Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)

advertisement
Rok
akademicki:
2016/2017
Grupa przedmiotów:
Koordynator przedmiotu5):
Prowadzący zajęcia6):
Jednostka realizująca7):
Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):
Status przedmiotu9):
10)
Cykl dydaktyczny :
Założenia i cele przedmiotu12):
Formy dydaktyczne, liczba
godzin13):
Numer katalogowy:
Wprowadzenie do socjologii
Nazwa przedmiotu1):
Tłumaczenie nazwy na jęz.
Angielski3):
Kierunek studiów4):
podstawowe
3
ECTS 2)
4
Introduction to Sociology
Pedagogika
Małgorzata H. Herudzińska
Małgorzata H. Herudzińska
e-mail: [email protected]
Wydział Nauk Społecznych, Katedra Socjologii
Wydział Nauk Społecznych
a) przedmiot podstawowy
b) stopień I, rok I
c) niestacjonarne
semestr letni
Jęz. wykładowy : polski
Wprowadzenie studentów w podstawowe zagadnienia socjologii: od źródeł i etapów rozwoju tej
dziedziny wiedzy, poprzez jej przedstawicieli, zarysowanie podstawowych teorii socjologicznych,
socjologicznych metod badawczych do ukazania specyfiki socjologii – jej specyfiki wyjaśniania
zjawisk społecznych. To także systematyzacja podstawowej terminologii socjologicznej.
a) wykłady……………………………………………………………………; liczba godzin 16
11)
b) ćwiczenia…………………………………………………………………..; liczba godzin 16
Metody dydaktyczne14):
Wykład interaktywny, dyskusja, interpretacja tekstów źródłowych.
Pełny opis przedmiotu15):
Wykłady:
Celem kursu jest wprowadzenie studentów w podstawowe zagadnienia socjologii, a w tym m.in.:
przedstawienie socjologii jako dyscypliny naukowej; rozróżnienie socjologii naukowej od
myślenia zdroworozsądkowego; prezentacja prekursorów socjologii w powiązaniu ze zjawiskami i
procesami po nowoczesności; charakterystyka współczesnych perspektyw socjologicznych w
zarysie; badania nad człowiekiem - człowiek istotą społeczną; procesy społeczne; stratyfikacja
społeczna; media dla człowieka czy człowiek dla mediów?; zmiana społeczna.
Studenci w trakcie zajęć zapoznają się z socjologicznym spojrzeniem na zagadnienia z wybranych
sfer rzeczywistości społecznej.
Ćwiczenia:
1. Spotkanie organizacyjne - omówienie sylabusa (literatura podstawowa i uzupełniająca, warunki
zaliczenia ćwiczeń; kwestia obecności).
Temat: Wyobraźnia socjologiczna - pojęcie, przykłady.
Literatura:
Giddens A., Socjologia (wydanie nowe), PWN, Warszawa 2012, s. 4-8.
2. Temat: Kto wychowuje nasze dzieci?
Literatura:
Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, PWN, Warszawa 2010, s. 1546.
3. Temat: Jak możliwy jest ład społeczny?
Literatura:
Wrong Denis H., Przesocjalizowana koncepcja człowieka w socjologii współczesnej, w:
Mokrzycki E. (wybór), Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej,
PIW, Warszawa, t. 1, s. 44-70.
4. Temat: Jednostka a społeczeństwo.
Literatura:
Beck U., Społeczeństwo ryzyka W drodze do innej nowoczesności, Scholar, Warszawa 2004, rozdz.
V: Indywidualizacja, instytucjonalizacja i standaryzacja położeń życiowych i wzorów biografii, s.
192-205.
5. Temat: Przestępczość i dewiacja. Warunki instytucjonalne a relacje społeczne (na przykładzie
eksperymentu więziennego P. Zimbardo)
Literatura:
Giddens A., Socjologia (wydanie nowe), PWN, Warszawa 2012, rozdz. 21: Przestępczość i
1
dewiacja, s. 937-985.
6. Temat: Przemiany współczesnych rodzin.
Literatura:
Kwak A., Od i do małżeństwa i rodziny: "czas" rodziny - "czas" jednostki, [w:] Kwak A., Bieńko
M. (red.), Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę, Wydawnictwo UW, Warszawa 2012, s. 3960.
Literatura uzupełniająca:
Herudzińska M.H., Strategie zrywania z tradycją i dawnym życiem rodzinnym na przykładzie
porwań rodzicielskich, [w:] Role rodzinne - między przystosowaniem a kreacją, Wydawnictwo
Naukowe WNS UAM, Poznań 2016, s. 227-240.
7. Temat: Edukacja "wczoraj i dziś". Kolokwium termin I.
Literatura:
Giddens A., Socjologia (wydanie nowe), PWN, Warszawa 2012, rozdz. 19: Edukacja, s. 829-881.
Literatura uzupełniająca:
Bucer-Jeziorska A., Proces Boloński - metoda czy ideologia reformowania szkolnictwa wyższego,
[w:] Kolasa-Nowak, A., Misztal W. (red.), Społeczne światy wartości, Wydawnictwo UMCS,
Lublin 2012, s. 484-510.
8. Kolokwium II, wpisanie zaliczeń.
Literatura:
Goffman E., Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, GWP, Gdańsk 2005 (całość).
Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):
Brak
Brak
03 – potrafi dokonać obserwacji i interpretacji
zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z
różnymi obszarami działalności pedagogicznej
04 –
posiada umiejętność prezentowania
własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii,
popierając je argumentacją w kontekście
wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów
różnych autorów
Efekty kształcenia18):
01 –
ma elementarną wiedzę o różnych
rodzajach struktur społecznych i instytucjach
życia społecznego oraz zachodzących między
nimi relacjach
02 – ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o
różnych środowiskach wychowawczych, ich
specyfice i procesach w nich zachodzących
Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):
01, 02, 03,04 – Kolokwium końcowe z wykładów oraz z ćwiczeń; obserwacja w trakcie dyskusji
zdefiniowanego problemu oraz aktywność własna.
1. Treść odpowiedzi na pytania egzaminacyjne z oceną.
2. Karta imienna zawierająca oceny aktywności studentów.
1. Ocena z kolokwium ( wykłady) – 50%
3. Ocena z ćwiczeń – 50%
Miejsce realizacji zajęć22):
sala dydaktyczna
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Aronson E. (red.), Człowiek – istota społeczna, PWN, Warszawa 2001.
Barney D., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2008.
Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Scholar, Warszawa 2002 i 2004.
Beck U., Beck-Gernsheim E., Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej, PWN, Warszawa 2013.
Berger P., Zaproszenie do socjologii, Warszawa 1998.
Bucer-Jeziorska A., Proces Boloński - metoda czy ideologia reformowania szkolnictwa wyższego, [w:] Kolasa-Nowak, A., Misztal W.
(red.), Społeczne światy wartości, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 484-510.
CBOS, raporty, www.cbos.pl
Kenneth J. Gergen, Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym, PWN, Warszawa 2009.
Giddens A., Socjologia (wydanie nowe), PWN, Warszawa 2012.
Giza A., Sikorska M. (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, PWN, Warszawa 2012.
Goffman E., Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, GWP, Gdańsk 2005.
Herudzińska M.H., Rodzina w świadomości społecznej. Co (kto) tak naprawdę stanowi rodzinę? Społeczne (re)konstruowanie definicji
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na
ocenę końcową21):
2
rodziny, w: Ferenz K., Kowalska E. (red.), Wychowanie w rodzinie. Odmienne sytuacje i nowe zadania, Esus, Jelenia Góra 2012, s. 1541.
Herudzińska M.H., Oblicza starości - rodzina w służbie seniorom, w: Bojanowska E., Kawińska M. (red.), Praca socjalna wobec wyzwań
współczesności, Kontrast, Warszawa 2015, s. 125-144.
Herudzińska M.H., Strategie zrywania z tradycją i dawnym życiem rodzinnym na przykładzie porwań rodzicielskich, [w:] Role rodzinne
- między przystosowaniem a kreacją, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2016, s. 227-240.
Kolasa-Nowak, A., Misztal W. (red.), Społeczne światy wartości, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012.
Kotowska I.E. (red.), Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013, DBR Sp.J.,
Warszawa 2014.
Kwak A., Bieńko M. (red.), Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę, Wydawnictwo UW, Warszawa 2012.
Mokrzycki E. (wybór), Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej, PIW, Warszawa 1984.
Sikorska M., Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko. O nowym układzie sił w polskich rodzinach, Łośgraf, Warszawa 2009.
Sztompka P., Socjologia, Wydanie nowe poszerzone, Kraków 2012.
Sztompka P., Kucia M. (red.), Socjologia. Lektury, Znak, Kraków 2005.
Sztompka P., Bogunia-Borowska M., Socjologia codzienności, Znak, Kraków 2008.
WEF; The Global Gender Gap Report 2015; http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/; dostęp: 19.02.2016.
Rudnicki S., Stypińska J., Wojnicka K., Społeczeństwo i codzienność. W stronę nowej socjologii?, WAiP, Warszawa 2009.
Jasińska-Kania A., Nijakowski L., Szacki J., Ziółkowski M. (red.), Współczesne teorie socjologiczne, t. 1 i 2, Warszawa 2006.
Sztompka P., Socjologia, Kraków 2002.
UWAGI24):
WARUNKI ZALICZENIA ĆWICZEŃ:
1) aktywność na zajęciach, w tym przygotowanie do zajęć - 30% oceny końcowej
2) kolokwium końcowe - 70% oceny końcowej
4) obecności - dopuszczalna 1 nieobecność na semestr; powyżej jednej nieobecności, bez względu na powód, należy ją odrobić w ciągu
dwóch tygodni w czasie dyżuru prowadzącego na podstawie znajomości treści tekstów omawianych na danych ćwiczeniach.
NIEOBECNOŚCI PONADWYMIAROWE MUSZĄ ZOSTAĆ ODROBIONE.
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia
zakładanych efektów kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia
laboratoryjne, projektowe, itp.:
100 h
2,2 ECTS
1,8 ECTS
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)
Nr
/symbol
efektu
01
02
03
04
Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach
życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach
ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach
wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących
potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich
powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej
posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii,
popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych,
poglądów różnych autorów
Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K_W07
K_W10
K_U01, K_K06
K_U08
3
Download