Uploaded by User2043

sylabus 2400-PP1AMII-PL

advertisement
KARTA PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna II (2400-PP1AMII)
Nazwa w języku polskim:
Nazwa w jęz. angielskim:
Mathematical Analysis II
Dane dotyczące przedmiotu:
Jednostka oferująca przedmiot:
Przedmiot dla jednostki:
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wydział Nauk Ekonomicznych
Domyślny typ protokołu dla przedmiotu:
Egzamin
Język wykładowy:
polski
Skrócony opis:
Wprowadzenie do Analizy Matematycznej. Poznanie podstawowych pojęć, twierdzeń i metod Analizy, ze szczególnym uwzględnieniem
rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych. Zastosowania metod Analizy Matematycznej w zagadnieniach
ekonomicznych.
Opis:
Semestr letni:
1. Pochodne wyższych rzędów, wzór Taylora. [1 wykład]
2. Rozwijanie funkcji w szeregi potęgowe, przykłady. Funkcje wypukłe. Nierówność Jensena. [1 wykład]
3. Struktura wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej R^k (norma, iloczyn skalarny). [1 wykład]
2. Zbiory otwarte, domknięte, wypukłe, spójne w przestrzeni R^k. Granica ciągu w R^k. [1 wykład]
3. Funkcje wektorowe i skalarne w R^k. Granica i ciągłość funkcji wielu zmiennych. [1 wykład]
4. Pochodne kierunkowe i cząstkowe. Gradient i macierz Jacobiego. Pojęcie różniczki funkcji wielu zmiennych. Różniczka złożenia funkcji
i funkcji odwrotnej. Warunki różniczkowalności. [2 wykłady]
5. Ekstrema funkcji wielu zmiennych. Pochodne cząstkowe wyższych rzędów. Kryterium Sylvestera - warunki istnienia ekstremów
lokalnych. Znajdowanie ekstremów funkcji wielu zmiennych, przykłady. [3 wykłady]
6. Odwracalność funkcji w R^k, dyfeomorfizmy. Twierdzenie o funkcji uwikłanej. Rozmaitości, przestrzeń styczna i normalna. [1 wykład]
7. Ekstrema warunkowe, metoda mnożników Lagrange'a, twierdzenie Kuhna-Tuckera. [2 wykłady]
8. Obliczanie długości krzywych, pól powierzchni, objętości, przy pomocy całki oznaczonej. [1 wykład]
9. Całka podwójna i potrójna. Twierdzenie o zamianie zmiennych w całce wielowymiarowej. Obliczenie całki Poissona. [1 wykład]
Literatura:
Materiały własne wykładowców (notatki z wykładów i zestawy zadań) zamieszczane na stronie internetowej przedmiotu.
Literatura uzupełniająca:
R. Antoniewicz, A. Misztal, Matematyka dla studentów ekonomii. Wykłady z ćwiczeniami, WN PWN, Warszawa 2009.
J. Banaś, S. Wędrychowicz, Zbiór zadań z analizy matematycznej, WNT, Warszawa 2006.
T. Bażańska, I. Karwacka, M. Nykowska, Zadania z matematyki, podręcznik dla studiów ekonomicznych, PWN, Warszawa 1980.
Alpha C. Chiang, Podstawy ekonomii matematycznej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994.
W. Dubnicki, J. Kłopotowski, T. Szapiro, Analiza Matematyczna. Podręcznik dla ekonomistów, WN PWN, Warszawa 2010.
USOSweb: Szczegóły przedmiotu: 2400-PP1AMII, w cyklu: <brak>, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>
Strona 1
z
2
27.06.2020 13:34
W. J. Kaczor, M. T. Nowak, Zadania za analizy matematycznej, część 1, 2 i 3, WN PWN, Warszawa 2005.
W. Kołodziej, Analiza matematyczna, WN PWN, Warszawa 2009.
W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, część I i II, WN PWN, Warszawa 2008.
K. Kuratowski, Rachunek różniczkowy i całkowy. Funkcje jednej zmiennej, WN PWN, Warszawa 2008.
W. Rudin, Podstawy analizy matematycznej, WN PWN, Warszawa 2009.
A. Ostoja-Ostaszewski, Matematyka w ekonomii. Modele i metody, t. 1 i 2, PWN, Warszawa 1996.
Efekty kształcenia:
Znajomość podstawowych pojęć, twierdzeń i metod Analizy Matematycznej. Umiejętność zastosowania tych metod do rozwiązywania
problemów występujących w zagadnieniach ekonomicznych, w szczególności w zadaniach optymalizacyjnych. Przygotowanie pojęciowe
do nauki Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki.
KU03, KK01, KU02
Rodzaj przedmiotu
obowiązkowe
Przedmioty równoważne w cyklach:
Ekonomia, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-EK)
Przedmiot równoważny
Cykl pocz.
Mathematical Analysis II (2400-PP1AMIIa)
Cykl kon.
2014
Przynależność do grup przedmiotów w cyklach:
Opis grupy przedmiotów
Cykl pocz.
Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów licencjackich (Ekonomia) - program podstawowy (2400-PL-PP1)
2011
Przedmioty obowiązkowe dla I r. licencjackich : Ekonomia, specjalność: MSEM (2400-PL-EK-MSEMen1)
2016
Cykl kon.
Punkty przedmiotu w cyklach:
<bez przypisanego programu>
Typ punktów
Liczba
Cykl pocz.
Cykl kon.
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS)
7
2011
2011
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS)
5,5
2012
2015
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS)
5
2016
USOSweb: Szczegóły przedmiotu: 2400-PP1AMII, w cyklu: <brak>, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>
Strona 2
z
2
27.06.2020 13:34
Download