Program przedmiotu - e

advertisement
Program przedmiotu:
„Statystyka matematyczna”
(rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna)
Kierunek i forma studiów: Rachunkowość i controlling, st. II stopnia, stacjonarne
Liczba godzin: 30 (15 godz. wykładu, 15 godz. ćwiczeń)
Prowadzący przedmiot: prof. dr hab. Józef Pociecha
Zakres materiału:
1. Pojęcie rozkładu zmiennej losowej
2. Podstawowe rozkłady zmiennej losowej skokowej
3. Rozkład normalny
4. Zmienna losowa dwuwymiarowa
5.
Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej
6. Zasady estymacji statystycznej
7. Estymacja przedziałowa
8. Wyznaczanie niezbędnej wielkości próby do zbudowania przedziału ufności
9. Zasady teorii weryfikacji hipotez statystycznych
10. Test dla wartości przeciętnej i wariancji
11. Test dla wskaźnika struktury
12. Test dla współczynnika korelacji
13. Wybrane testy dla parametrów dwóch populacji
14. Wybrane testy nieparametryczne
15. Wybrane zastosowania metod statystyki matematycznej w analizie finansowej i
rachunkowości
Podręczniki:
1.
2.
3.
4.
Amir A. Aczel; Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa, (różne wydania).
Stanisław M. Kot, Jacek Jakubowski, Andrzej Sokołowski; Statystyka, Difin,
Warszawa (różne wydania).
Stanisław M. Kot, Andrzej Sokołowski; Tablice statystyczne, Wyd. AE w Krakowie,
Kraków (różne wydania).
Mieczysław Sobczyk; Statystyka matematyczna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
2010.
Forma egzaminu: egzamin pisemny, wymogi zaliczenia przedmiotu zostały sformułowane
według KRK.
Download