ProgramStatystykiZaoczne

advertisement
Sochaczew, 22.02.2004
Program zajęć z przedmiotu Podstawy statystyki
realizowanego na studiach zaocznych w wymiarze 36 godzin
Prowadzący: dr Janusz Górczyński
1.
Statystyka jako nauka o zjawiskach masowych, podstawy rachunku prawdopodobieństwa, zmienne losowe i
ich rodzaje, rozkład zmiennej losowej – funkcja rozkładu prawdopodobieństwa i funkcja gęstości
prawdopodobieństwa, funkcja dystrybuanty i jej własności. Charakterystyki liczbowe rozkładu zmiennej
liczbowej: momenty zwykłe i centralne, związki między momentami, wartość oczekiwana, wariancja,
odchylenie standardowe, współczynnik zmienności.
2.
Zmienne losowe jednowymiarowe. Obliczanie podstawowych parametrów. Dodatkowe charakterystyki:
mediana, kwantyle (kwartyle), dominanta. Przegląd podstawowych rozkładów zmiennych losowych: zerojedynkowy, dwumianowy, Poissona, normalny. Standaryzacja rozkładu normalnego. Informacja o rozkładach
wywodzących się od rozkładu normalnego standardowego.
3.
Zmienne
losowe
wielowymiarowe
(na
przykładzie
dwuwymiarowych),
funkcja
rozkładu
prawdopodobieństwa i dystrybuanty, niezależność zmiennych. Kowariancja jako miara związku między
zmiennymi. Współczynnik korelacji. Warunkowa wartość oczekiwana. Funkcja regresji I i II rodzaju.
4.
Populacja generalna i próbna, próba reprezentatywna, rozkłady w próbie, punktowa estymacja parametrów
populacji generalnej. Szereg rozdzielczy i estymacja parametrów w szeregu. Histogram, wyznaczanie kwartyli
i dominanty.
5.
Estymacja przedziałowa parametrów populacji: średniej generalnej m, współczynnika frakcji (prawdopodobieństwo sukcesu w rozkładzie dwumianowym), wariancji i odchylenia standardowego. Przedział ufności dla
różnicy dwóch średnich generalnych.
6.
Hipotezy statystyczne i ich weryfikacja. Hipoteza zerowa, hipoteza alternatywna dwu i jednostronna,
statystyka testowa. Błędy weryfikacji. Hipoteza o średniej generalnej, o równości dwóch średnich, o równości
wariancji.
7.
Kontynuacja weryfikacji hipotez parametrycznych. Najmniejsza istotna różnica i jej wykorzystanie do
weryfikacji hipotezy o równości dwóch średnich.
8.
Weryfikacja hipotez dotyczących rozkładów cech (testy zgodności). Weryfikacja hipotez o zgodności
rozkładu empirycznego z rozkładem hipotetycznym. Badanie niezależności cech.
9.
Regresja i korelacja liniowa, estymacja parametru modelu, badanie istotności regresji liniowej. Miary siły
związku, wyznaczanie i interpretacja. Prognozowanie, wartość regresyjna, błąd prognozy, przedział ufności
dla wartości regresyjnej.
Literatura podstawowa:
1. A. D. Aczel., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
2. J. Jóźwiak, J.Podgórski, Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 1997
3. K. Zając, Zarys metod statystycznych, PWE, Warszawa, 1994
4. J. Górczyński, Podstawy statystyki, Wyd. II. WSZiM Sochaczew, 2000
5. J. Górczyński, Wybrane wzory i tablice statystyczne, Wyd. II. WSZiM Sochaczew, 2000
Literatura uzupełniająca:
http://www.wszim-sochaczew.edu.pl/download/Statystyka
http://www.wszim-sochaczew.edu.pl/Testy
Download