Rola statystyki publicznej w kształtowaniu społecznego ładu

advertisement
Podstawy informacyjne
ewaluacji i interwencji
Józef Oleński
Uniwersytet Warszawski
Główny Urząd Statystyczny
V Konferencja Ewaluacyjna
Ewaluacja – narzędzie podnoszenia jakości wydatkowania
środków publicznych
Warszawa, 23 października 2009
Tematyka
• Atrybuty współczesnej gospodarki
• Infrastruktura informacyjna państwa jako podstawa
zarządzania środkami publicznymi
• Informacyjne aspekty zarządzania środkami
publicznymi
• Rola statystyki publicznej w zapewnieniu
bezpieczeństwa informacyjnego zarządzania
środkami publicznymi
Współczesna gospodarka
•
•
•
•
•
•
Społeczeństwo informacyjne
Gospodarka oparta na wiedzy
Globalizacja
Metropolizacja gospodarki
Infrastrukturalizacja rozwoju
Głęboki interwencjonizm instytucjonalny
• globalny, krajowy, lokalny
• Prawo międzynarodowe i krajowe – podstawowym
instrumentem interwencjonizmu
• Informacja - instrumentem sterowania i determinantą
rozwoju
Informacja, ewaluacja i interwencja
we współczesnej gospodarce
• Niepełna informacja = niepełna ewaluacja
• Konkatenacja interwencji lokalnych,
narodowych, ponadnarodowych i globalnych
• Ograniczone oddziaływanie
interwencjonizmu na szczeblu państwa
• „Dyfuzja” międzynarodowa interwencji
państwowych
• Oddziaływanie regulacji międzynarodowych
na formy i zakres interwencjonizmu państw
Wnioski dla instrumentalizacji
interwencjonizmu
• Potrzeba kompleksowej, jakościowo
dobrej informacji
–
–
–
–
–
odwzorowującej procesy realne i finansowe,
kompleksowej, aktualnej,
zgodnej z normami międzynarodowymi,
dostępnej jako dobro publiczne,
odwzorowanej w językach wszystkich uczestników
procesów ekonomicznych
• Symetria informacyjna uczestników –
warunkiem skutecznego interwencjonizmu
• Ewaluacja interwencji wymaga symetrii
informacyjnej miedzy wszystkimi uczestnikami
procesów
Fundamentalne prawo informacji
informacja gorsza
wypiera
informację lepszą
• Fundamentalne prawo informacji ma charakter
uniwersalny i obiektywny
Informacja gorsza wypiera informację lepszą
• Wraz z rozwojem społeczeństwa informacyjnego i
gospodarki opartej na wiedzy
– Udział „informacji dobrej” jest coraz mniejszy, a „informacji
złej” - coraz większy
– Rosną luki informacyjne, także nie identyfikowane
• Urynkowienie procesów informacyjnych powoduje
przyspieszenie wypierania dobrej informacji przez
gorszą informację
– Pogarsza się jakość produkowanej informacji
– Pogarsza się jakość użytkowania informacji
• SI + GOW + WOLNY RYNEK = zasypanie świata
śmieciami informacyjnymi
Złe prawo
…..złe prawo gorsze niźli tyran najsroższy. Bo wżdy
tyran albo odmienić się, albo namówić, albo umrzeć może
i jego tyraństwo ustaje. A złe prawo zawżdy trwa,
zawżdy zabija i szkodę czyni i na duszy, i na ciele. Jest
jako lew i bestyja nierozumna, która namówić się nie da,
aż ją zabić i umorzyć. Tak i złe prawo, które szkody
ludziom czyni miasto pomocy, dla której wszystkie się
prawa stawią.
Rektor Uniwersytetu Stefana Batorego
Ks. Piotr Skarga
Kazania sejmowe
Zła informacja
Zła informacja gorsza niźli tyran najsroższy. Bo
wżdy tyran albo odmienić się, albo namówić, albo umrzeć
może i jego tyraństwo ustaje.
A zła informacja zawżdy trwa, zawżdy zabija i
szkodę czyni i na duszy, i na ciele. Jest jako lew i bestyja
nierozumna, która namówić się nie da, aż ją zabić i
umorzyć. Tak i złe informacje, które szkody ludziom
czyni miasto pomocy, dla której wszystkie się informacje
stawią.
Infrastruktura informacyjna państwa
– warunek dobrej informacji
• Zadaniem państwa jest przeciwdziałanie negatywnym
skutkom fundamentalnego prawa informacji w rynkowej
gospodarce opartej na wiedzy
• Infrastruktura informacyjna państwa to
Normy informacyjne
Zasoby informacyjne
Systemy informacyjne
Procesy informacyjne
– warunkujące sprawne funkcjonowanie społeczeństwa,
gospodarki, państwa w skali lokalnej, regionalnej,
kraju, globalnej
Model infrastruktury informacyjnej państwa
Wyspecjalizowane systemy informacyjne administracji i innych instytucji
realizujących zadania publiczne
Ogólnokrajowe systemy administracji: podatkowe, ubezpieczenia
społecznego, zdrowotnego, usług społecznych
Oficjalne systemy informacji publicznej
Ogólnokrajowe rejestry i ewidencje
wyspecjalizowane
Bazowe systemy identyfikacji osób,
podmiotów i terytorium
Standardowe dane
I komunikaty elementarne
Metainformacje i
parainformacje
Normy
generatywne
Administracyjna
informacja
proceduralna
Model infrastruktury informacyjnej
sektora publicznego w Polsce
PESEL
KRS
CEPIK
EGIB
KSIZUS
BUDŻET
POLTAX
IACS PL
STATYSTYKA
Województwo - WOI
POWIATY
POWIATY
POWIATY
POWIATY
Jednostki
sektora
publicznego
GMINY
GMINY
GMINY
GMINY
Obywatele,
przedsiębiorstwa
Unia Europejska
SIS II
PESEL
INSPIRE
CEPIK
EGIB
VIES
BUDŻET
POLTAX
Województwo - WOI
POWIAT
Jednostki
sektora
publicznego
GMINA
IACS
IACS-PL
ESS
STATYSTYKA
Informacyjne aspekty zarządzania
środkami publicznymi
• Wspólne normy informacyjne dla wszystkich
procesów ekonomicznych i społecznych w
gospodarce
• Identyfikacja procesów realizowanych przy
wykorzystaniu środków publicznych i ich
środowiska instytucjonalnego, ekonomicznego,
społecznego i ekologicznego
• Kompleksowe „zabezpieczenie informacyjne”
zarządzania procesami przez systemy
infrastrukturalne
• Bieżący monitoring realizacji procesów, w tym
monitoring statystyczny
Statystyka publiczna jako segment
infrastruktury informacyjnej
• Podstawą społecznego bezpieczeństwa
informacyjnego jest infrastruktura
informacyjna państwa
• Statystyka publiczna jest jednym z
podstawowych segmentów infrastruktury
informacyjnej
Statystyka publiczna jako segment
infrastruktury informacyjnej
• Stanowi jeden z filarów ładu informacyjnego
• Opracowuje, upowszechnia i stosuje
podstawowe normy informacyjne państwa i
gospodarki
• Tworzy narzędzia integracji i koordynacji
wszystkich systemów informacyjnych
gospodarki, społeczeństwa i państwa
• Zapewnia bezpieczeństwo informacyjne przez
upowszechnianie jakościowo weryfikowalnej
informacji i metainformacji jako dobra
publicznego
Statystyczne normy informacyjne
• Pojęcia i definicje zjawisk, procesów, obiektów
społecznych, ekonomicznych, technicznych
• Standardowe zasady identyfikacji obiektów,
podmiotów, procesów społecznych i rejestry
gospodarczych
• Statystyczne metody pomiaru
• Klasyfikacje, nomenklatury, typologie, kody
• Normy jakości informacji
• Normy zarządzania informacją
• Etyczne normy statystyczne jako podstawa dla
etyki działalności informacyjnej
• Globalny charakter statystycznych norm
informacyjnych
Statystyka publiczna
- podstawą bezpieczeństwa i ładu informacyjnego
• Dostarczanie jakościowo zweryfikowanych danych
statystycznych jako dobra publicznego dla wszystkich
podmiotów
• Tworzenie zasad zarządzania informacją w
społeczeństwie informacyjnym i w gospodarce opartej na
wiedzy
• Etyka statystyczna – wzorem etyki dla zawodów
informacyjnych i badawczych
• Tworzenie globalnych metod, reguł i procedur
integralności informacji społecznej i gospodarczej
– Kompletność
– Ciągłość
– Porównywalność
Narzędzia koordynacji systemów
informacyjnych
• Statystyczne pojecia, systemy identyfikacji i
rejestry urzędowe
• Normy informacyjne dla administracyjnych
systemów informacyjnych, w tym normy
pomiaru zjawisk i procesów społecznych i
gospodarczych
• Normy informacyjne dla podmiotów gospodarki
narodowej
• Normy informacyjne dla badań naukowych:
społecznych, ekonomicznych
• Etyka statystyczna
Dziękuję za uwagę
• Rozum to rzecz najsprawiedliwiej między wszystkich
rozdzielona. Bowiem im więcej kto go posiada, tym
bardziej jest przekonany, że ma go niedość. A im mniej,
tym bardziej jest przekonany, że ma go więcej niż inni.
• Gdy rozum śpi, budzą się upiory.
Download