SOCJOLOGIA Egzaminator : dr hab. W. Chojnacki 1. Geneza istota i

advertisement
SOCJOLOGIA
Egzaminator : dr hab. W. Chojnacki
1. Geneza istota i funkcje socjologii. Związki socjologii z innymi dyscyplinami naukowymi.
 Różnice między wiedzą potoczną i wiedza naukową
 Klasycy myśli socjologicznej
 Geneza socjologii jako autonomicznej nauki
 Przedmiot badań socjologii
2. Główne orientacje teoretyczne w socjologii
 Koncepcja osobowości człowieka. Proces socjalizacji. Funkcjonalizm i interakcjonizm
symboliczny
 Teorie konfliktu i wymiany
 Teoria krytyczna
3. Interakcje społeczne. Procesy wewnątrzgrupowe oraz czynniki różnicujące społeczeństwo.
 Wiedza jako przyczyna różnic społecznych
 Finasjalizacja jako czynnik dezintegracji społecznej
 Rola prestiżu w życiu społecznym
4. Transformacja a nowe myślenie o zmianie społecznej.
 Klasyczne i nowe myślenie o zmianie społecznej
 Podwójna rzeczywistość okresu przemian społecznych
 Zmiany w obszarze zawodów i pracy jako czynnikach rozwoju społecznego
 Przyczyny zmian społecznych
5. Kontrola społeczna i zjawisko władzy.
 Rodzaje kontroli społecznej.
 Klasyczne teorie władzy
 Normy prawne i moralne w życiu społecznym
6. Stratyfikacja społeczna – grupy społeczne.
 Pojęcie grupy społecznej
 Przyczyny przynależności do grupy społecznej
 Konsekwencje stratyfikacji społecznej
7. Diagnoza rynku pracy i wykluczenia społecznego
 Diagnoza zmian w sferze społecznej po 1989 roku
 Zasady definiowania próby badawczej
 Podstawowe wymiary wykluczenia społecznego
 Wykluczenie społeczne jako stan i proces
 Instytucjonalne uwarunkowania wykluczenia społecznego
8. Kategoria narodu w socjologii
 Znaczenie pojęcia „naród”
 Grupa etniczna a naród
 Nieklasyczne koncepcje narodu.
Forma oceny: wynik testu sprawdzającego : wiedzę, umiejętności i kompetencje poznawcze.
Literatura podstawowa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Giddens A., Socjologia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004 .
Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków 2002.
Sztompka P., Kucia M., (red.), Socjologia – lektury, Wyd. Znak, Kraków 2007.
Sztompka P., Bogunia-Borowska M., (red.), Socjologia codzienności, Wydawnictwo Znak,
Kraków 2008.
Dahrendorf R., Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym, Zakład Wydawniczy
NOMOS, Kraków 2008.
Wielka transformacja. Zmiany ustroju w Polsce po 1989. Koncepcja, wybór i komentarze
Krzemiński I., Wyd. Naukowe Łośgraf, Warszawa 2011.
Antropologia kultury, G. Godlewski, L. Kolankiewicz, A. Mencwel, P. Rodak (oprac.), A.
Mencwel (wstęp i red.), wyd. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
2005.
Barth F., Antropologia: jedna dyscyplina, cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska
i amerykańska, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2007.
Literatura uzupełniająca:
1. Morawski W., (red.), Modernizacja Polski. Struktury, agencje, instytucje, Wydawnictwa
Naukowe i Profesjonalne, Warszawa 2010.
2. Morawski W., Konfiguracje globalne. Struktury, agencje, instytucje, Wyd. Naukowe PWN,
Warszawa 2010.
3. Domański H., Struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
4. Touraine A., Samostwarzanie się społeczeństwa, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2010.
5. Mauss M., Socjologia i antropologia, Warszawa 2001.
6. Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach, M. Szpakowska (red.), WAB, Warszawa 2008.
7. Lee-Chai A., Bargh J., (red.), Władza. Pokusy i zagrożenia Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk 2003.
Download