wzory i sterotypy społeczne - Marini1000lecie.website.pl

advertisement
WZORY I STEROTYPY SPOŁECZNE
Środowisko, w jakim żyją ludzie jest przedmiotem dziedziny wiedzy, zwanej ekologią
człowieka. Zajmują się nimi również takie nauki jak: pedagogika, socjologia i psychologia
wychowania. Traktują one środowisko jako podłoże procesów wychowawczych, każda z nich
czyni to jednak z odmiennego punktu widzenia.
Socjologia wychowania bada środowisko wychowawcze jako część środowiska
społecznego, a jednym z głównych nacisków kładzie na proces socjalizacji stopniowego
uspołecznienia jednostki wskutek wzorów i stereotypów społecznych.
Analizując samą definicję środowiska jako systemu bodźców wywołujących reakcję
przyjmowania wzorów i stereotypów a także przeżyć psychicznych przy jednoczesnym
różnicowaniu w nim poszczególnych aspektów środowiska naturalnego, kulturowego i
społecznego – widać wyraźnie że „pełni ono funkcję wychowawczą. Tę też wymienioną
wyżej cechę przyjmuje się jako istotną dla środowiska wychowawczego, gdy mówi się o nim
jako o warunkach wywołujących określone przeżycia psychiczne”1 bądź „o układzie sytuacji,
do których człowiek przystosowuje się”2.
Zdaniem Bandura przyswajanie sobie wzorców „to nie tylko kwestia odpowiedniego
wzmacniania pożądanych i niepożądanych zachowań. Spora z nich część jest przez nas
przyswajana drogą obserwacji i naśladowań zachowań osób dla nas modelowch”3. Dzieci w
tym względzie są wyjątkowymi obserwatorami. Znany i często przywoływany jest przez
przeciwników pokazywania w telewizji filmów, ze scenami agresywnymi eksperyment, u
którego podstawy leżała ta właśnie kwesta. Grupa dzieci bawiła się lalkami. Część z nich
mogła za przyzwoleniem dorosłych oglądać filmy gdzie dorośli brutalnie się zachowywali:
kopali, bili, rzucali itp. Okazało się, że dzieci które takie działania i zachowania wydziały u
dorosłych znacznie częściej tak właśnie się zachowywały wobec lalek niż te, które takiej
okazji do obserwacji nie miały. Inaczej mówiąc stały się agresywne ponieważ nauczyły się
agresywnych zachowań obserwując w ten sposób zachowanie się dorosłych, często ich
wzorów. Niejasne jest jednak to „czy stać się agresywnym oznacza, że wystarczy przejawiać
pewne rodzaje zachowań, czy też iż wymaga to wykształcenia trwałych przesłanek takiego
zachowania w postaci
np. cech osobowości, dominującego typu emocji czy motywacji.
A jeśli wystarczą zachowania, to przecież wiadomo że agresywność nie jedno ma imię .
Można bić fizycznie i można znęcać się psychicznie”4
Zgodnie z powyższym „wpływ socjalizacji na jednostkę może być pozytywny lub
negatywny, zależnie od treści norm, wzorów osobowych, zasad postępowania oraz hierarchii
wartości aprobowanych przez daną grupę”5. Ważne jest to iż niektórzy są tylko naszymi
wzorami. Jednych z nich naśladujemy w większym stopniu innych w mniejszym. Najogólniej
mówiąc naśladujemy tych których pożądamy jako źródła aprobaty naszych działań sądów,
przekonań itp. Każda aprobata niezależnie jak wyrażona ma swoją wartość. Wartość aprobaty
zależy od tego kto jest jej nadawcą. Najpierw bardzo silnym źródłem aprobaty są rodzice. W
pierwszych latach szkoły staje się nim także „nasza pani”.
W ogóle dzieci są bardzo uzależnione od dorosłych. A jeszcze później takim źródłem
staje się grupa rówieśnicza, gwiazdy ekranu, estrady, sportu. Wynika stąd, że pierwszym
wzorem do naśladowania stają się rodzice bądź opiekunowie. To od nich przejmujemy
1
J. Pieter, „Poznanie środowiska wychowawczego”. Ossolineum, Wrocław 1964, s41
2
Por. K. Sośnicki, „Istota i cele wychowania”. Nasza Księgarnia, Warszawa 1967, s.7
3
W. Domachowski „Przewodnik po psychologii społecznej PWN, Warszawa 1998, s. 76
4
W. Domachowski „Przewodnik po psychologii społecznej PWN, Warszawa 1998, s. 76
5
R.B. Woźniak, „Zarys Socjologii Edukacji I zachowań społecznych” Wydawnictwo Uczelniane BWSH, Koszalin 1998, s. 153
pierwsze społeczne zachowania, poglądy sądy. Oni są dla nas naśladowanymi
reprezentantami społecznego świata. Gdy wraz z rosnącymi możliwościami ów świat dziecka
rozszerza się, zwiększa się też pula osób będących pożądanym źródłem aprobaty. Oczywiście
nie wszystkie zachowania nawet najbardziej aprobowanych osób są naśladowane.
Wdrażanie jednostki do życia w społeczeństwie Z. Ziembiński określa mianem „ socjalizacji
jednostki(..) jest to proces, który polega na wdrażaniu jednostki do akceptacji wzorów
zachowania przyjmowanych w danym społeczeństwie, do uznania za swoje czyli do
internalizacji wartości i wzorów..”6
Wzór przeciętny
-Wyraźne nie sformułowany, który występuje w organizacjach społecznych. Posiada
minimum właściwości I minimum działań, które winien realizować członek w stosunku
do grupy. Jest to wzór, którego na ogół nie uświadamiamy sobie. Jednocześnie jest
trudny do wyodrębnienia. Działa w sposób bezrefleksyjny, a jednocześnie realizuje te
działania, które nie zwracają uwagi kierowników. „Szary człowiek” nie wyróżnia się. Jest to
wzór trudny do ustalenia – brak bowiem punktu odniesienia
Wzór idealnie pozytywny
- Zespół norm z reguły wyraźnie sformułowanych, określających jakie właściwości winien
posiadać I jakie działania winien realizować osobnik należący do danej grupy lub
kategorii, jeżeli chce osiągnąć najwyższą ocenę w danej grupie. Kto spełnia ten wzór,
spotyka się z najwyższym uznaniem. Jest stawiany jako wzór do naśladowania
Wzór negatywny
- zespół norm określających jakie właściwości nie powinien posiadać osobnik należący
dodanej grupy lub kategorii, jeżeli nie chce być wyróżniony w sensie sankcji represyjnej.
Wzór ten określa skalę wartościowania zachowania, co w danej grupie uważa się za
największe przestępstwo.
Teraz przyjrzymy się dokładniej naturze I konsekwencjom stereotypów.
Stereotypy jak podaje psychologiczny podręczni akademicki są „szczególnymi schematami
osób grup. Można je opisywać jako schematy kategorialne, których podstawowa
właściwością jest
1. nadmierne uproszczenie
2. nasycenie wartościowaniami
3. nadgorliwość, czyli ukryte przekonanie o bezwyjątkowym podobieństwie wszystkich
reprezentantów danej grupy
4. niewielka podatność na zamiany”7
Zobaczymy w jaki sposób kategoryzuje stereotypy E. Aronson 8:
Stereotypowa wiedza a oczekiwania – przywołujemy na myśl pewien zbiór specyficznych
danych, czyli stereotypów, które następnie kierują naszymi oczekiwaniami np.: profesor
college’u, rozrywkowa panienka, rasista. Gdy z kategoryzujemy jakąś osobę lub zdarzenie
używając jednego z tych terminów wówczas nasze oczekiwania dotyczące przyszłych
interakcji opieramy na towarzyszących temu terminowi stereotypach.
Dostrzeganie związku tam, gdzie go nie ma – iluzoryczna korelacja –dostrzegamy związek
tam gdzie naszym zdaniem powinien być, choć w rzeczywistości go nie ma np.: w
nieoficjalnych ankietach ludzie stale przeceniają prawdopodobieństwo zachorowania lesbijek
6
Z. Ziembiński „Elementy Socjologii” Wydawnictwo „Ars boni et aequi”, Poznań 1994, s. 30
7
J. Strelau, red. nauk. “Psychologia, podręcznik akademicki” GWP Gdańsk 2000, s. 206
8
E. Aronson “Człowiek istota społeczna. PWN, Warszawa 1999, s. 179
na ADIS. W rzeczywistości u lesbijek procent zakażenia wirusem HIV jest najniższy, gdy
porówna się je z homoseksualistami – mężczyznami, oraz heteroseksualistami kobietami i
mężczyznami. Niezależnie od sytuacji, iluzoryczna korelacja przyczynia się w znacznym
stopniu do umocnienia naszych stereotypów i przekonań – pod wpływem stereotypu
dostrzegamy jakiś związek, który z kolei zdaje się stanowić dowód, że ów pierwotny
stereotyp jest prawdziwy.
Skutki podziału na grupę własną i grupę obcą - jednym z najbardziej rozpowszechnionych
sposobów kategoryzowania ludzi jest podział ludzi na dwie grupy „moją” i grupę „obcą”. Na
przykład często dzielimy ludzi posługując się takimi kategoriami jak „my” kontra „oni”, moja
uczelnia kontra wasza itp. Na ogół jesteśmy skłonni uważać członków innej grupy za
bardziej podobnych do siebie nawzajem niż członkowie naszej grupy własnej.
Faworyzowanie grupy własnej oznacza skłonność do uznawania tej grupy za „lepszą” pod
wszelkim względami i do przyznawania jej różnych dóbr.
Literatura
1. J. Pieter, „Poznanie środowiska wychowawczego” Ossolineum, Wrocław 1964
2. Por. K. Sośnicki, „Istota i cele wychowania” Nasza Księgarnia, Warszawa 1967
3. W. Domachowski „Przewodnik po psychologii społecznej” PWN, Warszawa 1998
4. R.B Woźniak, „Zarys Socjologii Edukacji I zachowań społecznych” Wydawnictwo
Uczelniane BWSH, Koszalin 1998
5. Z. Ziembiński „Elementy Socjologii” Wydawnictwo „Ars boni et aequi”, Poznań 1994
6. J. Strelau, red. nauk. “Psychologia, podręcznik akademicki” GWP Gdańsk 2000
7. E. Aronson “Człowiek istota społeczna” PWN, Warszawa 1999
Download