LISTA LEKTUR SOCJOLOGIA

advertisement
LISTA LEKTUR SOCJOLOGIA
Anthony Giddens, Socjologia, PWN, 2004.
Piotr Sztompka, Socjologia, Znak, 2002.
Jan Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1972.
Encyklopedia Socjologiczna, tomy 1-4, Oficyna Naukowa Warszawa.
Piotr Sztompka, M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Znak, Kraków 2006.
Stanisław Ossowski, O osobliwościach nauk społecznych, Warszawa 1962.
Mirosława Marody (red.), Wymiary życia społecznego, Scholar, Warszawa 2004.
Peter L. Berger, Zaproszenie do socjologii, PWN, Warszawa 2003.
Irena Machaj (red.), Małe struktury społeczne, UMCS, Lublin 2002.
Jacek Wasilewski (red.), Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian, Scholar,
Warszawa 2006.
Mirosława Marody, Anna Giza-Poleszczuk, Przemiany więzi społecznych, Scholar, Warszawa
2004.
Tomasz Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, PWN, Warszawa 2004.
Edmund Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Scholar. Warszawa
2006.
Jerzy Szacki (red.), Ani książę, ani kupiec: obywatel, Znak, Fundacja im. Stefana Batorego,
Kraków, Warszawa 1997.
Jerzy Szacki, Historia myśli socjologicznej, wyd. nowe, PWN Warszawa 2002.
Włodzimierz Derczyński, Aleksandra Jasińska-Kania, Jerzy Szacki (red.), Elementy teorii
socjologicznych: materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, PWN Warszawa
1975.
Jonathan H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, tłum. Jacek Szmatka, PWN Warszawa
1985.
Stefan Nowak, Metodologia nauk społecznych, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo
Naukowe 1985.
Peter Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa 1983.
Anthony Giddens, Stanowienie społeczeństwa, Warszawa 2003.
Pierre Bourdieu, L.J.D. Wacquant, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa 2001.
Anna Giza – Poleszczuk, E. Mokrzycki (red.) Teoria i praktyka socjologii empirycznej,
Warszawa IFiS PAN 1990.
Antoni Sułek, W terenie, w archiwum i w laboratorium, Warszawa Wydawnictwo UW 1990.
1
Antoni Sułek., Nowak K., Wyka A.,(red.). Poza granicami socjologii ankietowej, Warszawa
1989.
Aronson, E., Wilson, T., Akert, R., Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań Zysk i S-ka
1997.
Jacek Szmatka, Małe struktury społeczne: wstęp do mikrosocjologii strukturalnej, Warszawa
1989.
Aleksandra Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski (red.),
Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Władysław Piwowarski (red.), Socjologia religii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków 1998.
Witold Morawski, Socjologia ekonomiczna, PWN, Warszawa 2001
2
Download