PROGRAM NAUCZANIA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012…

advertisement
PROGRAM NAUCZANIA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012…
Przedmiot: Problematyka poznania socjologicznego
Rodzaj studiów: Studia doktoranckie/tryb: stacjonarny,
Kierunek; Socjologia /rok studiów II/semestr: 4
Forma zajęć: Konwersatorium
Liczba godzin: 30h
Punkty ECTS:
Prowadzący: dr hab. Kryspin Karczmarczuk prof. UŁ
II. EFEKTY KSZTAŁCENIA:
1. Wiedza: W wyniku przeprowadzonych zajęć doktorant powinien zdobyć wiedzę w
zakresie problematyki poznania socjologicznego. Powinien orientować się w koncepcjach
społecznych analizujących powstawanie społecznej wiedzy, języka opisu, budowania i testowania
teorii socjologicznych oraz rozpoznawać „katalog rozbieżności” pomiędzy konkurującymi
stanowiskami teoretycznymi. Badania z zakresu teorii poznania pozwolą doktorantowi zdobyć wiedzę
dla lepszego zrozumienia społecznych zachowań i społecznych instytucji.
2. Umiejętności: W wyniku przeprowadzonych wykładów doktorant powinien zdobyć
niezbędne umiejętności w zakresie klasyfikowania, konstrukcji i organizowania społecznej
wiedzy. Powinien umieć wykorzystać wiedzę z zakresu socjologii wiedzy do analizy procesów
i zjawisk ekonomicznych oraz wskazać sposoby analizy badanych zjawisk z punktu widzenia metod
socjologicznych.
3.
Postawy/Kompetencje: W wyniku przeprowadzonych zajęć doktorant nabędzie
następujące kompetencje: uzyska podstawowe informacje interdyscyplinarne z zakresu socjologii
wiedzy, zdobędzie kwalifikacje w zakresie budowania i testowania w praktyce teorii socjologicznych
oraz będzie w stanie samodzielnie projektować badania społeczne. To pozwoli mu rozwinąć
krytyczne myślenie niezbędne w projektowaniu własnych badań społecznych.
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA:
1. Zapoznanie słuchaczy ze strukturą socjologii poznania
2. Stosunek podmiotu poznającego do przedmiotu poznawanego
3. Socjologia wiedzy
4. Powstawanie i wewnętrzna organizacja społecznej wiedzy (Weber, Durkheim, Parsons)
5. Dyskusja o trendach w budowaniu i testowaniu teorii w socjologii
6. Klasyfikacja, konstrukcja tożsamości, znaczenie i zbiorowa pamięć
7. Stereotypy i społeczeństwo; kultura
8. Stosunki pomiędzy strukturami poznawczymi i strukturami społecznymi
IV. KONTROLA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: Przygotowanie referatu
V. AKTUALNA LITERATURA:
1. Babbie E. Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa, 2003
2. Durkeim E. Zasady metody socjologicznej, PWN, Warszawa, 2007
3. Mannheim K. Socjologia wiedzy, PWN, Warszawa 1961
4. Nowak S. Metodologia badań społecznych, PWN, 1982
5. Pawłowski, T. Pojęcia i metody współczesnej humanistyki; Wrocław - Kraków 1977
6. Pawłowski, T. Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach praktycznych, Warszawa 1978
7. Sułek A. Ogród metodologii socjologicznej, Warszawa, 2002
Download