Program zajęć z socjologii dla II i IV roku Informatyki i Ekono

advertisement
Program zajęć przedmiotu
Socjologia
Studia dzienne: II i IV r. Informatyki i Ekonometrii.
Wykład 30 godzin (jeden semestr)
Prowadzący: dr Beata Pawłowska, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ, pok. A113, tel.
635 52 63
Forma zaliczenia: Egzamin pisemny lub ustny.
Szczegółowe zagadnienia:
1. Omówienie programu, ustalenie kryteriów oraz podanie i omówienie literatury. Przedmiot,
funkcje, działy, cele i zadania socjologii. Trzy zasadnicze perspektywy socjologiczne według P.
Bergera.
2. Ogólna charakterystyka procesu badawczego. Jakościowe metody badań socjologicznych.
3. Ilościowe metody badań socjologicznych.
4. Proces socjalizacji.
5. Koncepcja roli społecznej w socjologii. Psychospołeczny rozwój jednostki. Koncepcja E.
Eriksona.
6. Socjologiczne i psychologiczne koncepcje osobowości człowieka.
7. Zbiorowości społeczne. Grupa społeczna i jej elementy składowe. Rodzaje grup społecznych.
8. Powstanie związku. Koncepcje miłości.
9. Małżeństwo jako wstęp do powstania rodziny. Rodzina jako pierwotna grupa społeczna. Rodzaje,
funkcje oraz ewolucja rodziny.
10. Grupy pracownicze. Mechanizmy, formy oraz typy sprawowania władzy.
11. Problematyka sekt. Sekty ekonomiczne. Network marketing – nowa forma organizacji
społecznych.
12. Organizacja a instytucja społeczna. Cechy, typy i funkcje organizacji i instytucji społecznych.
13. Kultura organizacyjna. Elementy składowe, typy, funkcje, poziomy.
14. Typowe orientacje teoretyczno – metodologiczne w socjologii XIX wieku (pozytywistyczna,
humanistyczna, dialektyczna). Główne orientacje w socjologii współczesnej – funkcjonalizm.
15. Główne orientacje w socjologii współczesnej (teoria konfliktu, teoria wymiany, interakcjonizm
symboliczny, teoria fenomenologiczna oraz etnometodologiczna).
Zalecana literatura:
1. Adamski, F., Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie, PWN, Warszawa 1984.
1
2. Berger, P. L., Zaproszenie do socjologii, PIW, 1990.
3. Gostkowski, Z., Lutyński, J., (red), Analizy i próby technik badawczych w socjologii, t. II,
Ossolineum, 1968.
4. Griffin R., (1996), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
5. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A., (1998), Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy
ABC, Warszawa.
6. Hatch M. J., (1995), Organization Theory, Oxford Press, London.
7. Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.
8. Januszek , Sikora ., (1998), Socjologia pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w
Poznaniu, Poznań.
9. Jasiński Z., (1998), Motywowanie w przedsiębiorstwie, Placet, Warszawa.
10. Karney, J., E., Człowiek i praca. Wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy,
Warszawa 1997
11. Konecki K. (1994), Kultura organizacyjna japońskich przedsiębiorstw przemysłowych. Studium
socjologiczne, Wyd. UŁ, Łódź.
12. Konecki K., (1992), W japońskiej fabryce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
13. Konecki, K., (2000) Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN,
Warszawa.
14. Kostera M., (1996), Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa.
15. Kostera M., Kownacki S., (1998), Zachowania organizacyjne: Motywacja, Przywództwo, Kultura
organizacyjna, W: A. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN,
Warszawa.
16. Krawczyk, Z., Morawski, W., (red), Socjologia. Problemy podstawowe, PWN, 1991.
17. Morgan G., (1997), Obrazy organizacji, PWN, Warszawa.
18. Morgan G., (2001), Wyobraźnia organizacyjna, PWN, Warszawa.
19. Nowak, J., Praca - zawód - wychowanie, W: T. Wujek, Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych,
PWN, Warszawa 1992
20. Reykowski J., (1992), Emocje, motywacja, osobowość, PWN, Warszawa.
21. Rogala-Obłękowska, J., Współczesna polska rodzina - mity i rzeczywistość, W: Dzisiejsza
młodzież - stereotypy i rzeczywistość po 1989 roku, Warszawa 1997, s.170-182
22. Schein E., (1985), Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco – London.
23. Siek, S., Struktura osobowości, PWN, 1986.
24. Sikorski Cz., (1999), Zachowania ludzi w organizacji, PWN Warszawa.
25. Stoner J. A., Freeman R. E., Gilbert jr. D. R., (1997), Kierowanie, PWE, Warszawa.
26. Strategor, (1997), Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.
27. Szczepański, J., Elementarne pojęcia socjologii, PWN, 1970.
2
28. Szczurkiewicz, T., Rasa, środowisko, rodzina, Warszawa 1938, roz. V Rodzina w świetle
etnosocjologii p. 2 i 3, cyt. Wydanie s.131-150
29. Turner J. H., Struktura teorii socjologicznej, PWN, 1985.
30. White, R. Lippit, R., Zachowania przywódcy a reakcja członków grupy w trzech typach
„klimatów społecznych” (maszynopis).
31. Zbiegień – Maciąg L., (1999), Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm, PWN,
Warszawa.
32. Zbiegień – Maciąg L., Wiernek B., Pawnik W., Długosz – Truszkowska E., (1999), Zarządzanie
personelem w firmie, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne, Kraków.
3
Download