Prezentacja programu PowerPoint

advertisement
SOCJOLOGIA
WYKŁAD II
INSTYTUCJE SPOŁECZE
ORAZ PROCES SOCJALIZACJI
CO TO JEST INSTYTUCJA?
●
●
●
Potoczne rozumienie instytucji
Problem przenikania się słownictwa potocznego
i naukowego
Optyka socjologii skupiona na instytucjach
społecznych – od samego początku jako
samodzielnej dyscypliny koncentrowała się na
najważniejszych składowych całości, np. na
rodzinie, własności, podziale pracy, państwie,
języku i religii
AUGUSTA COMTA WIZJA
SPOŁECZEŃSTWA
●
●
●
●
●
Podstawową komórką społeczną jest rodzina
Motywem łączenia się ludzi w szersze zbiorowości
jest postępujący podział pracy
Wyjście poza więzy rodzinne wymaga
wypracowania porządku ponadrodzinnego –
organizację polityczną
Organizacja polityczna nie jest wystarczającą
podstawą spójności i równowagi – konieczna jest
religia
Dla wspólnoty uczuć konieczny jest też język
HERBERT SPENCER I JEGO
INSTYTUCJE
●
●
●
●
Stosunki, organizacja, kontrola, regulacja, przymus
Instytucje to wszystko to, co prowadzi do
uspołecznienia niespołecznego z natury człowieka do
współdziałania z innymi (coraz liczniejszymi) ludźmi
Podobna do Comte'owskiej wizja rozwoju
społeczeństw od wspólnot rodzinnych, opartych na
więzach krwi, do nowoczesnego społeczeństwa
bazującego na skodyfikowanym porządku prawnym
Od społeczeństwa militarnego do społeczeństwa
industrialnego – od mechanizmu do organizmu
EMILA DURKHEIMA PROGRAM
SOCJOLOGII
●
Instytucje to zespół ustalonych działań oraz idei, które
jednostki zastają jako coś gotowego i narzucającego
się im mniej lub bardziej nieodparcie
●
Socjologia jako nauka o instytucjach
●
Prototyp wszelkich społecznych instytucji – religia
●
●
Inicjacja jednostki do społeczeństwa poprzez religię →
obrzędy religijne jako zespalanie zbiorowości →
obrzędy religijne jako kultywowanie tradycji → funkcja
euforyczna obrzędów religijnych (zawór
bezpieczeństwa)
Niepokój związany z ateizacją współczesnego
społeczeństwa
WSPÓŁCZESNA WIZJA
INSTYTUCJI
●
●
●
Przejście od statycznej, XIX wiecznej wizji instytucji
jako niezmiennych elementów rzeczywistości
społecznej do rozumienia instytucji w kategoriach
struktur długiego trwania
Powiązanie instytucji z dynamicznym rozumieniem
kultury jako procesu społecznego
Pojęcie systemu aksjo-normatywnego: normy i
wartości → wiązki norm i wartości czyli procedury →
rola kontekstu społecznego (dziedziny życia
społecznego, np. prokreacja i wychowanie) → zbiór
reguł związanych z określonym kontekstem
społecznym = instytucja
INSTYTUCJE A SOCJALIZACJA
●
●
●
●
Przyjęcie takiego rozumienia instytucji stawia w centrum
zainteresowania kwestię „przystosowania” jednostek do
reguł obowiązujących w społeczeństwie
Socjalizacja to proces wdrażania się jednostek do sposobu
życia swojej grupy i szerszego społeczeństwa przez
uczenie się reguł i idei zawartych w kulturze
Socjalizacja pierwotna – typowa dla wczesnego etapu
rozwoju, w ramach grup pierwotnych, nacechowana
emocjonalnie, automatyczna internalizacja wzorców
Socjalizacja wtórna – późniejsza w rozwoju, w ramach
innych niż pierwotne grup, niekoniecznie nacechowana
emocjonalnie, wybiórcza internalizacja wzorców
PORZĄDEK SPOŁECZNY
●
●
●
Instytucje są tymi elementami społeczeństwa,
których podstawowym zadaniem jest
zabezpieczanie porządku i ładu społecznego
Instytucje i instytucjonalizacja działań ludzkich
należą do podstawowych mechanizmów
szeroko rozumianej kontroli społecznej
Instytucje kontrolują ludzkie działania →
narzucają wzory działania → określają
obowiązujący jeden z wielu możliwych
kierunków działania
KONTROLA SPOŁECZNA
●
●
Kontrola nieformalna – wszystkie wzory
zachowań przekazywane w stosunkach
osobistych i wszystkie reakcje i sankcje
stosowane spontanicznie i na zasadzie
obyczaju
Kontrola formalna – wszystko to, co zapisane w
formie regulaminów poszczególnych organizacji
i stowarzyszeń, a przede wszystkim w
skodyfikowanym prawie
Download