socjologia-proces-badawczy

advertisement
2
2) Socjologia jako jedna z nauk społecznych (Szacka) a) Socjologia a historia, antropologia,
psychologia, ekonomia, nauki polityczne Historia: Przedmiotem swego zainteresowania czyni
przeszłość
Nauka idiograficzna (niepodważalne, a nomotetyczne jak socjologia to wykrywanie praw ogólnych)
Socjologia historyczna =subdyscyplina (przyczyny np. wybuchu II wojny światowej). Opisuje z
punktu widzenia socjologii , przeszłość.
Antropologia : (nauka o człowieku)
Antropologia fizyczna - zajmuje się człowiekiem jako gatunkiem, fizyczne cechy człowieka, bazuje
na odkryciach prehistorycznych i archeologicznych i historycznych. [ do 12:35 - pierdoły]
Antropologia kulturowa (społeczna ) - ....
Współczesną antropologię kulturową charakteryzuje zainteresowanie odmiennością i
różnorodnością kultur ludzkich - Przez długi czas wyróżnikiem tej antropologii było to, ze jej
przedmiotem zainteresowania i obiektem badań były społeczeństwa pierwotne, przedpiśmienne,
krańcowo różne od społeczeństwa nowoczesnego.
Psychologia: Znajduje się miedzy naukami przyrodniczymi i społecznymi
Psychologia społeczna -hybrydalna subdyscyplina, z perspektywy psychologii ogólnej, psychologia
społeczna zajmuje się w jaki sposób na te aspekty (myśli, zachowania) wpływa
społeczeństwo/obecność innych ludzi/grupa.
Ekonomia: Wg Encyklopedii, jej przedmiotem są „indywidualne i zbiorowe decyzje dotyczące
produkcji, dystrybucji i konsumpcji dóbr i usług”
Socjologia ekonomiczna - subdyscyplina na pograniczu nauk , bada wzajemne relacje miedzy
społeczeństwem a ekonomią. Zajmuje się zachowaniami jednostek, ich decyzjami i ich
racjonalnością w odniesieniu do sfery ekonomicznej. [kapitał społeczny, kapitał kulturowy]
Zajmuje się m.in. problematyką sposobu podejmowania przez jednostki decyzji oraz ich
racjonalnością.
Nauki polityczne: Przedmiotem zainteresowania nauk politycznych jest władza, jej źródła i sposoby
sprawowania na poziomie państwa
Socjologia stosunków politycznych (polityki) - klasyczna problematyka dzisiejszych nauk
politycznych
b) Wewnętrzne zróżnicowanie socjologii Socjologia scientyczna i humanistyczna
Dwa wymiary wewnętrznych zróżnicowań socjologii
Rozumienie zbiorowości społecznych w sposób redukcjonistyczny (zbiorowość pojmowana jako
zbiór jednostek, bytu realnego nie można przypisywać grupom) bądź holistyczny (zbiorowość
traktowana jako swoista całość, ważna jest sieć wzajemnych powiązań jednostek)Fkultura
Poziom analizy Mikrospołeczny - przedmiotem zainteresowania są mikrostruktury - małe
zbiorowości, których podstawą istnienia są bezpośrednie interakcje i odniesienia, np. rodzina
(…)
… etnograficzne są bogatszym źródłem informacji o życiu społecznym niż większość badań
prowadzonych innymi metodami. Ograniczenie: badane są małe grupy i społeczności.
Badania sondażowe - celem badań sondażowych jest zbieranie danych, które są następnie
poddawane analizom statystycznym, pozwalającym wykryć stałe tendencje i regularności. Głównym
narzędziem zbierania informacji w badaniach sondażowych jest kwestionariusz - pytania zamknięte
i otwarte. Kwestionariusz powinien też uwzględniać typ respondentów odpowiadających na pytania.
Socjologiczne metody badawcze: badania ilościowe - np. ankieta - powierzchowne
Badania jakościowe - np. wywiad (pytania otwarte), obserwacja, pytania badawcze, to c interesuje,
co badamy. Badania sondażowe -związane z kwestionariuszem, metryka (płeć, wiek), pytania
konkretne…
… wywiad telefoniczny wywiad ze wspomaganiem komputera ankietę
Pytania socjologiczne
Pytania o stan faktyczny (co się stało?)- różnorakie przestępczości, działanie organów
sprawiedliwości, alkoholizm np. ile osób w l-wo ma ten problem [pytanie o statystyki, odsetki].
Pytania porównawcze (czy dzieje się tak wszędzie?)- kiedy odnosimy się z tym samym problemem
do innego województwa, państwa itp. [stopień…
Antropologia - zagadnienia
socjologia - Ankieta
Seminarium dyplomowe
Historia, nurty socjologii
historia, nurty
Referat "Stanisław Ossowski"
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards