniem nadanym przez
obowiązujące przepisy prawa o ruchu drogowym
2.4. wypadek przy pracy – nieszczęśliwy wypadek, który nastąpił podczas lub w związku z
wykonywaniem przez ubezpieczonego zwykłych czynności albo poleceń przełożonych w
ramach łączącego ubezpieczonego z ubezpieczającym stosunku pracy albo stosunku
cywilnoprawnego, w ramach którego ubezpieczający opłaca składki na ubezpieczenie
wypadkowe w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych
2.5. trwały uszczerbek na zdrowiu – trwałe, nie rokujące poprawy uszkodzenie danego organu,
narządu lub układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu lub upośledzenie
jego funkcji
2.6. małżonek – osoba pozostająca z ubezpieczonym w związku małżeńskim, w stosunku do
którego nie została orzeczona separacja zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
2.7. poważne zachorowanie – minimalny zakres: zawał serca, chirurgiczne leczenie naczyń
wieńcowych- bypass, nowotwór złośliwy, udar mózgu, niewydolność nerek, choroba
Creutfelda-Jacoba, zakażenie wirusem HIV jako następstwo bezpośredniego wykonania
obowiązków zawodowych lub pełnoobjawowe AIDS będące następstwem zakażenia wirusem
HIV podczas wykonywania obowiązków zawodowych, zakażenie wirusem HIV jako
powikłanie transfuzji krwi, wykonanej na terytorium RP, u osoby nie chorującej na hemofilię,
oparzenia, transplantacja organów, utrata wzroku, oponiak, choroba Parkinsona
2.8. pobyt w szpitalu – całodobowy pobyt ubezpieczonego w szpitalu na terytorium RP w celu
leczenia szpitalnego, trwający nieprzerwanie dłużej niż 3 dni.
2.9. OIT- Oddział Intensywnej Terapii wyodrębniony organizacyjnie jako osobny oddziała w
strukturach szpitala, wyposażony w sprzęt umożliwiający stałe monitorowanie podstawowych
czynności życiowych oraz podjęcie czynności zastępczych w przypadku niewydolności
narządów lub układów ustroju
2.10. rekonwalescencja – trwający nieprzerwanie maksymalnie 30 dni- bezpośrednio po pobycie
w szpitalu- pobyt na zwolnieniu lekarskim wydanym przez ten szpital
2.11. operacja chirurgiczna- zabieg chirurgiczny wykonany w placówce medycznej na terytorium
RP, przez wykwalifikowanego lekarza o specjalności zabiegowym w znieczuleniu ogólnym,
przewodowym lub miejscowym, niezbędny z medycznego punktu wiedzenia w celu
wyleczenia lub zmniejszenia objawów choroby lub urazu; minimum 500 zabiegów/operacji;
podział na minimum trzy klasy, przy czy do klasy trzeciej nalezą najprostsze operacje; jeżeli
ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy przewidują podziała operacji chirurgicznych na
większa liczbę klas niż 3, świadczenia z tytułu operacji chirurgicznych przyporządkowanych
do klas wyższych nie mogą być mniejsze, niż świadczenia określone dla klasy pierwszej i
świadczenia z tytułu operacji chirurgicznych przyporządkowanych do klasy z operacjami
najprostszymi nie mogą być mniejsze niż 300 zł
2.12. W odniesieniu do pozostałych pojęć i definicji, Zamawiający dopuszcza stosowanie zapisów
ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy
4
Download