styl życia

advertisement
STYL ŻYCIA
Termin styl życia odnosi się do zespołu codziennych zachowań, specyficznych dla danej
jednostki lub zbiorowości. Zakłada się, iż styl życia kształtuje się w procesie wzajemnego
oddziaływania bardzo szeroko pojętych warunków życia oraz indywidualnych wzorów
zachowań, zdeterminowanych przez czynniki społeczno-kulturowe i cechy osobiste jednostek.
Na style życia składają się zachowania ( lub inaczej ciągi zachowań nazwane postępowaniem),
będące rezultatem wpływu społecznie zdeterminowanych wzorów zachowań i interpretacji
sytuacji, tworzonych i wykorzystywanych przez grupę jako mechanizmy umożliwiające jej
członkom radzenie sobie w codziennym życiu. O prozdrowotnym stylu życia mówimy wtedy
gdy zespół codziennych zachowań służy, a nie szkodzi zdrowiu. W wielu sferach codziennego
funkcjonowania istnieje możliwość wyboru zachowań służących zaspakajaniu naszych potrzeb.
Chodzi więc o to by dochodziło do wyboru tych, które służą zdrowiu. Ogromne możliwości w
zakresie kształtowania względnie trwałych prozdrowotnych reakcji i wzorów zachowań daje
pierwotna socjalizacja patrz > SOCJALIZACJA. Szansa zmiany już utrwalonych
niekorzystnych dla zdrowia ludzkich preferencji na prozdrowotne leży w tym, iż standardowe
reakcje i wzory zachowań decydujące o kształcie stylu życia nie są ustalone raz na zawsze,
podlegają zmianom w wyniku nieustannych interpretacji i sprawdzania w różnych sytuacjach
społecznych. Zakres wzorów zachowań możliwy do wykorzystania przez jednostki zmienia się
w zależności od kontekstu społeczno-środowiskowego. Czynniki społeczne i środowiskowe
mogą go bowiem ograniczać lub poszerzać. Z tego też powodu zadaniem promocji zdrowia jest
nie tylko motywowanie jednostek i grup do zmiany zachowań, ale także stwarzanie warunków
dla dokonywania się zmian w stylach życia. Tak więc społeczeństwo powinno być
poinformowane o zaletach i wadach poszczególnych zachowań wchodzących w skład
określonych stylów życia oraz powinny być zapewnione społeczne, gospodarcze i
środowiskowe warunki by zachowania służące zdrowiu mogły być realizowane. (Z.Słońska)
Download